Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

MSYS 001

Nemko AS

Postboks 91
1325 Lysaker

Telefon: +47 22 96 03 30
E-post: info@nemko.com
Hjemmeside: http://www.nemko.com
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Nemko AS
Philip Pedersens v 11
1366 Lysakerer akkreditert for sertifisering av styringssystemer i henhold til følgende standarder:
Standard
Betegnelse
Merknad
Standard
SN-BS OHSAS 18001: 2007
Betegnelse
Occupational health and safety management systems - Specification
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
03.2
Fiskeoppdrett og klekkerier 
06
Utvinning av råolje og naturgass 
08
Bryting og bergverksdrift ellers 
09.1
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 
10
Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 
11
Produksjon av drikkevarer 
12
Produksjon av tobakksvarer 
13
Produksjon av tekstiler 
16
Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 
17
Produksjon av papir og papirvarer 
18
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 
19
Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 
19.1
Produksjon av kullprodukter 
19.2
Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 
20
Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 
21
Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 
22
Produksjon av gummi- og plastprodukter 
23
Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 
24
Produksjon av metaller 
25
Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 
26
Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 
27
Produksjon av elektrisk utstyr 
28
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 
29
Produksjon av motorvogner og tilhengere 
29.1
Produksjon av motorvogner 
29.2
Produksjon av karosserier og tilhengere 
29.3
Produksjon av deler og utstyr til motorvogner 
30.1
Bygging av skip og båter 
30.2
Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei 
31
Produksjon av møbler 
33
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 
35.1
Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet 
37
Oppsamling og behandling av avløpsvann 
38
Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 
41
Oppføring av bygninger 
42
Anleggsvirksomhet 
43
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 
45
Handel med og reparasjon av motorvogner 
46
Agentur og engroshandel, unntatt med motorvogner 
46.1
Agenturhandel 
46.2
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 
46.3
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler 
46.4
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 
46.5
Engroshandel med IKT-utstyr 
46.6
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr 
46.7
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers 
46.9
Uspesifisert engroshandel 
47.7
Annen butikkhandel i spesialforretninger 
49
Landtransport og rørtransport 
50
Sjøfart 
51
Lufttransport 
52
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 
53
Post og distribusjonsvirksomhet 
58
Forlagsvirksomhet 
61
Telekommunikasjon 
62
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 
68
Omsetning og drift av fast eiendom 
71
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 
71.1
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet 
71.2
Teknisk prøving og analyse 
72
Forskning og utviklingsarbeid 
73.1
Annonse og reklamevirksomhet 
74
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 
74.1
Spesialisert designvirksomhet 
74.2
Fotografvirksomhet  
74.3
Oversettelses- og tolkevirksomhet 
74.9
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet  
77
Utleie og leasingvirksomhet 
77.1
Utleie og leasing av motorvogner 
77.2
Utleie og leasing av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 
77.3
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell 
77.4
Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrett- beskyttede verker 
78
Arbeidskrafttjenester 
78.1
Rekruttering og formidling av arbeidskraft 
78.2
Utleie av arbeidskraft 
78.3
Andre personaladministrative tjenester 
79
Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 
80
Vakttjeneste og etterforskning 
80.1
Private vakttjenester 
80.2
Tjenester tilknyttet vakttjenester 
80.3
Etterforskning  
81.2
Rengjøringsvirksomhet  
82.9
Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 
84.1
Offentlig administrasjon og forvaltning 
86
Helsetjenester 
86.1
Sykehustjenester 
86.2
Lege- og tannlegetjenester 
86.9
Andre helsetjenester 
87
Pleie og omsorgtjenester i institusjon 
87.1
Pleie- og omsorgtjenester i institusjon 
87.2
Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for psykisk utviklingshemmede, psykisk helsearbeid og rusmiddelomsorg 
87.3
Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjonshemmede 
87.9
Andre omsorginstitusjoner 
88
Sosiale omsorgtjenester uten botilbud 
88.1
Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede 
88.9
Andre sosialtjenester uten botilbud  
94.9
Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner 
96
Annen personlig tjenesteyting 
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 10
Produksjon av koks- og raffinerte petroleumsprodukter 
IAF 12
Kjemikalier, kjemiske produkter og fibre 
IAF 13
Farmasøytika 
IAF 14
Gummi- og plastprodukter 
IAF 15
Ikke-metalliske mineralprodukter 
IAF 16
Betong, sement, kalk, gips og lignende 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 20
Skipsbygging 
IAF 22
Annet transportutstyr 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 25
Strømforsyning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 3
Matvarer, drikkevarer og tobakk 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 32
Finansiell tjenesteyting; eiendom; leie 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 36
Offentlig forvaltning 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 39
Andre sosiale tjenester 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
IAF 6
Tre- og treprodukter 
IAF 7
Papirmasse, papir og papirprodukter 
IAF 8
Forlagsselskaper 
IAF 9
Trykkerier 
Standard
NS-EN ISO 22000: 2005
Betegnelse
Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet. Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden
Merknad
Næringsmiddeltrygghet ihht ISO/TS 22003:2013
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
C
Matproduksjon 
E
Catering 
F
Distribusjon 
G
Transport og lagring 
H
Tjenester 
I
Produksjon av matemballasje og emballassje 
Standard
NS-EN ISO 50001:2011
Betegnelse
Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning
Merknad
ISO 50003:2014. Energiledelsessystemer - Krav til revisjons- og sertifiseringsvirksomheter innenfor energiledelsessystemer
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
EnMS1
Industri - lett til middels 
EnMS2
Tungindustri 
EnMS3
Bygninger 
EnMS4
Byggekompleks 
EnMS5
Transport 
EnMS6
Gruvedrift 
EnMS7
Jordbruk 
EnMS8
Energiforsyning 
Standard
NS-EN ISO 9001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for kvalitet - Krav
Merknad
ISO/IEC 17021-3:2017 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 10
Produksjon av koks- og raffinerte petroleumsprodukter 
IAF 12
Kjemikalier, kjemiske produkter og fibre 
IAF 13
Farmasøytika 
IAF 14
Gummi- og plastprodukter 
IAF 15
Ikke-metalliske mineralprodukter 
IAF 16
Betong, sement, kalk, gips og lignende 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 20
Skipsbygging 
IAF 21
Aerospace 
IAF 22
Annet transportutstyr 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 25
Strømforsyning 
IAF 26
Gassforsyning 
IAF 27
Vannforsyning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 3
Matvarer, drikkevarer og tobakk 
IAF 30
Hoteller og restauranter 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 32
Finansiell tjenesteyting; eiendom; leie 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 36
Offentlig forvaltning 
IAF 37
Utdanning 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 39
Andre sosiale tjenester 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
IAF 5
Skinn- og lærprodukter 
IAF 6
Tre- og treprodukter 
IAF 7
Papirmasse, papir og papirprodukter 
IAF 8
Forlagsselskaper 
IAF 9
Trykkerier 
Standard
NS-EN ISO 14001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning
Merknad
ISO/IEC 17021-2:2016; Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 10
Produksjon av koks- og raffinerte petroleumsprodukter 
IAF 12
Kjemikalier, kjemiske produkter og fibre 
IAF 13
Farmasøytika 
IAF 14
Gummi- og plastprodukter 
IAF 15
Ikke-metalliske mineralprodukter 
IAF 16
Betong, sement, kalk, gips og lignende 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 20
Skipsbygging 
IAF 21
Aerospace 
IAF 22
Annet transportutstyr 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 25
Strømforsyning 
IAF 26
Gassforsyning 
IAF 27
Vannforsyning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 3
Matvarer, drikkevarer og tobakk 
IAF 30
Hoteller og restauranter 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 32
Finansiell tjenesteyting; eiendom; leie 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 36
Offentlig forvaltning 
IAF 37
Utdanning 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 39
