Du er her:

Ny versjon av NS-EN ISO 15189

Laboratorium prøver

26. mai 2023 forelå NS-EN ISO 15189:2022 på norsk. Formålet med standarden å fremme pasientomsorgen og tilfredsheten blant brukerne av laboratorier gjennom tillit til medisinske laboratoriers kvalitet og kompetanse. Standarden har generelt færre deskriptive krav sammenliknet med 2012 versjonen, noe som gir mulighet til risikobaserte beslutninger og prosesser.

Hovedendringer

Den nye versjonen av NS-EN ISO 15189 er omstrukturert i tråd andre standarder for samsvarsvurderinger (eks ISO 17025:2017 og ISO 9001:2015). Hovedfokuset i standarden er å forstå den kliniske risikoen for hvordan laboratorieresultatene påvirker pasienten. En ytterligere vesentlig endring er at krav til pasientnær analyse er inkludert i standarden.

Standarden omfatter ikke et krav om kvalitetshåndbok eller krav om en utpekt kvalitetsleder. Hensikten i kravene er ivaretatt ved at det fortsatt kreves et hensiktsmessig styringssystem som reduserer sannsynligheten for ugyldige resultater og mulig pasientskade, samt krav om at laboratoriet har kvalifisert personell.

NS-EN ISO 15189:2022 referer til en rekke andre standarder, hovedsakelig angitt som merknader. Standarder som er angitt som merknader er ikke normative, men kan være nyttige for laboratorier for å finne mer informasjon og/eller for å finne et hensiktsmessig nivå for å møte kravene i NS-EN ISO 15189:2022. 

Eksempler på kravelementer 

Under følger eksempler på kravelementer som er vesentlig endret.
Listen må ikke omfattes som en fullstendig oversikt.

 • Kravelement 4.1: Laboratoriet skal overvåke sine aktiviteter og relasjoner for å identifisere trusler for upartiskheten. Kravet er forsterket sammenliknet med 2012 versjonen som krever at konkurrerende interesser skal overvåkes.
 • Kravelement 4.2: Kravet er mer detaljerte.
 • Kravelement 4.3: Kravet omfatter laboratorieledelsen sitt ansvar for å sikre at pasientens behov har førsteprioritet. Kravet er betydelig mer detaljert enn krav 4.1.2.2 i 2012 versjonen.
 • Kravelement 5.3: Det kreves at omfanget av laboratorieaktivitetene defineres.

 

 • Kravelement 5.6: Kravet omfatter bruk av risikostyring for å identifisere risikoer for pasientskade og muligheter for forbedret pasientbehandling. Kravet ses i sammenheng med kravelement 8.5: tiltak for å ta hensyn til risikoer og muligheter for å unngå eller redusere risikoer for uønskede hendelser som kan påvirke eller føre til feil i laboratoriet.
 • Kravelement 6.4: Utstyret skal benyttes i henhold til anbefalinger fra leverandører, eller som validert av laboratoriet. In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr er definert i standarden. Laboratoriet skal ha prosedyrer for å følge opp tilbakekalling eller annen varsling fra produsenten, og for å følge tiltak anbefalt av produsenten.

 

 • Kravelement 7.3: Alle metoder skal være validert for tiltenkt bruk. Metoder som brukes utenfor produsentens anvisninger eller andre modifiserte metoder skal valideres. Den kliniske betydningen av endringer i en validert metode skal gjennomgås, og det skal besluttes om den skal implementeres.
 • Kravelement 7.3.7.2: Kravene til intern kvalitetskontroll er forsterket, eksempelvis ved å anbefale bruk av kontrollmateriale fra tredjepart og angivelse av faktorer som skal vurderes ved valg av kontrollmateriale.
 • Kravelement 7.3.7.3: Kravene til ekstern kvalitetsvurdering er forsterket. Det kreves blant mer at leverandørene av EKV-programmene oppfyller kravene i NS-EN ISO/IEC 17043, og at laboratoriet ved valg av program vurderer hvordan målverdien fastsettes.
 • Kravelement 7.3.7.4: Når forskjellige metoder eller utstyr benyttes for en analyse og/eller ved ulike lokasjoner, skal det etableres rutiner for å sammenligne resultater.

 

 • Kravelement 7.7: Kravet til behandling av klager er forsterket.
 • Kravelement 7.8: Laboratoriet skal indentifisere risikoer forbundet med nødsituasjoner og i situasjoner der laboratorieaktiviteter ikke kan utføres som normalt. Medisinske laboratorier bør ha alternative planer, prosedyrer eller tekniske tiltak for å muliggjøre fortsatt drift etter en forstyrrelse laboratorieanalyser for å minimere innvirkningen på laboratoriets evne til å yte tjenester til pasienter. Det skal etableres en planlagt respons på nødsituasjoner.
 • Kravelement 8.2.2: Kvalitetsmålene skal omfatte laboratoriets kompetanse, kvalitet og konsistent drift.
 • Kravelement 8.8.3: Programmet for intern revisjon skal ta hensyn til risiko for pasienten.

 

Overgangsordning

The International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) har bestemt at det blir en 3 års overgangsperiode fra standarden ble publisert av ISO (20.12.2022). Innen 20 desember 2025 må det være fattet vedtak om akkreditering mot den nye versjonen. 

Laboratorier som søker akkreditering etter NS-EN ISO 15189 for første gang, søker og bedømmes for kravene i 2022 versjonen. Laboratorier som er akkreditert etter NS-EN ISO 15189:2012 bedømmes etter ny versjon før april 2025. Fra 1 november 2024 utføres kun bedømminger etter 2022-versjonen. Overgangsbedømmingen gjennomføres normalt i forbindelse med et planlagt besøk i akkrediteringsperioden.

NA vil at akkrediterte laboratorier ber om å bli bedømt etter ny versjon av NS-EN 15189 når de er klare for det. I den forbindelse bes det om at samsvarsmatrise (dok00988) samt søknad- og akkrediteringsomfang (dok00286) eller tilsvarende. Du finner disse skjemaene i oversikten over alle dokumenter her. 

 

Se informasjon om våre kurs her