Du er her:

Dokumenter og skjema

Her er en oversikt over alle våre dokumenter og skjema for søkere og akkrediterte.

Alle dokumenter

Dokumenter for søkere og akkrediterte

 1. Akkreditering av prøvetaking

  Gyldig fra: 11.01.2021
  Revisjonsnummer: 6.03
  ID: dok00076

  Merknader

  På grunn av teknisk feil i versjon 6.00 og 6.01 ble dokumentet oppdatert. Det er ikke foretatt endringer i innhold i versjon 6.02. Formålet med dette dokumentet er å gi en veiledning for organisasjon som ønsker å akkreditere prøvetakingsvirksomhet og feltprøvetaking. Veiledningen bygger på kravene som er beskrevet i NS-EN ISO/IEC 17025:2005. Forlenget gyldighet til 11.01.2022

  Last ned Last ned dok00076.pdf
 2. Akkrediteringspolitikk for Norsk akkreditering

  Gyldig fra: 01.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.03
  ID: dok00751

  Merknader

  Rettet feil i lenke under punkt 6. Lenken peker nå til nettsiden.

  Last ned Last ned dok00751.pdf
 3. Avklaringer angående overføring av Operatør- og Kjelpasser-sertifikater

  Gyldig fra: 22.06.2018
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00603

  Merknader

  Viser til diskusjon angående overføring av sertifikater under møtet hos DSB den 2. mai 2018. Norsk akkreditering har avklaringer på spørsmål som ble reist under møtet.

  Last ned Last ned dok00603.pdf
 4. EA-4/02 M: 2013 Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration

  Gyldig fra: 11.01.2021
  Revisjonsnummer: 2.01
  ID: dok00532

  Merknader

  Forlenget gyldighet til 11.01.2022

  Last ned Last ned dok00532.pdf
 5. Gradering av avvik (NA Dok. 55)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 3.02
  ID: dok00090

  Dette dokumentet beskriver den måten Norsk akkreditering graderer avvik på. Noen eksempler på de ulike graderingene er gitt.

  Last ned Last ned dok00090.pdf
 6. ILAC-P14 - ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration (2020)

  Gyldig fra: 18.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00533

  Last ned Last ned dok00533.pdf
 7. Informasjon om CASCO avklaringer finnes i IAFs nettsiderCASCO clarification process/past clarifications on the IAF website

  Gyldig fra: 11.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00551

  Last ned Last ned dok00551.pdf
 8. Informasjonsbrev fra ISO/CASCO (CASCO N590):Revisorkompetanse for sertifisering av miljøstyringssystemer - De nye kravene i ISO 14001: 2015 er tatt i ISO / IEC 17021-2

  Gyldig fra: 11.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00541

  Merknader

  Informasjonsbrev fra ISO/CASCO (CASCO N590) anågende krav til revisor innen sertifisering av miljøstyringssystemer.

  Last ned Last ned dok00541.pdf
 9. Krav til bruk av fleksibel akkreditering

  Gyldig fra: 14.08.2020
  Revisjonsnummer: 4.07
  ID: dok00085

  Formålet med dette dokumentet er å beskrive NAs ordning med fleksibel akkreditering, og å gi veiledning til akkrediterte virksomheter som ønsker å få innvilget denne type akkreditering.

  Last ned Last ned dok00085.pdf
 10. Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier/Traceability requirements of the temperature measurement for accredited laboratories (NA Dok. 26b)

  Gyldig fra: 21.03.2017
  Revisjonsnummer: 4.02
  ID: dok00075

  NA dok 26b Dette dokumentet beskriver de krav som gjelder til kalibrering og kontroll av termometre som brukes ved akkrediterte laboratorier.   This document describes the requirements for traceability of temperature measurements in support of calibration and testing activities using specifically instruments.

  Merknader

  Referanser til tidligere NA Dok 52 er endret til EA-4/02 og ILAC P14. References to the former NA Doc 52 is changed to EA-4/02 and ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00075.pdf
 11. Krav til kalibrering og kontroll av vekter for akkrediterte prøvingslaboratorier (NA Dok. 26a)/Requirements for calibration and control of balances in accredited testing laboratories (NA Doc. 26a)

  Gyldig fra: 21.03.2017
  Revisjonsnummer: 4.05
  ID: dok00074

  NA dok 26a Dette dokumentet beskriver de krav som gjelder til kalibrering og kontroll av vekter som brukes ved akkrediterte prøvingslaboratorier. This document provides specific requirements for accredited testing laboratories on calibration and/or control of their balances. Endringer i denne versjonen/changes in this version: Formelen for sammenhengen mellom reell masse og konvensjonell masse i pkt. 5 manglet og er satt inn. The formula for the relationship between the real mass and conventional mass in chap. 5 was missing and is inserted.