Andre sosiale tjenester 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
IAF 5
Skinn- og lærprodukter 
IAF 6
Tre- og treprodukter 
IAF 7
Papirmasse, papir og papirprodukter 
IAF 8
Forlagsselskaper 
IAF 9
Trykkerier 
Standard
NS-EN ISO 13485:2016
Betegnelse
Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
1_1_1 Non-Activ
General non-active, nonimplantable medical devices 
1_1_2 Non-Activ
Non-active implants 
1_1_3 Non-Activ
Devices for wound care 
1_1_4 Non-Activ
Non-active dental devices and accessories 
1_1_5 Non-Activ
Non-active medical devices other than specified above 
1_2_1 Active Me
General active medical devices 
1_2_2 Active Me
Devices for imaging 
1_2_3 Active Me
Monitoring devices 
1_2_4 Active Me
Devices for radiation therapy and thermo therapy 
1_2_5 Active Me
Active (non-implantable) medical devices other than specified above 
1_4_1 In Vitro
Reagents and reagent products, calibrators and control materials for: Clinical Chemistry Immunochemistry (Immunology) Haematology/Haemostasis/Im munohematology Microbiology Infectious Immunology Histology/Cytology Genetic Testing 
1_4_2 In Vitro
In Vitro Diagnostic Instruments and software 
1_4_3 In Vitro
IVD medical devices other than specified above 
1_6_1 Dev Incor
Medical devices incorporating medicinal substances 
1_6_2 Dev Incor
Medical devices utilizing tissues of animal origin 
1_6_3 Dev Incor
Medical devices incorporating derivates of human blood 
1_6_4 Dev Incor
Medical devices utilizing micromechanics 
1_6_5 Dev Incor
Medical devices utilizing nanomaterials 
1_6_6 Dev Incor
Medical devices utilizing biological active coatings and/or materials or being wholly or mainly absorbed 
1_6_7 Dev Incor
Medical devices incorporating or utilizing specific substances/technologies/elements, other than specified above. 
Standard
NS-EN ISO/IEC 27001:2017
Betegnelse
Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 innbefattet Cor 1:2014 og Cor 2:2015)
Merknad
ISO/IEC 27006:2015 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Krav til virksomheter som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer for informasjonssikkerhet
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
ISMS
ISMS kompleksitet 
Standard
NS-ISO 45001:2018
Betegnelse
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 10
Produksjon av koks- og raffinerte petroleumsprodukter 
IAF 12
Kjemikalier, kjemiske produkter og fibre 
IAF 13
Farmasøytika 
IAF 14
Gummi- og plastprodukter 
IAF 15
Ikke-metalliske mineralprodukter 
IAF 16
Betong, sement, kalk, gips og lignende 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 20
Skipsbygging 
IAF 22
Annet transportutstyr 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 25
Strømforsyning 
IAF 27
Vannforsyning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 3
Matvarer, drikkevarer og tobakk 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 32
Finansiell tjenesteyting; eiendom; leie 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 36
Offentlig forvaltning 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 39
Andre sosiale tjenester 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
IAF 6
Tre- og treprodukter 
IAF 7
Papirmasse, papir og papirprodukter 
IAF 8
Forlagsselskaper 
IAF 9
Trykkerier 
Standard
NS-EN ISO 22000:2018
Betegnelse
Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden
Merknad
ISO/TS 22003 Krav til organer som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
C
Matproduksjon 
E
Catering 
F
Distribusjon 
G
Transport og lagring 
H
Tjenester 
I
Produksjon av matemballasje og emballassje 
Standard
NS-EN ISO 50001:2018
Betegnelse
Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2018)
Merknad
ISO 50003:2014. Energiledelsessystemer - Krav til revisjons- og sertifiseringsvirksomheter innenfor energiledelsessystemer
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
EnMS1
Industri - lett til middels 
EnMS2
Tungindustri 
EnMS3
Bygninger 
EnMS4
Byggekompleks 
EnMS5
Transport 
EnMS6
Gruvedrift 
EnMS7
Jordbruk 
EnMS8
Energiforsyning 
Standard
NS-EN ISO 22301:2019
Betegnelse
Sikkerhet og resiliens — Systemer for kontinuitetsledelse — Krav (ISO 22301:2019)
Merknad
ISO/IEC TS 17021-6:2014 Samsvarsvurdering -- Krav til virksomheter som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer -- Del 6: Kompetansekrav for revisjon og sertifisering av systemer for kontinuitetsledelse
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
BCMS
Ikke bransjespesifikk 
Standard
BEK nr 1510 af 14/12/2018
Betegnelse
BEK 1510/2018 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 9
Trykkerier