God laboratoriepraksis - GLP

Lab person test

Erkjennelsen av at kjemikalier kan representere en fare for helse og miljø resulterte i at mange land fra 1970-årene innførte egne forskrifter for klassifisering og merking av industrikjemikalier. Disse forskriftene utfyller eksisterende regler om kontroll av spesifikke grupper av kjemikalier, eksempelvis legemidler, tilsetningsstoffer i matvarer, pesticider og industrikjemikalier.

For at disse forskriftene skal fungere etter sin hensikt, er regulerende myndigheter avhengige av pålitelige testdata.

 

Formålet med prinsippene for God Laboratoriepraksis (GLP)

Formålet med prinsippene for God Laboratoriepraksis (GLP) er å frembringe vitenskapelige data som tilfredsstiller offentlige myndigheters krav til kvalitet og pålitelighet.

GLP-prinsippene inngår i OECDs rådsvedtak om Mutual Acceptance of Data som skal sikre tillit og aksept til forsøksdata på tvers av landegrenser. Ordningen er kostnadsbesparende ved at forsøk ikke må gjentas i alle OECD land, samt at bruk av testorganismer reduseres på verdensbasis.  

GLP-prinsippene er et verktøy for laboratoriets ledelse til å produsere pålitelige data. De gir retningslinjer for hvordan laboratoriet organiserer og styrer planlegging, utførelse, overvåkning, registrering og rapportering av laboratorieundersøkelser.

 

Krav og vilkår 

Norsk akkreditering (NA) anvender kravene beskrevet i The OECD Principles of Good Laboratory Practice under gjennomføring av GLP inspeksjon eller revisjon av forsøk. GLP-prinsippene framkommer på norsk i kommisjonsdirektiv 1999/11/EF.

OECD har i tillegg til GLP prinsippene utgitt konsensusdokumenter, veiledningsdokumenter (advisory documents) og standpunkt dokumenter (position papers) som anvendes ved inspeksjon. 

Virksomheter som er registrert i Norsk akkrediterings GLP-register plikter videre å følge vilkårene for registrering i Norsk akkrediterings GLP-register. Videre plikter virksomhetene å følge vilkår for bruk av norsk akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP).

Norsk akkreditering kan rapportere til regulerende myndigheter, medlemmene av OECDs GLPpanel, OECDs sekretariat og EU-kommisjonen.

 

Organisering av GLP-ordningen i Norge

Norsk akkreditering

Norsk akkreditering (NA) er det norske organet for teknisk akkreditering. NAs oppgaver ble utvidet ved Kgl. resolusjon av 7. oktober 1993 til å omfatte GLP-inspeksjoner etter OECDs prinsipper for God laboratoriepraksis. Norsk akkrediterings ordning for GLP- inspeksjon er utformet i samsvar med OECDs vedtak og Compliance with Principles of Good Laboratory Practice.

Norske regulerende myndigheter

GLP anvendes ved undersøkelser som er utført med farmasøytiske produkter, tilsetningsstoffer til næringsmidler og fôr, kosmetikk, pesticider og industrikjemikalier. OECD anbefaler at nasjonale myndigheter, som har ansvar for vurdering av kjemikaliers potensielle skadelige effekter på helse og miljø, stiller krav om at undersøkelser som utføres for å avklare disse spørsmålene, skal gjennomføres etter OECDs prinsipper for GLP. Dette utelukker ikke at tidligere undersøkelser som ikke er utført etter GLP kan benyttes ved vurdering av kjemikaliers effekt, men slike undersøkelser må vurderes enkeltvis.

I EU er det vedtatt at undersøkelser av visse typer kjemikalier, som utføres for å vurdere eventuelle skadelige virkninger på helse og miljø, skal utføres etter prinsippene for GLP. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre tilsvarende tiltak.

