Du er her:

Prøving og kalibrering

Produsere gyldige og pålitelige resultater 

Laboratorier er viktige element i moderne samfunn. Å produsere gyldige og pålitelige resultater er kjernen i laboratorieaktiviteter. Velger laboratoriet de rette testene? Måler laboratoriet riktig? Hvor nøyaktig er svaret man får? Er analysene stabile over tid? Hvordan behandles feil og klager? Er de faglige kommentarene solid fundert?

 Person med hansker holder prøveflaske laboratorium

Laboratorier som er akkreditert gir brukerne en sikkerhet for at alle ledd - fra valg av testmetode til testresultat - utøves etter gode rutiner og er godt faglig basert.

Akkreditering av test- og kalibreringslaboratorier utføres mot
standard NS-EN ISO/IEC 17025 Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse. 

Følgende vurderes:

 • Upartiskhet
 • Konfidensialitet
 • Tiltak for håndtering av risikoer og muligheter
 • Evne til å produsere presise, nøyaktige analyseresultater
 • Teknisk kompetanse for personalet
 • Gyldighet og hensiktsmessighet av testmetoder
 • Egnethet og vedlikehold av testutstyr, testmiljø
 • Prøvetaking (hvis relevant)
 • Håndtering og transport av analysemateriale
 • Kvalitetssikring av analysedata
 • Samsvarserklæring. Les mer her 

Kravene til akkreditering innen prøving og kalibrering

Kravene til akkreditering er beskrevet i NS-EN ISO/IEC 17025, i tillegg finnes det krav fra ILAC, EA og Norsk akkreditering.

Akkreditering av laboratorier er i utgangspunktet en frivillig ordning. Imidlertid er det krav til å være akkreditert på visse områder. Akkreditering er nødvendig for laboratorier som: 

 • Utfører analyser med tanke på mattrygghet, kvalitet på drikkevann.
 • Driver med produkttesting for å utstede sertifikater for samsvar med kravene i tekniske standarder eller forskrifter.
 • Utfører målinger i forbindelse med miljøovervåkning.
 • Utføre kjemiske og fysiske målinger med tanke på arbeidsmiljøforhold.

 Ønsker du å søke akkreditering kan du lese mer om søknadsprosessen her. 

Områder hvor laboratorier utfører akkrediterte tjenester

Som eksempler på hvor laboratorier utfører akkrediterte tjenester kan følgende områder nevnes: 

- Mattrygghet/kvalitet på drikkevann

Analyser som hjelper med å unngå eller redusere risikoer for helse både for mennesker og dyr. Rutinekontroll av drikkevann for å sikre vannkvalitet.

- Miljø

I denne sektoren utfører laboratorier både rutinemessige tester og avanserte kartlegginger som kan inkludere kjemiske, biologiske, toksikologiske, fysiske, geologiske analyser. Emisjonsmålinger for å kontrollere utslipp f. eks i henhold til krav i utslippstillatelser. Grunn- og sedimentundersøkelser f. eks i forbindelse med mistanke om forurensning.

- Antidoping

Kjemiske og rettsmedisinske tester for å sjekke/påvise prestasjonsfremmende stoffer.

- Kriminaltekniske analyser 

Kvalitetssikring av laboratorier som utfører kriminaltekniske analyser og undersøkelser.

- Prøving av elektriske- og elektroniske-deler

Tester på enkelte komponenter eller avanserte utstyr innen telekommunikasjon, transport, el-sikkerhet, belysning og optiske komponenter, utstyr for solcellepaneler og vindmøller.

- Materialer, metaller og stål

Mekaniske, fysiske, kjemiske tester, metallografiske undersøkelser for materialer som brukes i industrielle prosesser og forskning.

- Tekstiler

Laboratorietester brukes utbredt i tekstil- og lærproduksjonsbedrifter – fra råstoff til ferdigprodukt. Tester kan være kjemiske, mekaniske, mikrobiologiske, tester for å påvise brannsikkerhet eller fravær av skadelig stoffer.

- Kalibrering

Påliteligheten til resultater fra testlaboratorier direkte avhenger av måleinstrumentene de bruker. I samsvar med internasjonale krav blir bestemmelse og bekreftelse av de faktiske metrologiske verdier for måleinstrumenter gitt ved kalibrering.

Her finner du en oversikt over hvem som er akkreditert:

Har du spørsmål angående innholdet på denne siden, eller andre henvendelser? Ta kontakt med oss ved å sende e-post til post@akkreditert.no.