Du er her:

Informasjon til bedømmere

Her vil du som er innleid bedømmer og du som ønsker å bli det, finne nyttig og relevant informasjon, dokumenter og skjemaer som du vil ha bruk for i oppdrag for Norsk akkreditering (NA). Bruk knapper og kulepunkter til å navigere deg til den informasjonen du trenger. Med innleid bedømmer menes i denne sammenheng alt personell som er innleid på bedømmeroppdrag for NA.

Nyhetssaker

 • Nytt skjema for honorarkrav
  Fra 01.11.21 innfører Norsk akkreditering nye lønnarter for honorar og reisetid. 
  Vennligst benytt nytt skjema ved innsendelse av krav i Betalmeg-løsningen. Mer informasjon om de nye lønnartene finner du i det nye skjemaet. 
  Merk at honorar- og reisetid nå skal føres på to ulike linjer i Betalmeg. 

  Dok 671 Honorarskjema  - innleid bedømmerHar vi registrert rett kompetanse på deg?

Norsk akkreditering skal til enhver tid ha oppdatert informasjon om kompetanse på innleide bedømmere. Minimum hvert 3. år vil vi be om å få tilsendt oppdatert CV og kompetansematrise. Endres din kompetanse i mellomtiden, plikter du å informere oss om endringene. CV og utfylt matrise sendes til kontaktperson oppgitt under.

Utfylt kompetansematrise skal gjenspeile hvilke områder den innleide bedømmeren er kompetent på. Det er viktig at det framkommer av dokumentasjonen hvilken formalbakgrunn og erfaring som innehas. Videre er det viktig at det framkommer hvilke akkrediteringsstandarder som bedømmeren har fått opplæring i, og/eller har erfaring med å bedømme.

Dokumentasjon på at man er godkjent bedømmer for andre akkrediteringsorgan i Europa skal også sendes til Norsk akkreditering.

Dokumentasjonen er, sammen med andre elementer, grunnlag for regodkjenning i Norsk akkrediterings systemer.

Behov for flere bedømmere

Norsk akkreditering har behov for eksperter som kan bistå i bedømmelsen av virksomheter som søker akkreditering eller som allerede er akkreditert.

Akkreditering er en uavhengig vurdering av en bedrifts kompetanse, integritet og uavhengighet. Vurderingen utføres mot krav i ulike akkrediteringsstandarder innenfor ulike akkrediteringsområder. Du kan lese mer om dette på våre kundesider.

Hva den enkelte organisasjon er akkreditert for er beskrevet i akkrediteringsomfanget. Akkrediteringsomfanget er som regel gitt med utgangspunkt i standardmetoder, lover, forskrifter, forordninger eller direktiv. Du kan lese mer om dette her.

 

Som innleid bedømmer er du en del av et bedømmerlag som vurderer om en virksomhet opererer i samsvar med gitte krav. Bedømmerlaget består av ledende bedømmer og en eller flere innleide bedømmere/eksperter. Ledende bedømmer er ekspert på styringssystemer og kravene i akkrediteringsstandarden. Ledende bedømmer styrer prosessene i bedømmerlaget. Bedømmingene gjøres stort sett lokalt hos den bedrift som skal bedømmes. Reising må derfor påregnes.

Er dette noe for deg?

Er dette av interesse, send en e-post med oppdatert CV og kompetansematrise til oss. Kontaktperson finner du lenger ned på siden. 

Dette kreves for å bli innleid bedømmer

 • erfaring og kompetanse på eget fagfelt.
 • utdanning på minimum bachelornivå, samt relevant arbeidserfaring, som til sammen gir inngående kjennskap til et fagområde. I særskilte tilfeller kan kravet til formalkompetanse avvikes.
 • kjennskap til kravene i akkrediteringsstandarden.

Her kan du lese mer om aktuelle kurs

Forutsetninger for innleieforhold

Innleide bedømmere og –eksperter leies inn for å jobbe for Norsk akkreditering. Dette skjer enten ved at du leies inn som privatperson eller via arbeidsgiver.

