Personvern i NA

Behandlingsansvarlig etter personvernloven

Portrettbilde av ansatt
Inger Cecilie Laake
Direktør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 411 26 814

E-post: icl@akkreditert.no

Les om NAs håndtering av personopplysninger i lys av de endringer vi implementerer i forbindelse med implementering av GDPR i norsk lov

Verdt å vite

 • Norsk akkreditering (NA) registrerer enkelte personopplysninger i forbindelse med vår akkrediteringsvirksomhet
 • NA har ansvar for å sikre at personopplysninger ikke lagres uten lovhjemmel
 • NA har ansvar for å inngå avtale med sine databehandlere for å sikre lovmessig behandling av personopplysninger
 • NA har ansvar for å gi databehandlere beskjed dersom vi mener at vi er omfattet av særlovgivning som gir oss hjemmel til utvidet oppbevaring av data
 • NA har ansvar for å motta og behandle innsynsbegjæringer fra de registrerte.
 • NAs eksterne databehandlere har ansvar for å varsle NA om eventuelle avvik som medfører risiko for den registrertes rettigheter, når det er nødvendig
 • NA har ansvar for ikke å lagre flere personopplysninger enn det som er nødvendig
 • NA skal ikke lagre personopplysninger det ikke foreligger en lovhjemmel for å oppbevare

Dine rettigheter

 • Du har rett til å be om innsyn i dine registrerte personopplysninger
 • Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert uten ugrunnet opphold
 • Du har rett til å få personopplysninger om deg selv slettet av NA uten ugrunnet opphold
 • Du har rett til å kreve av NA at behandlingen begrenses under visse forhold, som for eksempel når du bestrider riktigheten av opplysningene
 • Du har rett til å motta personopplysninger om deg som du har gitt til NA, i et strukturert, alminnelig format
 • Du har rett til å be om å overføre dine opplysninger til en annen behandlingsansvarlig uten at NA hindrer dette, dersom du gir oss samtykke og behandlingen kan utføres automatisk
 • Du har til enhver tid rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg. NA skal ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre NA kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen

NAs plikter

 • NA har plikt til å slette personopplysninger uten ugrunnet opphold under visse forhold; for eksempel når NAs behov for dokumentasjon ikke lenger er tilstede
 • NA skal underrette den registrerte om eksterne mottakere av personopplysninger dersom den registrerte anmoder om det
 • NA skal underrette enhver ekstern mottager som har fått utlevert personopplysninger fra NA, om korrigering, sletting og eller begrensning av personopplysninger

Definisjoner

Personopplysning 

Personopplysning er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Den registrerte

Den registrerte er en fysisk person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av identifikator som navn, id-nr. eller ett eller flere andre elementer

Databehandler 

Databehandler er en organisasjon, firma, som behandler personopplysninger på vegne av NA.

Informasjonssikkerhet NA har allerede sikkerhetsrutiner på plass, men jobber for å sikre at dokumentasjon og rutiner er oppdatert i henhold til den nye personvernforordningen.

Spørsmål og svar

Ta kontakt med NA ved spørsmål om hvordan de nye personvernreglene påvirker kunde/bedømmer-forholdet.

Kontakinformasjon funner du her

Ved generelle henvendelser vedrørende den nye personvernforordningen så gjør vi oppmerksom på at Datatilsynet har veiledende materiale på sine nettsider.