  Merknader

  Referanser til tidligere NA Dok 52 er endret til EA-4/02 og ILAC P14. References to the former NA Doc 52 is changed to EA-4/02 and ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00074.pdf
 12. Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier (NA Dok 26C)

  Gyldig fra: 16.04.2016
  Revisjonsnummer: 1.03
  ID: dok00064

  NA dok 26 c Dette dokumentet angir krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr som brukes ved akkrediterte prøvingslaboratorier.

  Last ned Last ned dok00064.pdf
 13. NA Dok. 41: God laboratoriepraksis. Den norske GLP - ordningen

  Gyldig fra: 11.12.2014
  Revisjonsnummer: 5.01
  ID: dok00080

  NA dok 41 Dette dokumentet har to hovedmål. Det skal informere om hvordan den norske ordningen for inspeksjon etter OECDs prinsipper for Good Laboratory Practice (GLP) er organisert. Det skal videre presentere hovedlinjene i den prosessen som anvendes for gjennomføring av GLP inspeksjoner. Dokumentet gir ingen fortolkning eller presisering av innholdet i GLP prinsippene.

  Merknader

  Endringer i innhold og format i hele dokumentet

  Last ned Last ned dok00080.pdf
 14. NA Dok. 54: OECD Prinsippene for god laboratoriepraksis (GLP)

  Gyldig fra: 01.01.2004
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00089

  NA dok 54 Dette dokumentet er oversettelse av OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (ENV/MC/CHEM(98)17som har vært benyttet siden 1997 som et kravdokument, og er beregnet for laboratorier som skal møte kravene for GLP. Ved tvilstilfeller vil den engelske versjonen være den gyldige versjonen.

  Last ned Last ned dok00089.pdf
 15. NA Dok. nr. 48c: Patologi

  Gyldig fra: 10.10.2014
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00084

  48c Dette dokumentet gir veiledning for patologilaboratorier ved tolkning og implementering av sentrale tekniske akkrediteringskrav i NS-EN ISO 15189 ”Medisinske laboratorier – Særskilte krav til kvalitet og kompetanse”. Dokumentet kan også brukes som veiledning for patologilaboratorier som ønsker å bli akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 ”Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse”.

  Merknader

  Endret formatering, men ikke innhold. Rettet opp feil ved sidetall. Satt inn dokument ID.

  Last ned Last ned dok00084.pdf
 16. Områdeinndeling for kalibreringslaboratorier, prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP arrangører/Technical areas for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers (NA Dok. 24a)

  Gyldig fra: 16.04.2016
  Revisjonsnummer: 5.01
  ID: dok00070

  Merknader

  Dette dokumentet skal sikre en harmonisert beskrivelse av akkrediteringsomfanget for kalibreringslaboratorier/ prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP-arrangører som er akkreditert etter henholdsvis NS-EN ISO/IEC 17025, NS-EN ISO 15189 og NS-EN ISO/IEC 17043. This document shall ensure a harmonized description of accredited scopes for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers, which are accredited according to NS-EN ISO 17025 NS-EN ISO 15189 and NS-EN ISO/IEC 17043 Endret heading, rettet i formattering og fonter, ordnet overskrifter og innholdsfortegnelse. La til referanse. Modified header, corrected formatting and fonts, arranged headings and table of contents. Added references.

  Last ned Last ned dok00070.pdf
 17. PCR testing in food, feed & water - guidance

  Gyldig fra: 18.12.2020
  Revisjonsnummer: 2.08
  ID: dok00387

  This document is a guide to the requirements of relevant subjects required standards and reference between the requirements of ISO 17025 and the requirements of the technical standards.

