Du er her:

Hva er akkreditering?

Akkreditering er den offisielle godkjenningen for at tjenester utføres i samsvar med en internasjonal standard. Akkreditering er en uavhengig vurdering av en virksomhets kompetanse, integritet og uavhengighet. Som akkreditert virksomhet viser man til omverdenen at man overholder aktuelle standarder og krav, og dette bekreftes av en uavhengig tredjepart.

Norsk akkreditering er det nasjonale organet for teknisk akkreditering i Norge, og akkrediterer etter de fleste internasjonale akkrediteringsstandardene. Akkreditering hjelper virksomheter å dokumentere at deres tjenester blir levert i samsvar med aktuelle krav. 


Akkreditering kan benyttes innenfor mange ulike områder

Dette kan for eksempel være laboratorier, inspeksjonsorgan, sertifiseringsorgan, verifikasjonsorgan, produsenter av sammenlignende laboratorieprøvinger, biobanker og produsenter av referansematerialer.

Se nærmere beskrivelse angående områder og akkrediteringsstandarder under. Alle akkrediteringsstandarder kan lastes ned fra Standard Norge sin nettside.

Laboratorier 

 • NS-EN ISO/IEC 17025: Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse. 
 • NS-EN ISO 15189: Medisinske laboratorier - Krav til kvalitet og kompetanse.
 • NS-EN ISO/IEC 17043: Samsvarsvurdering - Generelle krav til kvalifikasjonsprøving.
 • NS-EN ISO 17034: Generelle kompetansekrav til produsenter av referansemateriale. 

Se mer informasjon om laboratorier

Biobanker

 • NS-EN ISO 20387: Generelle krav til biobanker

Se mer informasjon om biobanker

Sertifisering 

 • NS-EN ISO/IEC 17024:Samsvarsvurdering - Generelle krav til organer for sertifisering av personer. 
 • NS-EN ISO/IEC 17065: Samsvarsvurdering - Krav til sertifiseringsorganer for produkter, prosesser og tjenester. 
 • NS-EN ISO/IEC 17021-1: Samsvarsvurdering - Krav til organer som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer. 

Se mer informasjon om sertifiseringsorgan

Inspeksjonsorgan 

 • NS-EN ISO/IEC 17020: Samsvarsvurdering - Krav til drift av ulike typer inspeksjonsorganer. 

Se mer informasjon om inspeksjonsorgan

Validerings- og verifikasjonsorgan

 • NS-EN ISO 14065: Klimagasser - Krav til validerings- og verifiseringsorganer til bruk ved akkreditering eller andre former for anerkjennelse. 
 • NS-EN ISO/IEC 17029: Samsvarsvurdering - Generelle prinsipper og krav for validerings- og verifikasjonsorganer

Se mer informasjon om validerings- og verifikasjonsorgan

God laboratoriepraksis 

Norsk akkreditering inspiserer bedrifter etter OECD sine prinsipp for God laboratoriepraksis. Du kan finne mer informasjon om dette på OECD sin nettside.

 

Lab person testing.jpg

Akkrediteringsomfanget

For mange akkrediterte organisasjoner er akkreditering en forutsetning for deres aktivitet. Akkreditering er for eksempel en forutsetning for å analysere drikkevann og akkreditert inspeksjon er en forutsetning for å kunne ta en ny heis i bruk. For andre organisasjoner er ikke akkreditering et myndighetskrav, men oppfattes likevel som viktig for opprettholdelse av god kvalitet på tjenesten/produktet som leveres. Et eksempel på dette er de akkrediterte sykehuslaboratoriene. 

Hva den enkelte organisasjon er akkreditert for er beskrevet i akkrediteringsomfanget. Akkrediteringsomfanget er ofte gitt med utgangspunkt i standardmetoder, lover, forskrifter, forordninger eller direktiv. For at en virksomhet skal kunne akkrediteres, må aktiviteten kunne plasseres innenfor en av de nevnte akkrediteringsstandardene. Innenfor hver av akkrediteringsstandardene kan i prinsippet akkreditering innvilges for alle aktiviteter hvor det er mulig å vurdere organisasjonens samsvar med beskrevne krav. 

Her finner du oversikt over hvem som er akkreditert.

Les mer om hvorfor benytte akkrediterte varer og tjenester her.

