Du er her:

Produktsertifisering

Sertifisering er en formalisert form for evaluering som skal lede til utstedelse av et sertifikat. Sertifikat er et bevis på at kompetanse, ledelsessystem, produkt eller tjeneste er i samsvar med relevante standarder, forskrifter og bransjekrav.

Hva er produktsertifisering?

Sertifiseringsorganer som er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17065 kan utgi akkrediterte sertifikater for produkter (f.eks nøter, gasstanker, heiser), prosesser (f.eks produksjonsprosesser) eller tjenester (f.eks reparasjon av nøter, utlegging av fortøyning til oppdrettsanlegg). Produktsertifisering er basert på krav i form av produktstandarder eller andre nasjonale og internasjonale krav. Et sertifiseringsorgan bekrefter at et produkt, prosess eller tjeneste oppfyller gjeldende krav. Eksempler på sertifisering er CE-merking, KRAV-merking eller utstyr brukt på oppdrettsanlegg.

Personell ute på jobb på båt

Krav til produktsertifisering?

I mange tilfeller er akkreditering en forutsetning for å kunne gjennomføre ønsket aktivitet. For andre områder er det frivillig. Uansett om aktiviteten forutsetter akkreditering eller ikke, må alle produktsertifiseringsorgan tilfredsstille alle kravene beskrevet i NS-EN ISO/IEC 17065, i tillegg finnes det krav fra IAF, EA og fra Norsk akkreditering. 

Utpekende myndigheter utpeker ofte tekniske kontrollorgan basert på at organisasjonen har akkreditering for området hvor de søker om å bli utpekt. Det er internasjonale føringer på hvilke akkrediteringsstandarder som er foretrukket for de ulike direktiver og forordninger. For de fleste direktiver og forordninger er det produktsertifiseringsstandarden som er den foretrukne.

Når sertifiseringsorganene har funnet at klientens produkt/prosess/tjeneste samsvarer med gitte krav, utsteder sertifiseringsorganet et akkreditert sertifikat. Sertifikatet angir omfanget av sertifiseringen, det vil si hva sertifiseringen gjelder for og hvilke krav det er vurdert samsvar opp imot. Et merke som bekrefter sertifiseringen vil i mange tilfeller bli påført produktet eller på annen måte tilknyttes produktet/prosessen eller tjenesten.

Behov for sertifisering

For virksomheter som har behov for sertifisering av produkter, prosesser eller tjenester, ta kontakt med et av Norsk akkrediterings sertifiseringsorgan for produktsertifisering. 

Her finner du en oversikt over akkrediterte produktsertifiseringsorgan.

Akkreditert innen produktsertifisering

For sertifiseringsorgan som ønsker å bli akkreditert innen produktsertifisering følger generelle krav til akkreditering. 
Les mer om akkrediteringsprosessen

I tillegg til generelle krav finnes det også spesifikke krav for å bli akkreditert. Dette reguleres av IAF, EA og er fastsatt i kravdokumenter. 

Det som er spseielt for sertifisering er observasjon av revisjoner. Det vil si at Norsk akkreditering observerer hvordan sertifiseringsorgan utfører sertifiseringsrevisjoner. 

Kontakt oss


Har du spørsmål angående innholdet på denne siden, eller andre henvendelser?