Du er her:

Ny versjon av ISO/IEC 17043

Kvinne ser på prøver i et laboratorium

8. mai 2023 ble ny versjon av ISO/IEC 17043 - General requirements for the competence of proficiency testing providers - publisert. Standarden vil bli fastsatt som norsk standard (NS-EN ISO/IEC 17043:2023).

Hovedendringer

Den nye versjonen av ISO/IEC 17043 er omstrukturert i tråd andre standarder for samsvarsvurderinger. Den inkluderer generelle krav til kompetanse, upartiskhet og konsistent drift ved å utarbeide gyldige evalueringer for deltakernes prestasjon.

Nærmere beskrivelse av kravelementer

Under beskriver vi kravelementer som er vesentlig endret i den nye versjonen. Listen må ikke omfattes som en fullstendig oversikt, og ny versjon finnes på Standard Norge sine nettsider.

Nøkkelendringer omfatter (men er ikke begrenset til) følgende:

  • ISO/IEC 17043 er harmonisert med ISO/IEC 17025 - Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse. All prøving som utføres skal være i tråd med ISO/IEC 17025, inkludert homogenitet og stabilitetstesting.
  • Terminologien som benyttes er harmonisert med ISO 13528:2022 - Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison.
  • Leverandører av referansematerialer må møte kravene i ISO 17034 - Generelle kompetansekrav til produsenter av referansematerialer (ISO 17034 er normativ referanse).
  • Mer detaljerte krav til upartiskhet, konfidensialitet og frigivelse av konfidensiell informasjon.
  • Forsterkede krav behandling av klager og anker.
  • Forsterkede krav til å håndtere risiko- og muligheter. PT arrangør avgjør hvordan risikoer og muligheter skal integreres inn i ledelsessystemet.
  • Forsterkede krav til styring av data.

Overgangsordning

The International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) har bestemt at det blir tre-års overgangsperiode. Innen 8 mai 2026 må det være fattet vedtak om akkreditering mot den nye versjonen.

Norsk akkreditering ønsker søknader om akkreditering etter NS-EN ISO/IEC 17043:2023 fra Q4 2023. Virksomheter som er akkreditert etter ISO/IEC 17043:2010 må bedømmes etter ny versjon før oktober 2025. Fra årsskiftet 24/25 utføres kun bedømminger etter 2023-versjonen. Overgangsbedømmingen gjennomføres normalt i forbindelse med et planlagt besøk i akkrediteringsperioden.

NA vil at akkrediterte PT-arrangører ber om å bli bedømt etter ny versjon av ISO/IEC 17043 når de er klare for det så tidlig som mulig, og senest 8 uker før bedømming.

Finn informasjon om våre kurs her