For å være innleid bedømmer eller ekspert, må du:

Planlegging av oppdrag

I et spesifikt oppdrag fastsettes tidspunkt og varighet for bedømming. Tidspunktet avtales oftest minimum 3-6 måneder før planlagt besøk, og det søkes å finne et tidspunkt som passer for ledende bedømmer, innleid bedømmer/ekspert og for akkreditert virksomhet.

Det bes om at innleide bedømmere og -eksperter gir Norsk akkreditering tilbakemelding dersom det er forhold som kan påvirke den objektive og uavhengige vurderingen som kreves i en bedømmingssituasjon.

Det skrives avtale pr oppdrag med timeestimat. Timene som estimeres er basert på forventet tidsbruk. Mange av Norsk akkrediterings besøk hos akkreditert virksomhet krever en dag med oppmøte. Standard estimat for dagsbesøk er 20 timer.

Estimatet omfatter timer til forberedelse, bedømming og etterarbeid. Reisetid kommer i tillegg. Reisetid honoreres med halv timepris. Innleid personell vil bli bedt om å spesifisere tidsbruken. Du kan lese mer om dette under "Fremming av krav". Spørsmål knyttet til avtaler rettes Norsk akkrediterings prosjektkoordinator. Kontaktinfo finner du lenger ned på siden. 

 

Slik forløper et oppdrag

Ett oppdrag kan deles inn i tre hoveddeler.

(1) Forberedelse

Innleide bedømmere/eksperter vil som grunnlag til forberedelsene motta

 • Rapporter, inkludert avvik og korrigerende tiltak, som ble skrevet av Norsk akkrediterings bedømmere etter sist bedømming
 • Dokumentasjon eller tilgang til virksomhetens dokumentsamling. Hvilken dokumentasjon som minimum skal mottas framkommer av vilkår for å være akkreditert
 • Oversikt over endringer i akkreditert virksomhet det siste året
 • Rapporteringsmal som skal benyttes av bedømmerlaget
 • Akkrediteringsomfanget til akkreditert organisasjon. For prøvingslaboratorier framkommer det av disse når en analyse sist ble bedømt.

Innleide bedømmere og eksperter bes ofte om å komme med innspill til fokusområder under bedømming. Fastsettelsen av endelig plan for bedømmingen gjøres av ledende bedømmer, og er basert på innspillene fra bedømmerlaget, tid siden aktiviteten sist ble bedømt og resultater etter tidligere bedømminger.

Ledende bedømmer sender ut en dagsorden som inkluderer fokusområder senest en uke før bedømming.

Det er ikke forventet at innleide bedømmere og eksperter har lest hele dokumentsamlingen til en akkreditert virksomhet. Det er imidlertid forventet at dokumentasjon tilknyttet fokusområdene er godt forberedt. 

Ledende bedømmer inviterer oftest til bedømmermøte rett i forkant av bedømming slik at eventuelle spørsmål kan diskuteres. Videre kan ledende bedømmer alltid kontaktes ved spørsmål som gjelder bedømmingen.

 

(2) Bedømming

Hensikten med bedømmingen er å vurdere om virksomhetens aktivitet er i samsvar med akkrediteringsstandarden og eventuelle andre normative dokumenter. Man skal også bedømme hvorvidt etablerte prosedyrer og rutiner følges av de ansatte i virksomheten.

Åpningsmøte

Bedømming starter med et åpningsmøte og inneholder som oftest:

 • Presentasjon av formålet og omfanget av bedømmingen
 • Presentasjon av bedømmerlaget og virksomhetens nøkkelpersonell
 • Tydeliggjøring av at bedømmerlaget gjennom bedømmingen skal indikere om et forhold kan lede til et avvik eller om det som framvises er i samsvar med kravene
 • Gradering av eventuelle avvik
 • Konfidensialitet og offentlighetsloven. Norsk akkrediterings personell og innleide bedømmere har taushetsplikt. Det gjelder for alt vi ser, hører og har lest i forbindelse med bedømmingen. Det vi skriver er offentlig etter offentlighetsloven. Dersom noen ber om innsyn via offentlig elektronisk postjournal (OEP), vil dette bli gitt.
 • Presentere dagsorden og organisere hva som bedømmes først/sist, og eventuelt hvem som blir med hvem.