  Merknader

  [Reference to 17025:2005 and to specific ISO standards, e.g. ISO 22174, is removed]

  Last ned Last ned dok00387.pdf
 18. Vilkår for bruk av Norsk akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP)

  Gyldig fra: 10.12.2020
  Revisjonsnummer: 11.02
  ID: dok00067

  Merknader

  Dokumentet er oppdatert ihht ILAC P8 og kapittel 4.14 er betydelig revidert. Det er gjort noen mindre språklige korrigeringer ved overgang til versjon 11.01 og 11.02.

  Last ned Last ned dok00067.pdf
 19. Vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP - register (NA Dok. 43)

  Gyldig fra: 22.09.2015
  Revisjonsnummer: 6.02
  ID: dok00081

  NA dok 43 Dette dokumentet beskriver de vilkår som må oppfylles for at et laboratorium skal være registrert i Norsk Akkrediterings register over laboratorier som omfattes av GLP ordning i Norge.

  Merknader

  Rettet noen få skrivefeil.

  Last ned Last ned dok00081.pdf
 20. Vilkår for å være akkreditert

  Gyldig fra: 12.01.2017
  Revisjonsnummer: 4.03
  ID: dok00072

  Dette dokumentet beskriver de vilkår som må oppfylles av organisasjoner som er akkreditert eller som søker akkreditering. 

  Merknader

  Versjon 4,03 er publisert grunnet ITK-problemer ved publisering av versjon 4,02 på nettsiden. Ingen endringer er foretatt i denne versjonen, men endringer i versjon 4.02 var: Tidligere NA Dok 52 "Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer" er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017 og er erstattet med EA-4/02 og ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00072.pdf

Skjema for søkere og akkrediterte

 1. 17025:2017 GAP

  Gyldig fra: 09.10.2018
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00616

  Merknader

  Dette skjemaet skal fylles ut av alle organisasjoner som er akkreditert etter ISO/IEC 17025:2005 og som ønsker å bli bedømt etter ISO/IEC 17025:2017 ved neste kommende bedømming fra NA. Utfylt skjema sendes til Norsk akkreditering i forbindelse med innsending av dokumentasjon i henhold til Vilkår for å være akkreditert punkt 16.

  Last ned Last ned dok00616.xlsx
 2. Ekspertiseområder og produktgrupper for GLP

  Gyldig fra: 04.12.2020
  Revisjonsnummer: 5.01
  ID: dok00349

  NA-S34: Ekspertiseområder og produktgrupper for GLP

  Merknader

  Ny mal. Endret dokumentansvarlig. Lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00349.docx
 3. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 15189:2012

  Gyldig fra: 30.11.2020
  Revisjonsnummer: 3.02
  ID: dok00303

  Merknader

  Ny mal.

  Last ned Last ned dok00303.docx
 4. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 17020:2012

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 2.06
  ID: dok00302

  NA-S10i: Samsvarsmatrise for inspeksjonsorgan NS-EN ISO 17020:2012

  Merknader

  Endret mal, lagt til revisjonsintervall. Rettet skrivefeil. Forlenget gyldighet til 28.01.2023

  Last ned Last ned dok00302.docx
 5. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 17034:2016

  Gyldig fra: 14.04.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00824

  Merknader

  Satt inn kryssreferanse til ISO/IEC 17025

  Last ned Last ned dok00824.docx
 6. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 17043:2010

  Gyldig fra: 06.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.06
  ID: dok00301

  NA-S10a: Sjekkliste for SLP arrangører (NS-EN ISO 17043)

  Merknader

  Endret mal. Rettet skrivefeil.

  Last ned Last ned dok00301.docx
 7. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 20387:2018

  Gyldig fra: 14.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00745

  Merknader

  Lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00745.docx
 8. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

  Gyldig fra: 03.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00549

  Merknader

  Endret tittel til felles for alle samsvarsmatriser.

  Last ned Last ned dok00549.docx
 9. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17024:2012

  Gyldig fra: 05.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.04
  ID: dok00395

  Merknader

  Endret heading til ny mal.

  Last ned Last ned dok00395.docx
 10. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17025:2017

  Gyldig fra: 04.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.04
  ID: dok00618

  Merknader

  Lagt til punkt om vilkår for å være akkreditert og vilkår for bruk av logo. Endret overskrift til ny mal.

  Last ned Last ned dok00618.docx
 11. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17065:2012

  Gyldig fra: 03.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00577

  Merknader

  Endret tittel til felles for alle samsvarsmatriser. Lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00577.docx
 12. Søknad om akkreditering og GLP (bokmål)

  Gyldig fra: 17.03.2021
  Revisjonsnummer: 1.05
  ID: dok00755

  Merknader

  Felles søknadsskjema for alle ordninger, erstatter alle NA-s20. Lagt til søknadsomfang og samsvarsmatrise for 17034.