Norske myndigheter som kan stille krav om at undersøkelser skal utføres etter GLP-prinsippene er:

 • Statens legemiddelverk: legemidler til humant og veterinærmedisinsk bruk
 • Miljødirektoratet: industrikjemikalier
 • Mattilsynet: plantevernmidler, tilsetningsstoffer i matvarer og kosmetikk

Interesserte anbefales å kontakte relevante myndigheter for nærmere informasjon.

 

Formålet med en GLP-inspeksjon fra NA

Formålet med en GLP-inspeksjon er å vurdere om laboratoriet har et kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller GLP-prinsippene. Inspeksjonen skal verifisere om laboratoriets GLP-forsøk er utført i samsvar med disse prinsippene. Laboratorier som er inspisert og er vurdert å arbeide i samsvar med GLP-prinsippene, er oppført i NAs GLP register med status «i samsvar». I motsatt fall vil status for laboratoriet, eller evt for enkelte forsøk, vedtas som «ikke i samsvar». I en fase hvor det ikke er avklart hvorvidt et laboratorium er i samsvar eller ikke i samsvar med kravene, kan status «avventende» benyttes.

Det er ikke GLP-inspektørenes oppgave å vurdere om undersøkelsen er velegnet til å identifisere skadelige effekter av kjemikaliet som er testet. GLP-inspektøren vurderer heller ikke den vitenskapelige tolkningen av resultatene. I forbindelse med regulering av kjemikalier/legemidler er det de aktuelle myndigheters ansvar å vurdere disse spørsmålene.

Områder for GLP-inspeksjon

En GLP-inspeksjon utføres innenfor ett eller flere ekspertiseområder hvor det er anvendt stoffer fra en eller flere produktgrupper.

Produktgruppene er klassifisert slik:

 • industrikjemikalier
 • legemidler til humant bruk
 • legemidler til veterinærmedisinsk bruk
 • pesticider
 • tilsetningsstoffer til matvarer og fôr
 • kosmetikk
 • andre

GLP-prinsippene anvendes på et bredt spekter av undersøkelser. En oversikt over slike ekspertiseområder er angitt i OECD dokumentet Guidance for GLP Monitoring Authorities for the Preparation of Annual Overviews of Test Facilities Inspected og omfatter:

 1. fysisk - kjemisk testing
 2. toksikologiske undersøkelser
 3. mutagenitetsundersøkelser
 4. økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer
 5. undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; bioakkumulasjon *
 6. undersøkelser vedrørende bestemmelse av restinnhold
 7. undersøkelser vedrørende stoffers virkning på mesocosmer og naturlige økosystemer
 8. analytisk og klinisk-kjemisk testing
 9. andre

* I den norske ordningen er det inkludert undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering.

Kategorier av GLP-inspeksjoner

Forinspeksjon

Når et laboratorium søker om GLP-inspeksjon første gang, vil det normalt være nødvendig å gjennomføre en forinspeksjon. Forinspeksjonen blir hovedsakelig gjennomført av ledende inspektør. Det trekkes ingen konklusjon om laboratoriets GLP status etter forinspeksjonen. Ved behov kan det gjennomføres flere forinspeksjoner før tidspunktet for en ordinær GLP-inspeksjon blir avtalt.

Ordinær GLP-inspeksjon

En ordinær GLP-inspeksjon omfatter en generell gjennomgang av laboratoriets kvalitetssystem og inkluderer revisjon av noen utvalgte GLP-forsøk. Dette gjelder både for nye søkere og for laboratorier som er inspisert tidligere. En ordinær GLP inspeksjon vil normalt bli avtalt på forhånd, og det vil alltid bli utarbeidet en inspeksjonsrapport.

Ekstraordinær GLP-inspeksjon

Ekstraordinær GLP-inspeksjon kan gjennomføres når NA måtte finne dette nødvendig. Inspeksjonen kan dekke hele eller deler av laboratoriets GLP-system, og vil bli utført av én eller flere inspektører.

Ekstraordinær GLP-inspeksjon inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende forhold:

 • verifisering av implementeringen av forhold i forbindelse med lukking av avvik
 • mistanke om at laboratoriets GLP-arbeid bryter med prinsippene
 • etter anmodning fra nasjonale og internasjonale regulerende myndigheter. 

