Du er her:

Referansematerialprodusenter (RMP)

Referansemateriale (RM) er homogent og stabilt materiale hvor en eller flere egenskaper er bestemt, slik at det kan brukes til å kalibrere måleutstyr, vurdere en målemetode eller gi verdier til andre materialer. 
  

Sertifisert referansemateriale (SRM) er referansemateriale som har sertifikat som bekrefter at en eller flere av egenskapene er bestemt på en måte som gir sporbarhet og der verdien er angitt med usikkerhet. 

NS-EN ISO 17034:2016 gir generelle kompetansekrav til produsenter av referansematerialer. Referansematerialprodusenter (RMP) som oppfyller kravene i NS-EN ISO 17034 anses å være kompetente leverandører av RM/SRM. Referansematerialer fra produsenter akkreditert etter NS-EN ISO 17034, som sikrer homogenitet og stabilitet for spesifikke egenskaper, og for SRM med spesifiserte egenskaper med sertifiserte verdier, tilhørende måleusikkerhet og metrologisk sporbarhet.  

Referansematerialer brukes til en rekke formål, inkludert:  
 • Etablering av metrologisk sporbarhet for måleresultater. Sertifisert referansemateriale vil for de fleste målinger kunne gi metrologisk sporbarhet til måleresultatet.  Uten metrologisk sporbarhet vil ikke måleresultatene i og mellom laboratorium være sammenlignbare. ISO / IEC 17025 anerkjenner at ikke alle kalibreringer kan gjøres i SI-enheter. I disse tilfellene vil et laboratorium sikre at måleresultatene er sporbare til det internasjonale systemet for enheter (SI) gjennom sertifiserte verdier for referansematerialer levert av en kompetent produsent med angitt metrologisk sporbarhet til SI.  
 • Validering av testmetoder. Validering og verifisering er objektive bevis for at en metode oppfyller gitte krav. SRM er et effektivt hjelpemiddel for å vurdere sann verdi og presisjon av en måleprosess.  
 • Kvalitetskontroll. Referansemateriale (RM) er en effektiv metode for å vurdere og demonstrere at en måleprosess er under statistisk kontroll fordi RM har tilstrekkelig stabilitet og homogenitet.   

Det er hensiktsmessig å bruke RM-er som er produsert av kompetente produsenter. Akkreditering er ment å gi annerkjennelse for at RMPene er kompetente til å produsere RM/SRM
 

NS-EN ISO 17034:2016 gir generelle kompetansekrav til produsenter av referansematerialer, og setter blant annet følgende krav: 
 • Generelle krav
   - Kontraktsmessige forhold
   - Upartiskhet 
   - Konfidensialitet 

 • Strukturelle krav 
   - Juridisk enhet
   - Organisasjonskart
   - Ledelse
   - Kvalitetsledelse
   - Finansielle ressurser
   - Kommunikasjonsprosesser
    

 •  Ressurskrav
   - Personell
   - Underleverandør
   - Utstyr, tjenester og reagenser
   - Lokaler og miljø 
 • Prosesskrav
   - Planlegging av produksjon
   - Kontroll av produksjon
   - Analyseprosedyrer
   - Integritet og evaluering av resultat
   - Metrologisk sporbarhet av sertifiserte verdier
   - Vurdering av homogenitet
   - Karakterisering 
   - Fastsettelse av egenskapsverdier og deres usikkerhet 
   - RM dokumenter og etiketter
   - Distribusjons service 
 • Krav til ledelse
   - Dokumentstyring 
   - Risiko og muligheter
   - Avviksbehandling  
   - Interne revisjoner  
   - Ledelsens gjennomgang 
   - Tilbakemelding fra kunde  

Akkrediterte RMP-er utgir et sertifikat for SRM og hensiktsmessig dokumentasjon for RM i form av en erklæring eller produktinformasjonsark i samsvar med kravene gitt i ISO 17034. Dokumentasjonen kan inneholde akkrediteringsorganets akkrediteringssymbol, noe som sikrer at sertifikatene / produktinformasjonsarkene inkluderer nødvendig informasjon