Du er her:

Forum for regulerende myndigheter si rolle i Norsk akkreditering

Forum for regulerende myndigheter er Norsk akkreditering sitt rådgjevande organ og eit viktig forum der vi får tilbakemelding fra akkrediterte verksemder, myndigheiter og andre interesserte partar.

Oppgåvene til forum for regulerende myndigheter

  • Presentere synspunkt frå eksisterande kundar og andre interessentar om praktisering av ordninga, med sikte på kontinuerleg forbetring.

Samansetjing av forum for regulerende myndigheter

Det er Norsk akkreditering som vel ut leiar og medlemane til forum for regulerende myndigheter. Norsk akkreditering er sekretariatet for forum for regulerende myndigheter, som møtast fire gongar per år.

Forum for regulerende myndigheter skal reflektere nasjonale mål for likestilling og balanse. Forumet skal som eit minimum ha representasjon på minst 25 prosent av kvart kjønn. 

Informasjon om leiar og medlemar av forum for regulerende myndigheter får ein ved å henvende seg til post@akkreditert.no. Interesserte partar kan og nominere medlemmar til forum for regulerende myndigheter ved å sende ein e-post til denne adressa.