Du er her:

Nye krav til kalibreringsomfang

Illustrasjon kalibrering Adobe Stock

Endring i minimumskrav for akkrediteringsomfang til kalibreringslaboratorier akkreditert etter ISO/IEC 17025 i tråd med den nye ISO/IEC 17011:2017 punkt 7.8.3c

Alle akkrediteringsomfang til kalibreringslaboratorier skal inneholde en referanse til relevante kalibreringsmetoder eller -prosedyrer knyttet til hver linje i omfanget. Dette var ikke påkrevd tidligere og er dermed ikke implementert i alle akkrediteringsomfang dette kravet berører. For mer informasjon om ordlydene i relevante krav, se nederst på denne siden.

Denne referansen kan enten være en henvisning til en intern metode ID og/eller en kort beskrivelse av den anvendte metoden.

ISO/IEC 17011 er den internasjonale standarden som beskriver krav til akkrediteringsorgan. Norsk Akkreditering tilfredsstiller i dag kravene i ISO/IEC 17011:2004 og arbeider med overgangen til ISO/IEC 17011:2017. I denne forbindelse gjør vi oppmerksom på en liten endring i krav som omhandler innholdet i akkrediteringsomfang til kalibreringslaboratorier (punkt 7.8.3c).

Norsk akkreditering vil følge opp dette framover. Ledende bedømmere vil etterspørre om forslag til henvisninger der disse mangler i akkrediteringsomfanget. Samtidig gir dette en anledning for gjennomgang av referanser slik de er satt opp i dag. Der nødvendig, vil tekniske bedømmere involveres for avklaringer.

Bakgrunnen til endringen:

ISO/IEC 17011:2004 punkt 7.9.5c(1):

The accreditation certificate shall also identify the following:

  • For calibration laboratories: the calibrations, including the types of measurements performed, the measurement ranges and the best measurement capability or equivalent

Kravet er videre omtalt i ILAC-P14:01/2013 punkt 5.1b:

The scope of accreditation of an accredited calibration laboratory shall include the calibration and measurement capability (CMC) expressed in terms of:

  • Calibration/measurement method/procedure and/or type of instrument/material to be calibrated/measured

Disse kravene er nå oppdatert og inkludert i ISO/IEC 17011:2017 punkt 7.8.3c:

The scope of accreditation shall, at least, identify the following:

  • For calibration laboratories: calibrations or measurement method or procedure and type of instrument or material to be calibrated or measured

Det er endringen fra «og/eller» til «og» som utløser behovet for oppdatering av enkelte akkrediteringsomfang.

ILAC P14 er under revisjon og vil komme i oppdatert versjon i løpet av 2020. Nærmere informasjon vil bli lagt ut senere.

Referanser:

ILAC Policy Documents ILAC P14

ISO/IEC 17011