Du er her:

Informasjon om arkivering- og journalføringsrutiner

Bilde av en person som forklarer med å bruke hendene og sitter foran en pc

Norsk akkreditering får tilgang til virksomheter sine dokumenter i forbindelse med akkrediteringsprosessen. Dette benytter vi til å forberede oss før bedømming. Hva slags dokumenter som må sendes til oss, står beskrevet i vilkårene for å være akkreditert.

Her finner du alle dokumenter og skjema

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre rutiner rundt dokumentfangst/-oppbevaring. I den forbindelse blir alle inngående saksdokumenter journalført. Med saksdokument menes ethvert inngående eller utgående dokument som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon i akkrediteringsprosessen (jf. arkivforskriften § 9). Saksdokumenter kan eksistere i flere formater (papir, minnepinne, e-post, lyd- eller videofiler).

Dette betyr at alt som sendes til oss, for eksempel papirdokumenter, dokumenter på minnepinner og vedlegg i e-post, blir journalført. Hvis vi får tilgang til dokumentasjon gjennom et skybasert system som eies/forvaltes av en søker, vil dette ikke bli journalført.

Alle korrigerende tiltak vil bli journalført, uavhengig av format og hvordan det blir sendt. Tekniske bedømmere (innleid personell hos Norsk akkreditering) vil fortsatt være pålagt å slette all mottatt dokumentasjon ved prosjektslutt.

Vi ønsker fortsatt ikke å motta CV-er eller lignende i forbindelse med innsendelse av dokumentasjon før bedømmingen.

 

Rettigheter ved behandling av innsyn

Alle har rett til å be om innsyn, og hver anmodning vil bli vurdert individuelt i henhold til Offentleglova og Forvaltningsloven. Norsk akkreditering vil vanligvis be virksomhetene om deres synspunkter på hva som skal være offentlig informasjon og hva som bør være unntatt offentlighet.

Hvis det er behov for å skjerme innhold, ber vi om at det henvises til hjemmelen i lovverket som begrunnelse. Det er hensyn som skal tas i forbindelse med konkurranse og taushetsplikt. Les mer om forhold som kan føre til at det er innhold som kan være unntatt offentligheten her, i paragraf 13 om taushetsplikt i forvaltningsloven. Les mer her

Norsk akkreditering har ansvaret for å ta den endelige avgjørelsen om hvilken informasjon som kan gis innsyn i. Vi er forpliktet til å behandle alle innsynskrav, selv om dokumentene også befinner seg hos virksomheten, jf. offentleglova § 29 første ledd og Justisdepartementets Rettleiar til offentleglova punkt 9.2.

 

Slik oppbevarer vi informasjon

Norsk akkreditering sin arkivplan inneholder en samlet oversikt over produksjon og oppbevaring av arkivmateriale. Vil du vite mer om hvordan vi ivaretar arkivverdig dokumentasjon?

Se arkivplan her

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på post@akkreditert.no.