Du er her:

Ny multilateral avtale for Produsentar av Referansemateriell

Kvinne smiler og sitter ved pulten på et laboratorium

Norsk akkreditering har blitt vurdert av European Accreditation (EA), og blitt godkjent som signatar. Dette gjer det mogleg for produsentar av referansemateriell å få tilgang til internasjonale marknader i framtida.

Norsk akkreditering evaluerast jevnleg for å sjå om vi jobbar i samsvar med dei krava som gjeld for oss som nasjonalt akkrediteringsorgan, og har blitt godkjent som signatar til EAs multilaterale avtale for akkreditering av Produsentar av Referansemateriell. 

I april fekk vi besøk av to uavhengige representantar frå European Accreditation (EA), som er samarbeidsorganet for alle akkrediteringsorgan i Europa. EA gjennomførte ein uavhengig fagfellevurdering av Norsk akkreditering. Dette betyr at det har blitt gjort ei uavhengig undersøking av om vi jobbar i samsvar med dei krava som er stilte til oss.

 

–Vi kan no gje tilgang til internasjonale marknader

– Vi er no godkjend som ein som kan signere multilateral avtale for Produsentar av Referansemateriell (NS EN ISO 17034), fortel Laake, direktør i Norsk akkreditering.

Med andre ord kan Produsentar av Referansemateriell bli akkreditert i samsvar med standard EN ISO 17034 i Norge framover.

- Denne avtalen betyr at vi kan gje produsentar av referansemateriell tilgang til internasjonale marknader i framtida, seier Laake. Vedtaket gjeld frå og med 10. oktober 2023, og den neste vurderinga vil være i november 2024.

–Hensikten er å sjekke at vi framleis tilfredsstiller krava og dermed at andre akkrediteringsorgan kan ha tillit til korleis vi jobbar i NA, seier Laake.

 

Gjennomgår jevnleg uavhengige vurderingar

Det er mange krav og prosessar ein må gjennom for å kunne bli godkjend for ein multilateral avtale om akkreditering. Norsk akkreditering (NA) har forplikta seg til å følgje European Accreditation sin multilaterale avtale om akkreditering, og blir fagfellevurdert minst kvart fjerde år.

Dette betyr at nokon gjer ein uavhengig vurdering av Norsk akkreditering for å bekrefte om vi jobbar i samsvar med krava.

– Det handlar om å sikre at akkrediteringssystemet framleis fungerer som tiltenkt i Norge, fortel Laake.

Den multilaterale avtalen går ut på at underskrivarane anerkjenner likverdien av kvarandre sine akkrediteringssystem. Det handlar også om å etablere truverd til resultata frå samsvarsvurderingar, samt sikre upartiskheit.

 

Fylgjer ein eigen standard

Norsk akkreditering følgjer ein eigen standard (NS EN ISO/IEC 17011) som gjeld for akkrediteringsorgan. Dette er ein standard som akkrediteringsorgan både i Europa og internasjonalt fylgjer.

Samarbeidet i European Accreditation er viktig for at norske verksemder skal få tilgang til både nasjonale og internasjonale marknader for sine produkt/tenester.

– Vi skal vurderast på nytt for alle ordningane våre, det skjer i november 2024, seier Laake.

 

Handel er ein viktig del av samfunnsoppdraget

Norsk akkreditering er etablert av Nærings- og fiskeridepartementet med heimel i Lov om det frie varebyttet i EØS (EØS-vareloven). EØS-vareloven er ein norsk lov som legg til rette for fritt varebytte.

– Vi samarbeider på tvers av Europa for å leggje til rette for handel på tvers av landegrenser, fortel Laake.

–Det er ein viktig del av samfunnsoppdraget vårt, avsluttar ho.

 

Som nasjonalt akkrediteringsorgan skal Norsk akkreditering dekke behovet i Noreg for akkreditering. Vil du vite meir om det internasjonale arbeidet vårt, sjå meir her.

Bilde av globus