Du er her:

Sertifiseringsorgan

Sertifisering er en formalisert form for evaluering som skal lede til utstedelse av et sertifikat. Sertifikat er et bevis på at kompetanse, ledelsessystem, produkt eller tjeneste er i samsvar med relevante standarder, forskrifter og bransjekrav.

 Ulike sertifiseringer

Noterer på en sjekkliste

Sertifisering kan være frivillig eller lovpålagt. Sertifisering utføres av en uavhengig tredje part, et sertifiseringsorgan. Sertifiseringsorgan kan bli akkreditert for utførelse av sine tjenester. Akkreditering er en frivillig ordning, men på visse områder er det obligatorisk. Akkreditering utføres i samsvar med relevant akkrediteringsstandard.

Akkreditering innen sertifisering

  • Systemsertifisering: NS-EN ISO/IEC 17021-1 Samsvarsvurdering - Krav til organer som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer - Del 1: Krav

  • Produktsertifisering: NS-EN ISO/IEC 17065 Samsvarsvurdering - Krav til sertifiseringsorganer for produkter, prosesser og tjenester

  • Personellsertifisering: NS-EN ISO/IEC 17024 Samsvarsvurdering - Generelle krav til organer for sertifisering av personer

  • EMAS: Akkreditering av miljøkontrollører.Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC

Akkrediteringsstandard kan kjøpes via Standard Norge.

 

Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen. 

Norsk akkreditering tilbyr ikke sertifisering, men akkrediterer sertifiseringsorgan som utfører sertifisering. Det vil si at Norsk akkreditering verifiserer at sertifiseringsorganet har kompetanse og evne til å utføre sertifiseringsprosessen i samsvar med gitte krav.

Akkrediterte sertifiseringsorgan utsteder akkrediterte sertifikater, altså sertifikater med akkrediteringsmerket. Akkrediterte sertifikater er anerkjent internasjonalt. 

Akkreditert sertifisering skaper tillit, forutsigbarhet, lik behandling, profesjonalitet og kontinuerlig forbedring.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående innholdet på denne siden, eller andre henvendelser? Ta kontakt.