En slik inspeksjon kan bli gjennomført med eller uten forhåndsvarsel.

Revisjon av forsøk

Det gjennomføres alltid revisjon av utvalgte GLP-forsøk under ordinær inspeksjon. Dessuten kan, etter en begrunnet anmodning fra nasjonale regulerende myndigheter eller myndigheter fra et annet OECD eller EØS- land, NA gjennomføre revisjon av et igangsatt eller avsluttede GLP-forsøk. Revisjon av GLP-forsøk kan også omfatte en generell inspeksjon av laboratoriet når dette vurderes som nødvendig.

Feltinspeksjon

Feltinspeksjon gjennomføres i forbindelse med et igangsatt eller gjennomført feltforsøk. Inspeksjonen vil dekke den delen av forsøket som omfatter feltarbeid, og vil bli utført av én eller flere inspektører.

GLP-Prossessen

Søknad om GLP-inspeksjon

Norsk akkreditering har ansvaret for alle GLP-inspeksjoner i Norge. Søknaden sendes Norsk akkreditering på søknadsskjema. Søknadsskjemaet er tilgjengelig på NAs nettsider (bokmål: dok00755, nynorsk: dok00810). Tilhørende søknadens sendes en angivelse av ekspertiseområde og produktgrupper for GLP (dok00349).

Etter gjennomgang av dokumentasjonen som NA har mottatt sammen med søknadsskjema, og etter at laboratoriet har betalt søknadsgebyr, vil den utpekte saksbehandleren innføre laboratoriet i NAs GLP register for inspeksjonsprogrammet.

Forinspeksjon

NA vil be om å få tilsendt utvalgt dokumentasjon som er viktig i forbindelse med forberedelsen av forinspeksjonen. Ledende inspektør gjør forberedelse av forinspeksjonen basert på dokumentasjonen.

Forinspeksjonen har til hensikt å vurdere overordnede forhold ved GLP-systemet og samtidig gjøre ledende inspektør kjent med laboratoriets ledelse, kvalitetssikringsenhet, lokaler, utstyr og type undersøkelser som utføres. Under forinspeksjonen foretas det normalt ingen revisjon av forsøk. Etter forinspeksjonen mottar laboratoriet en rapport fra Norsk akkreditering.

GLP-inspeksjon

Hensikt med GLP-inspeksjonen er å bekrefte at laboratoriet tilfredsstiller kravene til God Laboratoriepraksis, inkludert OECDs ulike tilleggsdokumenter (se over).  

I forkant av GLP-inspeksjon sendes relevant dokumentasjon til NA. En angivelse av relevant dokumentasjon finnes i vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP-register.

Inspeksjonen gjennomføres hos laboratoriet. I forkant av inspeksjonen er det utarbeidet en dagsorden som er sendt laboratoriet senest en uke før avtalt inspeksjonsdato.   

Under en GLP-inspeksjon vil det delta en ledende GLP-inspektør og vanligvis én eller flere tekniske inspektører. Den ledende inspektøren vil normalt være en av Norsk akkrediterings saksbehandlere.

Inspeksjonen, som starter med et innledende møte mellom inspektørene og laboratoriet, er normalt delt i følgende hoveddeler:

 • gjennomgang av organisasjon, personalets kvalifikasjoner og kompetanse, kvalitetssikringsfunksjonene og generelle administrative GLP-rutiner
 • styring av SOP system
 • gjennomgang av lokaler og utstyr
 • gjennomgang av utvalgte prosedyrer for utførelse av forsøk
 • revisjon av pågående og avsluttede GLP-forsøk, om mulig.

Inspeksjonen er basert på stikkprøver.

