Illustrasjonsbilde frå laboratorium

Norsk akkreditering, NA., er utpekt av Nærings- og fiskeridepartementet til å utføre teknisk akkreditering. Norsk akkreditering er også inspiserande styresmakt i for OECD sitt regelverk om God Laboratoriepraksis, GLP

I tillegg har NA. ansvar for akkreditering av miljørevisorar på vegne av Miljøverndepartementet. Dette er eit ledd i den europeiske ordninga for Environmentalt Management Audit Scheme, EMAS

Norsk akkreditering er det einaste organ i Noreg som utfører teknisk akkreditering. Det er ein upartisk og uavhengig organisasjon, etablert som forvaltingsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet.

Teknisk akkreditering er eitt av verkemidla for å etablere tillit til norske varar og tenester både nasjonalt og internasjonalt.

Norsk akkreditering har gjensidige godkjenningsavtale med tilsvarande organisasjonar frå store delar av verda. Dette gir internasjonal tillit til norske akkrediterte laboratorieanalysar, sertifikat og inspeksjonsrapportar.