Du er her:

Overgang til ISO/IEC 17025:2017

Overgang til ISO/IEC 17025:2017

Den 30 November 2017 ble ISO/IEC 17025:2017 publisert av ISO. Standarden er tilgjengelig hos Standard Norge som Norsk Standard NS-EN ISO/IEC 17025:2017 .

ISO har laget en oversikt over de viktigste endringene i oppbyggingen av akkrediteringsstandarden. Oversikten finner du i en brosjyre og en video på denne nettsiden.

Det blir en 3-årig overgangsperiode fra publikasjonsdatoen for å implementere nødvendige og hensiktsmessige endringer for akkrediterte laboratorier.

ISO og ILAC har utstedt et felles informasjonsskriv om overgangen. Dette skrivet kan akkrediterte laboratorier vise til for å bekrefte til kunder, offentlige myndigheter eller andre, at begge versjoner av akkrediteringsstandarden forblir gyldige i overgangsperioden. Informasjonsskrivet finnes her.

Dette betyr i praksis at eksisterende akkrediteringer etter ISO/IEC 17025:2005 kun forblir gyldige fram til og med 30. november 2020. Etter denne datoen vil akkrediteringer etter 2005-versjonen av akkrediteringsstandarden ikke lenger være anerkjent som gyldige akkrediteringer under EA og ILAC sine multilaterale avtaler.


Det er viktig at laboratorier som er akkreditert etter ISO/IEC 17025:2005 går over på den nye versjonen av standarden så snart det lar seg gjøre, og senest innen 30. november 2020.

Overgangsprosessen

Laboratorier som ønsker å gå over til den nye versjonen av ISO/IEC 17025 må gjøre seg kjent med endringene som er gjort. De må implementere eventuelle endringer i eget kvalitetssystem for å komme i samsvar med kravelementene i den nye versjonen av standarden.

Norsk akkreditering har utarbeidet et skjema som identifiserer hvor det er endringer i de ulike paragrafene i ISO/IEC 17025:2017. Skjemaet inneholder også en kryssreferanse mellom de ulike paragrafene i 2017-versjonen og den tidligere 2005-versjonen. Skjemaet er tilgjengelig her.

Som en del av overgangsprosessen skal alle laboratorier fylle ut skjemaet for å angi hva som er blitt gjort for å imøtekomme nye eller endrede krav i ISO/IEC 17025:2017. Skjemaet skal bidra med å skape oversikt over hva slags endringer som har blitt implementert av laboratoriet i forbindelse med hvilket kravelement i standarden.

Skjemaet sendes til NAs ledende bedømmer i forkant av et kommende oppfølgings- eller fornyelsesbesøk, sammen med innsendelse av dokumentasjon iht. Vilkår for å være akkreditert.

Informasjonen fra laboratoriet vil bli brukt av bedømmerlagene som en del av dokumentgjennomgangen for å kunne verifisere at laboratoriet har oppdatert sine systemer og utført tilstrekkelig endringer. Implementering av de ulike endringer vil bli vurdert under det stedlige besøket.

Det er ikke nødvendig å sende inn en utfylt NA-S20 i forbindelse med overgangen til den nye standarden.

Overgangen: Tidslinje, overgangsbedømminger og generell informasjon.

  • Norsk akkreditering vil tilstrebe i størst mulig grad å unngå at overgangen til 2017-versjonen av akkrediteringsstandarden ISO/IEC 17025 skaper behov for ekstraordinære oppfølgingsbesøk. Dette betyr i praksis at overgangen vil bli vurdert under de planlagte ordinære oppfølgings- eller fornyelsesbesøk. Den første gangen et laboratorium blir vurdert opp mot krav i den nye versjonen, blir referert til som en overgangsbedømming.
  • Organisasjoner som ikke er klare for å bli vurdert etter den nye versjonen ved neste planlagte ordinære besøk fra Norsk akkreditering, vil bli vurdert ved neste besøk deretter. Det er viktig at samsvarsvurderingen mot 2017-versjonen er utført senest 31. mai 2020, dvs. 6 måneder før gyldigheten av akkrediteringer etter 2005-versjonen utløper. Dette for at eventuelle avvik skal kunne bli lukket i god tid før gyldigheten av den eksisterende akkrediteringen utløper.
  • Overgang til ISO/IEC 17025:2017 vil bli vedtatt når det er bekreftet at laboratoriet tilfredsstiller krav i den nye versjonen. Dette betyr i praksis at saksbehandlingen til overgangsbedømmingen skal være avsluttet.
  • Overgang til ISO/IEC 17025:2017 medfører ikke endringer i akkrediteringsperioder. Gyldighetsdatoer for eksisterende akkrediteringer vil bli oppretthold ved overgang til 2017-versjonen.

 

Viktige datoer

1. september 2018  Norsk akkreditering starter å bedømme etter ISO/IEC 17025: 2017 
1. mai 2019 Norsk akkreditering bedømmer kun etter ISO/IEC 17025:2017 
31. mai 2020 Frist for å bli bedømt etter 2017-versjonen av ISO/IEC 17025: 2017 
1. desember 2020 Akkrediteringer etter ISO/IEC 17025:2005 ikke gyldige lenger