Du er her:

World Accreditation Day 2023

Globus

9 juni er den årlige internasjonale akkrediteringsdagen. Tema er fremtidens globale handel.

Det handler om hvordan akkreditering kan støtte opp under FN sine bærekraftsmål. Hva slags rolle har akkreditering inn i arbeidet med global handel? 

- Akkreditering brukes for å bygge ned tekniske handelshindringer på tvers av land. Målet er at en skal være anerkjent på likt nivå, uavhengig av hvilket land en er akkreditert av, sier Cecilie Laake, direktør i Norsk akkreditering.

Cecilie Laake arbeider også som internasjonal visepresident i European Accreditation, og vektlegger viktigheten av internasjonalt samarbeid.

- Overordnet handler det om trygge varer og tjenester, sier Laake.

FN sine bærekraftsmål:

 1. Utrydde fattigdom
 2. Utrydde sult
 3. God helse og livskvalitet
 4. God utdanning
 5. Likestilling mellom kjønnene
 6. Rent vann og gode sanitærforhold
 7. Ren energi til alle
 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 9. Industri, innovasjon og infrastruktur
 10. Mindre ulikhet
 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
 13. Stoppe klimaendringene
 14. Livet i havet
 15. Livet på land
 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
 17. Samarbeid for å nå målene

Les mer om bærekraftsmålene til FN her

 

Global handel: Akkreditering som verktøy

Akkreditering benyttes innenfor mange ulike områder i samfunnet. Samtidig kan det være et verktøy for å få tilgang til å eksportere til markeder internasjonalt. Det finnes standarder både nasjonalt og internasjonalt, og akkreditering kan bidra til sikre og trygge tjenester på tvers av landegrenser. Hva er akkreditering? Les mer her

Den globale handelen har lenge benyttet seg av standarder, reguleringer, og akkrediterte samsvarsvurderinger for å legge til rette for handel. Dette fører til tryggere varer og tjenester.

Verden endrer seg raskt og fører til nye utfordringer som må håndteres. Eksempler på dette kan være komplekse forsyningskjeder, datasikkerhet, og at en tilpasser seg miljøkrav. Akkreditering er avgjørende for å møte endrede krav til industrien og for å støtte opp under bærekraftsmål. Det at man eksempelvis har standarder for testing og prøvetaking av vann og luft, har noe å si for hvordan en har tillit til resultatene. På denne måten kan en bygge ned barrierer for handel fordi en benytter seg av en internasjonal standard. 

Se årets film om World Accreditation Day her

 

Tillit på tvers av landegrenser

Bruken av standarder øker, og mange virksomheter benytter seg av dette. Organisasjoner som World Trade Organization, UNIDO og OECD foreslår at mer implementering av internasjonale standarder kan hjelpe med å fremme samsvar på tvers.

Standard og akkreditering kan hjelpe med å skape tillit til varer og tjenester som er produsert i ulike land. Akkreditering kan benyttes innenfor ulike områder for å gi bedre produktsikkerhet, gode styringssystemer og tillit til tjenestene på tvers av landegrensene.

 

Vannringer

  

Akkreditering: Et verktøy for å bekrefte kvalitet

Covid 19 pandemien forårsaket ulike trusler og utfordringer, for eksempel innen vareleveranser. Videre ser vi en ny utvikling innen teknologi, og digitalisering har ført til nye muligheter og utfordringer.

Forbrukere er mer opptatt av hvor varer kommer fra, og akkreditering kan være et verktøy for å bekrefte kvalitet. For eksempel kan en organisasjon som tester og tar prøver av luft, vann og jord for forurensing bli akkreditert. På denne måten kan en stole på at resultatene møter kravene som blir stilt i bærekraftsmålene.

Samarbeid på tvers av landegrenser gir økt tillit og bedre forutsetninger for å møte behovene i markedet fremover.

 

Mer om World Accreditation Day

Denne dagen er etablert av de internasjonale organisasjonene ILAC og IAF. De har et mål om å sikre mest mulig like konkurransevilkår for akkrediterte virksomheter. For å nå dette målet arbeider de for å bli enig om hvordan ulike standardkrav skal tolkes.

Den internasjonale akkrediteringsdagen handler om å synliggjøre hva slags verdi akkreditering kan gi samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt. Den arrangeres en gang i året. 

Les mer om hvordan internasjonalt samarbeid fungerer her