Akkreditering er ein offisiell anerkjennelse av ein organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav frå eit internasjonalt anerkjend akkrediteringsorgan.

Kravene til akkreditering beskrives i anerkjende normative dokument. Dette kan væra forskriftar, standardar eller andre dokument som anerkjennes av brukarene. 

Vi kan sei det finns to nivåar av normative dokumenter:

  • For det første må dei akkrediterte organisasjonane sjølv tilfredsstille den internasjonale standarden som gjeld den aktuelle akkrediterte organisasjon. For oversikt over dei forskjellige akkrediteringsstandardane, les her.
     
  • For det andre må det arbeides etter nærmere spesifiserte metodar, fortrinnsvis standardmetodar (gjelder prøvnings- og kalibreringslaboratorier), eller det må sertifiseres eller inspiseres etter eit spesifisert normativt dokument. Eit normativt dokument kan enten være ein standard, ei lov eller forskrift, et EU direktiv eller eit anna allment akseptert kravdokument. NA fører ikkje oversikt over alle slike dokument