Du er her:

NYTEK - presiseringer av krav

Fortøyningsanalyser og kontroll i pålitelighetsklasse 3.

Norsk akkreditering har gjennom de årlige bedømmingene av de akkrediterte selskapene opplevd en betydelig forbedring av de akkrediterte fortøyningsanalyserapportene. NA har også erfart at de akkrediterte nå har en langt bedre forståelse for hvordan Fiskeridirektoratet ønsker at regelverket skal følges.  Dette skyldes blant annet Fiskeridirektoratets informasjon om deres forventninger etter Nina-orkanen i 2015.

Mange oppdrettsanlegg er nå inne i deres andre periode med anleggssertifikat. Ved fornyelse av anleggssertifikatet har NA erfart enkelte noen feil og misforståelser. Vi kommer derfor med denne presiseringen. 

Norsk akkreditering har flere ganger sett at det feilaktig er utstedt fortøyningsanalyserapporter med pålitelighetsklasse 3 som i realiteten skulle vært i pålitelighetsklasse 2. Det ble deretter utgitt anleggssertifikat med samme feil. Dette innebærer at oppdretter feilaktig kan ha mer enn en million fisk i samme fortøyning. I den senere tid har vi erfart at flere av de akkrediterte kan gjøre samme feil.

I ett tilfelle ble det utført en ekstern kontroll av fortøyningsanalysen i henhold til NS 9415 Kap. 7.3.1 Pålitelighet og kontroll.  I rapporten var det henvisning til når og hvem som hadde utført kontrollen. Da det fem år senere skulle utstedes et nytt anleggssertifikat, ønsket oppdretter en ny fortøyningsanalyse blant annet på grunn av endringer av anlegget. Denne fortøyningsanalysen ble ikke gjenstand for ekstern kontroll, men hadde likevel den samme henvisningen til kontrollen som i den første rapporten. Selskapet som har utført analysene, mener at endringene på anlegget var så små at det var unødvendig med ekstern kontroll, noe som ville ha økt kostnadene med analysen. NA er enig i at det i dette tilfellet neppe var behov for en full gjennomgang for å kunne utstede rapportene i henhold til krav til pålitelighetsklasse 3. NA mener imidlertid at det ville vært viktig at selskapet som opprinnelig utførte 3.parts kontrollen, bekrefter at de aktuelle endringene var så små at det ikke var behov for full kontroll.

Norsk akkreditering har også erfart at når det legges ut et nytt anlegg i pålitelighetsklasse 3, blir det gjort en kontroll av et annet foretak i henhold til NYTEK-forskriftens §17 før anlegget legges ut. Når den samme aktøren får informasjon fra oppdretteren om hvordan anlegget faktisk er lagt ut, blir det ikke utført en ny analyse hvis avvikene fra opprinnelig rapport anses som små. Denne vurderingen mener NA at den eksterne kontrolløren må bekrefte aksept av.

I enkelte tilfeller mener oppdretter at endringene ved anlegget er så små siden forrige gang det ble utstedt et anleggssertifikat at den opprinnelige fortøyningsanalysen kan benyttes. NA mener at påstanden til oppdretteren må vurderes, bekreftes/avkreftes og dokumenteres av det akkrediterte fortøyningsanalysorganet, og at vurderingen må bekreftes og dokumenteres av ekstern part hvis fortøyningsanalysen er i pålitelighetsklasse 3.

Norsk akkrediterings generelle vurdering er at kontrollen i pålitelighetsklasse 3 har gitt positive resultater. Det er både oppdaget og korrigert feil, og det er en positiv effekt av at andre selskap gjennomgår fortøyningsanalyserapportene.  

Bruk av materialfaktor

Norsk akkreditering har erfart at det har vært uklarheter omkring hvilken materialfaktor som skal benyttes for stål i ankre. Det er avklart med Fiskeridirektoratet at det er materialfaktor 3 som skal benyttes.

Dokumentasjon av fortøyninger for eksisterende anlegg

Etter analyser av hendelser etter Nina-orkanen vinteren 2015, kom det en del avklaringer som forskjellige aktører i næringen må følge opp. Dette er blant annet oppsummert i brev av 18.04.2016 fra Fiskeridirektoratet til samtlige oppdrettsselskap.  Det er særlig forhold vedrørende fortøyningen av anleggene som er omtalt.

For eksisterende anlegg stilles det blant annet krav om at:

Det skal være dokumentert hvilket fortøyningssystem som ligger ute på alle anlegg. Dokumentasjonen skal være på et komponentbasert detaljnivå. 

På enkelte anlegg hvor en ikke har eksakt fortegnelse over komponentene kan dette virke vanskelig uten å måtte ta opp fortøyningen. Det forventes at det som minstekrav må oppgis følgende:

Lengder og egenskaper (blant annet MBL) til tau og kjetting 

Kapasiteter til sjakler (MBL) og liknende komponenter

Hvilken type anker og antatt holdekraft til ankeret

Hvis en ikke har mulighet til å dokumentere ovenstående, må ankerlinen legges ut på nytt.