  Last ned Last ned dok00755.docx
 13. Søknad om akkreditering og GLP (nynorsk)

  Gyldig fra: 17.03.2021
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00810

  Merknader

  Felles søknadsskjema for alle ordningar. Erstattar alle tidligare versjonar av NA-s20. Lagt til søknadsomfang og samsvarsmatrise for 17034.

  Last ned Last ned dok00810.doc
 14. Søknadsomfang ISO 14065

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00764

  Merknader

  Nytt dokument. Skjema er tatt ut av søknadsskjemaet.

  Last ned Last ned dok00764.docx
 15. Søknadsomfang ISO/IEC 17021-1

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00759

  Merknader

  Nytt dokument. Fjernet skjema fra søknadsskjema. Lagt til felt for dato for utfylling.

  Last ned Last ned dok00759.docx
 16. Søknadsomfang ISO/IEC 17024

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00760

  Merknader

  Nytt dokument. Fjernet skjema fra søknadsskjema. Lagt til felt for dato for utfylling.

  Last ned Last ned dok00760.docx
 17. Søknadsomfang NS-EN ISO 15189

  Gyldig fra: 04.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.04
  ID: dok00286

  NA-S5m: Søknadsomfang for medisinske laboratorier(NS-EN ISO 15189)

  Merknader

  Lagt inn felt for dato for utfylling.

  Last ned Last ned dok00286.docx
 18. Søknadsomfang NS-EN ISO 17025 kalibreringslaboratorier

  Gyldig fra: 02.12.2020
  Revisjonsnummer: 5.03
  ID: dok00314

  NA-S18: Prosedyreoversikt for kalibreringslaboratorier. Fylles ut dersom søker har flere kritiske lokaliteter som utfører nøkkelaktiviteter.  Med nøkkelaktiviteter menes en eller flere av følgende: Utarbeidelse av tilbud/kontrakt, godkjennelse av styrende dokumenter, kvalifisering av personell, utførelse av kalibrering, godkjenning av kalibreringsbevis.  Dersom det er ulike kalibreringer på det ulike lokasjoner må dette spesifiseres.

  Merknader

  Lagt til felt for dato for utfylling av skjema.

  Last ned Last ned dok00314.docx
 19. Søknadsomfang NS-EN ISO 17034

  Gyldig fra: 16.03.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00823

  Last ned Last ned dok00823.docx
 20. Søknadsomfang NS-EN ISO 17043

  Gyldig fra: 27.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00756

  Merknader

  Nytt dokument. Skjemaet er fjernet fra søknadsskjemaet. Lagt til felt for dato for utfylling.

  Last ned Last ned dok00756.docx
 21. Søknadsomfang NS-EN ISO 20387

  Gyldig fra: 14.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00772

  Merknader

  Lagt til felt for dato for utfylling og revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00772.docx
 22. Søknadsomfang NS-EN ISO/IEC 17020

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00766

  Merknader

  Nytt dokument. Skjema er fjernet fra søknadsskjema.

  Last ned Last ned dok00766.docx
 23. Søknadsomfang NS-EN ISO/IEC 17025 prøvetaking

  Gyldig fra: 04.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.05
  ID: dok00284

  Merknader

  Lagt til felt for dato for utfylling.

  Last ned Last ned dok00284.docx
 24. Søknadsomfang NS-EN ISO/IEC 17025 prøving

  Gyldig fra: 01.12.2020
  Revisjonsnummer: 7.03
  ID: dok00283

  NA-S5: Søknadsomfang, prøving (ISO 17025)

  Merknader

  Lagt til felt for dato for utfylling.

  Last ned Last ned dok00283.xlsx
 25. Søknadsomfang NS-EN ISO/IEC 17065

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00758

  Merknader

  Nytt dokument. Skjema er fjernet fra søknadsskjema.

  Last ned Last ned dok00758.docx

Kvalitetssjef

Portrettbilde av ansatt
Hanne Øverby Haga
Seniorrådgiver

Telefon: +64 84 86 00

Mobil: +47 917 23 003

E-post: hoh@akkreditert.no