NYTEK23

Bilde av PC og kaffe

Det er nå et år siden de første bedømmingene i henhold til NYTEK23 ble utført. Norsk akkreditering ser at det er behov for noen presiseringer. Les mer her.

Under finner du informasjon og presiseringer rundt følgende:

  • Informasjon som Norsk akkreditering trenger
  • Akkreditert forankringsanalyse
  • Behov for kontroll av beregninger og annet underlag
  • Akkrediteringsdag Nytek
  • Terminering av akkreditering i henholt til NYTEK-forskriften
  • Krav til uavhengig kontroll pålitelighetsklasse 3
  • Ny kontaktperson for NYTEK i Norsk akkreditering

 

Informasjon som Norsk akkreditering (NA) trenger 

I hht § 25 skal akkrediterte sertifiseringsorganer informere NA om ethvert avslag på søknad om produktsertifiseringsbevis og om enhver suspendering og tilbaketrekking av produktsertifiseringsbevis. Hvilket produkt det gjelder, samt begrunnelse for avslag, suspendering eller tilbaketrekking skal fremkomme av informasjonen.

I hht § 26 skal akkrediterte inspeksjonsorganer informere NA om ethvert avslag på søknad om bevis for levetidsforlengelse og anleggssertifikat og om enhver tilbaketrekking av anleggssertifikat. Hvilket produkt eller akvakulturanlegg det gjelder, samt begrunnelse for avslag eller tilbaketrekking skal fremkomme av informasjonen.

Informasjonen ovenfor bes innmeldt på nytek@akkreditert.no.


Akkreditert forankringsanalyse

For at forankringsanalysen skal være akkreditert må samsvar med utlagt anlegg framkomme. Det betyr i praksis at forankringsanalysen som gjøres i forkant av utsettet ikke er akkreditert. For de som ønsker det er det åpnet opp for å søke om å bli akkreditert for globalanalyser ihht NS 9415, pkt 9.4.2.

 

Behov for kontroll av beregninger og annet underlag

NA ser gjentatte ganger mangler i vurdering av underliggende dokumentasjon. Dette gjelder både i forbindelse med produktsertifisering og ved utstedelse av anleggssertifikat.


Akkrediteringsdag NYTEK

20.mars 2024 arrangerer NA akkrediteringsdag for virksomheter akkreditert i henhold til NYTEK23. Fiskeridirektoratet vil delta på akkrediteringsdagen. Påmelding til akkrediteringsdagen gjøres via våre kurssider. Akkrediteringsdagen avholdes i Lillestrøm. Se kursoversikt her.

 

Terminering av akkreditering ihht til NYTEK-forskriften

Fra 01.01.24 må inspeksjon og sertifisering gjøres ihht NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484). Inspeksjon og sertifisering kan ikke lenger gjøres ihht NYTEK-forskriften (FOR-2011-08-16-849). NA vil derfor terminere akkrediteringsomfang for NYTEK-forskriften fra 01.01.24.

 

Krav til uavhengig kontroll pålitelighetsklasse 3

NA er blitt kjent med tilfeller der fortøyningsanalyser, hvor det opprinnelig er utført kontroll i PK 3, er endret uten at det er en uavhengig 3.part som har vurdert behovet for ny kontroll i PK3. Det er ikke tilstrekkelig at virksomheten som utfører fortøyningsanalysen konkluderer med at det ikke er behov for ny, utvidet kontroll i pålitelighetsklasse 3.

 

Ny kontaktperson for NYTEK i NA

Grete Erikstad overtar som kontaktperson for NYTEK etter 31.10.23. Generelle spørsmål kan rettes til Grete på gre@akkreditert.no.