Du er her:

Hva koster en akkreditering?

Akkreditering innvilges for en periode på fem år, og i løpet av akkrediteringsperioden gjennomføres oppfølging av ulik karakter og omfang.

Hva koster en akkreditering?

Årlig kostnad og totalkostnad for en periode, avhenger av akkrediteringsomfanget og hvordan virksomheten implementerer og vedlikeholder den akkrediterte aktiviteten. Kostnadene omfatter i hovedsak tidsbruk for Norsk akkrediterings bedømmerlag før, under og etter bedømming. I tillegg kommer faktiske reiseutgifter for bedømmerlaget, andre gebyrer samt eventuelle kostnader knyttet til utvidelse av akkrediteringen. 

Oppfølging av akkrediterte virksomheter planlegges for en akkrediteringsperiode (5 år). Intervallet mellom bedømmingsaktiviteten og omfanget av hver aktivitet er risikobasert. I risikovurderingen inngår risikoen ved aktiviteten og Norsk akkrediterings erfaring med den enkelte virksomhet. En virksomhet som over tid viser et godt implementert og vedlikeholdt system vil kunne få sjeldnere besøk og/eller mindre omfattende besøk i tillegg til redusert medgått tid i arbeid etter bedømming.    

Forskrift om gebyrer

Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester (FOR-2021-07-19-2432), vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet, fastsetter regler om betaling for akkrediteringstjenester som utføres av Norsk akkreditering.

Hvilke kostnader påløper i akkrediteringsperioden?

Tidsbruk

Kostnader som påløper i en akkediteringsperiode, er i hovedsak knyttet til tidsbruk som medgår til ulike bedømmingsaktiviteter/-prosjekt i fm søknadsbehandling og oppfølging av akkrediteringer. Saksbehandling utføres av prosjektkoordinator, ledende bedømmer, tekniske bedømmere/eksperter og beslutningstaker. Omfanget av bedømmingsaktiviteten vil påvirke tidsbruket som medgår til dette arbeidet. Tidsbruket faktureres etter medgått tid, til timespris fastsatt i forskriften. 

Utlegg

Utlegg som Norsk akkreditering pådrar seg i fm bedømmingsaktivitet viderefaktureres kunde. Dette kan være reisekostnader for bedømmerlaget (beregnes etter Statens reiseregulativ) og offentlige avgifter (arbeidsgiveravgift eller merverdiavgift) som Norsk akkreditering blir belastet med i fm innleie av eksterne bedømmere/eksperter.

Gebyrer

Utover fakturering av medgått tid (saksbehandlingsgebyr) og viderefakturering av utlegg i fm bedømmingsaktivitet, så faktureres/påløper administrasjons- og harmoniseringsgebyr når timer utføres/leveres av eksterne bedømmere/eksperter. Årsgebyr faktureres kunde årlig, basert på fjorårets akkreditering. Søknadsgebyr oppstår ved søknad om ny akkreditering og eventuelt ved søknad om utvidelse av tidligere gitt akkreditering. Gebyrene er fastsatt i forskriften.

Merverdiavgift

Norsk akkrediterings tjenester er unntatt fra merverdiavgiftslovens bestemmelser. Mva. tilkommer derfor ikke ved fakturering av våre tjenester.

Estimering av kostnader

Søkere og akkrediterte mottar et kostnadsestimat i forbindelse med hver oppfølgingsaktivitet i akkrediteringsperioden. Potensielle søkere kan henvende seg til Norsk akkreditering for å få et anslag over kostnadene forbundet med sitt tiltenkte akkrediteringsomfang.