Gode grunner til at din organisasjon bør være akkreditert:

 • Du sikrer tillit til dine produkter og tjenester.
 • Akkreditering kan være et konkurransefortrinn.
 • Du kan utvide nedslagsfeltet ved at en akkreditering åpner for salg av varer og tjenester på tvers av landegrenser.
 • Gjennom en akkrediteringsprosess sikrer du gode rutiner internt og et oppdatert kvalitetssystem. 

Ønsker du å søke akkreditering kan du lese mer om søknadsprosessen her.

Fordeler ved akkreditering

Tillit til varer og tjenester

Akkreditering skal sikre tillit til varer og tjenester. For at et måleresultat, produkt eller tjeneste skal ha tillit og aksept må det være et system for gjensidig godkjenning. Akkreditering sikrer en uavhengig kvalitetsvurdering. Norsk akkreditering skal bidra til å trygge varer og tjenester i Norge, slik at forbrukerne kan være sikre på at de produkter og tjenester de benytter er gode nok. 

Normative dokumenter, som tekniske forskrifter og standarder, utarbeides for å møte krav til kvalitet og sikkerhet som forbrukere, bedrifter, tilsynsmyndigheter og andre organisasjoner krever. Akkreditering sikrer en uavhengig tredjepartsvurdering av om kravene i akkrediteringsstandardene og i normative dokumenter møtes. 

Pålitelig og uavhengig bevis

Akkreditering gir et pålitelig og uavhengig bevis på at bedriftens aktivitet er i samsvar med akkrediteringsstandarden og relevante normative dokumenter. Akkreditering kan være en nødvendighet innenfor enkelte sektorer for å kunne påta seg oppdrag og et konkurransefortrinn i tilfeller der akkreditering er frivillig. Akkreditering er internasjonalt anerkjent, og kan være et virkemiddel for salg av varer og tjenester på tvers av landegrenser ved at tillit til varer og tjenester er sikret. 

Sikrer gode rutiner

Gjennom en akkrediteringsprosess sikrer du gode rutiner internt og et oppdatert kvalitetssystem. Alle akkrediteringsstandardene setter krav til implementerte ledelsessystemer der kontinuerlig forbedring er i fokus, og som ivaretar de viktigste styrings- og ledelsesparameterne en virksomhet må forholde seg til.

Innenfor laboratorieakkreditering er tillit til prøvingsresultatet avgjørende, det være seg i pasientbehandling, matanalyser eller funksjonstester av utstyr/materialer. Akkreditering sikrer at pasienter, kunder og regulerende myndigheter vet at de konsekvent mottar analyseresultater levert av kompetent personell som jobber i trygge omgivelser. 

Samarbeid med internasjonale organisasjoner

Våre akkrediteringer gjøres i samarbeid med internasjonale organisasjoner. Det er ikke myndighetene, men industrien som står bak systemet på verdensbasis. Det finnes et akkrediteringsorgan i hvert land i Europa, og disse samarbeider på tvers av grenser. 

Les mer om European Accreditation (EA) her.

Les mer om International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) her.

Les mer om International Accreditation Forum (IAF) her.

Hva vurderes i en akkrediteringsprosess?

Når en bedrift blir akkreditert av et internasjonalt anerkjent akkrediteringsorgan som Norsk akkreditering, innebærer dette en grundig bedømming av organisasjonen, deres ledelsessystem og de tekniske fagfeltene.

Noen av de viktigste elementene i et styringssystem er:

 • Krav til ledelsessystem 
 • Krav til organisasjon 
 • Krav til upartiskhet og konfidensialitet 
 • Krav til personell 
 • Prosesskrav 

Akkrediteringsstandardene kan kjøpes hos Standard Norge.

Hva koster en akkreditering?

Akkreditering innvilges for en periode på fem år, og i løpet av akkrediteringsperioden gjennomføres oppfølging av ulik karakter og omfang. Årlig kostnad og totalkostnad for en periode, avhenger av akkrediteringsomfanget og hvordan virksomheten implementerer og vedlikeholder den akkrediterte aktiviteten. Kostnadene omfatter i hovedsak tidsbruk for Norsk akkrediterings bedømmerlag før, under og etter bedømming. I tillegg kommer faktiske reiseutgifter for bedømmerlaget, andre gebyrer samt eventuelle kostnader knyttet til utvidelse av akkrediteringen. Les mer her.