Du er her:

Ny akkrediteringsstandard EU-ETS

Kontaktpersoner

Portrettbilde av ansatt
Maarten Aerts
Sjefingeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 413 91 183

E-post: mae@akkreditert.no

Portrettbilde av ansatt
Vegar Evenrud
Senioringeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 476 43 707

E-post: vev@akkreditert.no

Overgang til nye akkrediteringsstandarder for
verifikasjonsorgan innen EU-ETS

I henhold til IAF resolusjon 2019-14 er NS-EN ISO/IEC 17029:2019 fastsatt som normativt dokument for akkreditering av organ som utfører verifikasjon og/eller validering. I hht IAF resolusjon 2019-19 er det besluttet at akkreditering etter EN ISO 14065:2020 forutsetter akkreditering etter EN ISO/IEC 17029:2019. Se også presentasjon fra EU ETS informasjonsutvekslingsmøte 14.10.2021.

NA har pr dags dato tre akkrediterte virksomheter ihht NS-EN ISO 14065:2013. NS-EN ISO 14065:2020 ble publisert desember 2020. I henhold til IAF resolusjon 2019-19 skulle overføringen fra NS-EN ISO 14065:2013 til NS-EN ISO 14065:2020 vært sluttført senest desember 2023. Som følge av covid-19 har IAF innvilget generell utsettelse på implementeringsfrister på 6 måneder. Dette medfører at dagens akkrediteringer etter NS-EN ISO 14065:2013 må være overført til NS-EN ISO/IEC 17029:2019 og NS-EN ISO 14065:2020 senest juni 2024.

Før overgang til NS-EN ISO/IEC 17029:2019 kan bedømmes må følgende sendes NA senest to måneder før bedømmingen:

-        Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17029:2019, D008741

-        Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17029:2019 (EU-ETS), D008781

-        En redegjørelse for hvilke endringer virksomheten har implementert i eget styringssystem som følge av overgangen

1: Kan lastes ned fra https://akkreditert.no/kundeside/validering-verifikasjonsorgan/skjema-validering-verifikasjonsorgan/

NA anbefaler at overgangsbedømminger blir gjennomført i forbindelse med ordinære bedømminger høsten 2022 eller våren 2023. Overgangsbedømming må senest være gjennomført innen utgangen av 2023. Ekstraordinære bedømminger vil gjennomføres ved behov.

Ved overgangsbedømmingen vil det bedømmes mot krav i både NS-EN ISO/IEC 17029:2019 og EN ISO 14065:2020 i tillegg til øvrige normative kravdokumenter.

Akkrediteringer etter NS-EN ISO/IEC 17029:2019 vil identifiseres med VV0XX, der VV angir akkrediteringsområde validering og verifikasjon. Virksomhetene vil ikke bli fakturert for utvidelsesgebyr i forbindelse med overgangen.

Nye søknader om akkreditering ihht NS-EN ISO 14065 vil bedømmes i hht NS-EN ISO/IEC 17029:2019 og NS-EN ISO 14065:2020.