Etter åpningsmøtet snakker innleide bedømmere og -eksperter med godkjent personell på de ulike områdene. De bes om å vise fram aktiviteten (eksempelvis metodedemonstrasjon), og/eller relevante registreringer for eksempel knyttet til kompetanse, rutiner/prosesser, utstyr og grunnlag for rapporter/sertifikater.

Bedømmermøte

I løpet av en bedømmingsdag arrangeres oftest minst ett bedømmermøte. Det er ment at bedømmermøtene skal brukes til å diskutere om en observasjon er et avvik fra standardens krav og formulere eventuelle avvik. Innleide bedømmere og -eksperter formulerer avvikene som sendes ledende bedømmer. Avvik skal kunne paragraferes mot et gitt krav i akkrediteringsstandarden. 

Sluttmøte

Følgende vil minimum inngå i et sluttmøte:

 • Takke for tilrettelegging. Det er viktig at bedømmerteamet framfører overordnet inntrykk av virksomhetens akkrediterte aktivitet. 
 • Presentere avvik, herunder være forberedt på å kunne møte motforestillinger til funnet.
 • Avtale frist for å sende inn korrigerende tiltak 
 • Åpne for spørsmål og kommentarer

 

(3) Etterarbeid

Etter bedømmingen utarbeides rapporter fra alle bedømmere. Det er viktig at det framkommer hva som er bedømt og resultatet av det. Det er mindre viktig å beskrive hvordan virksomheten har sikret samsvar mot kravene. Innleide bedømmere og -eksperter har som regel hatt søkelys på tekniske krav, prosesskrav og krav til kompetanse. Det er dette som er viktigst å bekrefte i rapportene.

Bedømmerlaget må være oppmerksomme på kravet til offentlighet når rapportene skrives. Det som skrives kan bli offentlig, og Norsk akkreditering ønsker ved innsynskrav å skjerme minst mulig. Det betyr at navn på kundene til akkreditert virksomhet, konfidensiell informasjon som pasientdata og navn på personell i akkreditert virksomhet i minst mulig grad framkommer av rapportene. Det gjelder også forhold av konkurransemessig betydning, eksempelvis planer om å utvide virksomhetens aktivitet.

Norsk akkreditering vil på forespørsel kunne sende eksempler på rapporter som er vurdert som tilstrekkelig i tillegg til rapportene fra tidligere bedømming som er gitt i forberedelsesfasen.

Rapport sendes ledende bedømmer og ikke direkte til akkreditert virksomhet.

En tid etter bedømming vil bedømmerlaget motta korrigerende tiltak. Korrigerende tiltak tilhørende avvik gitt av den innleide bedømmeren/eksperten gjennomgås. Vurderingen skrives i avviksrapporten og sendes til ledende bedømmer. Vurderingen skal inneholde en anbefaling om årsak og korrigerende tiltak er tilstrekkelig for å kunne lukke avviket. For mer informasjon, se også akkrediteringsprosessen.

Arrangement og kurs

 • To ganger pr år arrangeres det bedømmerkurs. Her kan du lese mer om vårt kurstilbud.
 • NA arrangerer årlig akkrediteringsdag, samt at det arrangeres ulike møter innenfor flere av fagområdene som akkrediteres. For å holde seg kontinuerlig oppdatert, oppfordres sterkt til at innleide bedømmere og -eksperter deltar ved slike arrangementer.  

Kontaktpersoner

Spørsmål knyttet til å bli bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Rune Tollefsbøl
Seniorkonsulent

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 905 65 845

E-post: rto@akkreditert.no

Portrettbilde av ansatt
Hilde M. P. Johansen
Seniorkonsulent

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 901 07 189

E-post: hpj@akkreditert.no