Statsfinansierte tjenester

Statlig tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse finansieres normalt ved bevilgninger over statsbudsjettet. For Norsk akkreditering gjelder dette aktiviteter som ikke er inntektsgivende, som arbeid i internasjonale akkrediteringsorganisasjoner, videreutvikling av akkrediteringsordninger og informasjonsvirksomhet.

Gebyrfinansierte tjenester

Norsk akkrediterings virksomhet knyttet til utføring av akkrediteringer, andre godkjenningsordninger og relaterte aktiviteter dekkes gjennom gebyrer. Dette fremkommer i tildelingsbrevet som Norsk akkreditering mottar årlig fra overordnet departement.

Det utføres ulike aktiviteter i tilknytning til vår akkrediteringsvirksomhet. En nærmere beskrivelse av disse med forklaring til hvilke aktiviteter som dekkes av de ulike gebyrene, omtales under.

Beregning av gebyrsatser

Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering er omtalt i rundskriv R-112/2015 fra Finansdepartementet. Rundskrivet legger bl.a. føringer for administrasjon av ordningene og fastsetting av satser.

I grunnlaget for beregning av Norsk akkrediterings gebyrsatser, inngår kostnader som kan henføres til vår akkrediteringsvirksomhet. Dette er kostnader som setter oss i stand til å dekke markedets behov etter akkrediterte tjenester. Det være seg faktisk medgått ressursforbruk knyttet til de ulike akkrediteringsaktivitetene, samt kostnader til infrastruktur, investerings- og utviklingsarbeid, oppdatering og administrasjon av akkrediteringstjenestene. En forholdsmessig andel av felles-/driftskostnader inngår også i grunnlaget. Kostnadene ved å produsere og levere de gebyrbelagte tjenestene er basert på kostnadseffektiv drift i Norsk akkreditering.

Kostnader som er holdt utenfor beregningsgrunnlaget, og som ikke skal dekkes av gebyrer, er kostnader som påløper i fm utøvelse av statsfinansierte tjenester (omtalt over), viderefakturerbare kostnader som reiseutlegg og kjøp av teknisk kompetanse i fm bedømmingsaktivitet (viderefaktureres direkte til kunde), samt kostnader som oppstår i fm utførelse av aktiviteter med andre finansieringsordninger (eksempelvis EMAS, kurs og andre arrangement).

Akkrediteringsaktivitet

Arbeid som utføres av våre medarbeidere i fm søknad om ny akkreditering eller søknad om utvidelse av eksisterende akkreditering, finansieres av søknadsgebyret. Dette dekker aktiviteter som

 • Innledende kontakt med potensielle nye søkere (før søknad er mottatt)
  • Informasjonsmøter
  • Besvare henvendelser på tlf., e-post mv.
  • Generell individuell veiledning
 • Registrering av nye søknader om akkreditering
  • Mottak og arkivering
  • Registrering av virksomhetsrelatert informasjon i fagsystemet
 • Registrering av søknader om utvidelser av eksisterende akkrediteringer
  • Mottak og arkivering

Arbeid som utføres av Norsk akkrediterings medarbeidere eller av innleide bedømmere/eksperter i fm saksbehandling av en søknad (ny akkreditering eller utvidelse av eksisterende akkreditering) eller i fm oppfølging av en eksisterende akkreditering, finansieres av saksbehandlingsgebyret. Dette dekker aktiviteter til

 • Forberedelse
  • Planlegging av bedømmingsaktivitet
  • Organisering av bedømmerlaget
  • Reisebestilling
  • Dokumentgjennomgang/forberedelser

 • Gjennomføring av bedømming inkl. reisetid

 • Etterarbeid
  • Rapportering
  • Avviksbehandling
  • Oppdatering av akkrediteringsomfang
  • Oppfølgingsaktiviteter
  • Beslutninger vedrørende akkreditering
  • Oppfølging og avslutning av prosjekt

 • Arbeid i fm eventuelle utvidelser

Arbeid som utføres av våre medarbeidere i fm vedlikehold og administrasjon av eksisterende akkrediteringer, finansieres av årsgebyret. Dette dekker aktiviteter som

 • Kontakt med akkreditert virksomhet utover spesifikt bedømmingsaktivitet (prosjekt)
 • Overordnet ressursplanlegging og oppfølging av akkrediterte virksomheter
 • Tilgjengeliggjøring av omfang på web
 • Vedlikehold av faglig relevant kompetanse i NA
  • Direktiver, forordninger, standarder, forskrifter og veiledningsdokumenter etc.
  • Kvalitetssikring (evalueringer og observasjoner)

Arbeid som utføres av våre medarbeidere i fm vedlikehold og administrasjon av teknisk kompetanse, finansieres av administrasjons- og harmoniseringsgebyret. Dette dekker aktiviteter som

 • Harmonisering
 • Oppdatering av registreringer og godkjenninger
 • Evalueringer og observasjoner
 • Avtaleforvaltning
 • Bistand og veiledning
 • Vedlikehold av styrende dokument

Forskrift om gebyrer

Betaling for de tjenester som utføres av Norsk akkreditering er fastsatt i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester (FOR-2021-07-19-2432). Forskriften er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Gjeldende og oppdaterte gebyrtyper- og satser fremkommer i forskrift.