På de områdene hvor det eventuelt avdekkes manglende samsvar mellom laboratoriets styringssystem og/eller praksis, og kravene i GLP-ordningen, skrives det avvik. Eventuelle avvik fra GLP-prinsippene blir presentert for laboratoriets ledelse i et avsluttende møte. Ledende inspektør presenterer inspeksjonslagets oppsummering og anbefaling om GLP-status, og avtaler tidspunktet for innsendelse av oppdaterte dokumentasjon for å lukke de registrerte avvikene.

I etterkant av inspeksjonen mottar laboratoriet en rapport som beskriver resultatet av inspeksjonen. I enkelte tilfeller kan rapporten også sendes relevante nasjonale (i sjeldne tilfeller også internasjonale) regulerende myndigheter. 

Avviksbehandling

Avvikene kan være mindre eller alvorlige. For at avviket kan lukkes må organisasjonen sende inn tilfredsstillende korrigerende tiltak til Norsk akkreditering innen angitt frist. Hvis ikke avviket er tilstrekkelig korrigert gjennomføres en ny runde med korrigering. Dersom mangler er tilstrekkelig korrigert, lukkes avviket. Dersom laboratoriet ikke har rettet avvik etter tre runder med innsendelse av korrigerende tiltak, vil NA vurdere å endre laboratoriets GLP-status til «ikke i samsvar».

Fastsettelse av GLP-status

Anbefalingen fra inspeksjonslaget om GLP-status kan være; «i samsvar» eller «ikke i samsvar» med GLP-prinsippene. For et laboratorium der det kun er avdekket mindre avvik som ikke truer integritet og konklusjon av gjennomførte forsøk, og der avvikene er tilfredsstillende korrigert, vedtas GLP-status «i samsvar.

Dersom det påvises alvorlige avvik, dvs. at de antas å kunne påvirke påliteligheten eller kvaliteten av forsøksdata, vil status bli vurdert satt til «avventende» Dersom laboratoriet ikke klarer å lukke avvik etter gjentatte pålegg fra NA eller at det ved inspeksjonen påvises så alvorlige avvik fra GLP-prinsippene slik at kvalitet og pålitelighet av gjennomførte forsøk trekkes i tvil, vil GLP-status bli vedtatt endret til «ikke i samsvar» med GLP-prinsippene.

I forbindelse med avslutning av prosjektets saksgang mottar laboratoriet en bekreftelse på at det er blitt inspisert og at arbeidet som utføres er i samsvar med GLP-prinsippene i form av et GLP bevis. NAs GLP register blir oppdatert.  


Oppfølging av GLP godkjente laboratorier

Alle laboratorier som har fått GLP-status «i samsvar», er underlagt en ordinær oppfølging. Laboratorier som står oppført i GLP-registeret, og som har fått status «i samsvar» vil bli inspisert regelmessig, normalt annet hvert år, men ikke senere enn 2,5 år etter siste inspeksjon. 

Dokumenter og skjema

Vi jobber med en digitalisering av alle våre skjema og dokumenter. Det er derfor begrenset søkefunksjonalitet knyttet til dette.

Her finner du dokumenter for GLP.
Her finner du skjema for GLP. 

Her finner du en oversikt over alle våre dokumenter og skjema.

Tekniske meldinger

Vi jobber for tiden med en sortering av våre tekniske meldinger. Enn så lenge finner du en fullstendig oversikt over alle tekniske meldinger her.

Gebyr og kostnader

Betaling for Norsk akkrediterings tjenester er fastsatt i Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester. Forskriften er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer her om finansiering av våre tjenester.

Våre kurs

Norsk akkreditering arrangerer normalt en Akkrediteringsdag årlig og gjennomfører blant annet jevnlig søkerkurs for interessenter. 

Her kan du lese mer om Norsk akkreditering sine kurs og seminarer og melde deg på. 

Vi utvikler også nye kurs, og vil gjerne høre fra deg hvis du har en idé til et kurs vi burde etablere.

Meld gjerne din interesse på mail: akkreditert@akkreditert.no.

Kontakt oss


Har du spørsmål angående innholdet på denne siden, eller andre henvendelser? Ta kontakt.