Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

MSYS 004

Kiwa AS

Postboks 141 Økern
0509 Oslo

Telefon: +47 22 86 50 00
E-post: firmapost@kiwa.com
Hjemmeside: http://www.kiwa.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kiwa AS
Kabelgaten 2
0581 Osloer akkreditert for sertifisering av styringssystemer i henhold til følgende standarder:
Standard
Betegnelse
Merknad
Standard
NS-EN ISO 3834-2: 2005
Betegnelse
Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer Del 2: Fullstendige kvalitetskrav
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
Sveis
Sveisebedrifter 
Standard
SN-BS OHSAS 18001: 2007
Betegnelse
Occupational health and safety management systems - Specification
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
03.2
Fiskeoppdrett og klekkerier 
07
Bryting av metallholdig malm 
08
Bryting og bergverksdrift ellers 
09.1
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 
10
Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 
11
Produksjon av drikkevarer 
12
Produksjon av tobakksvarer 
13
Produksjon av tekstiler 
14
Produksjon av klær 
16
Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 
18
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 
20
Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 
21
Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 
22
Produksjon av gummi- og plastprodukter 
23.5
Produksjon av sement, kalk og gips 
23.6
Produksjon av betong-, sement-, og gipsprodukter 
24
Produksjon av metaller 
25
Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 
26
Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 
27
Produksjon av elektrisk utstyr 
28
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 
29
Produksjon av motorvogner og tilhengere 
30.1
Bygging av skip og båter 
30.2
Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei 
30.9
Produksjon av transportmidler ikke nevnt annet sted 
31
Produksjon av møbler 
32
Annen industriproduksjon 
33
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 
35.1
Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet 
35.2
Produksjon av gass og distribusjon av gass gjennom ledningsnett 
36
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 
37
Oppsamling og behandling av avløpsvann 
38
Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 
41
Oppføring av bygninger 
42
Anleggsvirksomhet 
43
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 
45
Handel med og reparasjon av motorvogner 
46
Agentur og engroshandel, unntatt med motorvogner 
47
Detaljhandel, unntatt med motorvogner 
49
Landtransport og rørtransport 
50
Sjøfart 
51
Lufttransport 
52
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 
53
Post og distribusjonsvirksomhet 
55
Overnattingsvirksomhet 
56
Serveringsvirksomhet 
58
Forlagsvirksomhet 
61
Telekommunikasjon 
62
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 
63
Informasjonstjenester 
68
Omsetning og drift av fast eiendom 
69
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 
70
Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 
71
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 
72
Forskning og utviklingsarbeid 
73.1
Annonse og reklamevirksomhet 
74.3
Oversettelses- og tolkevirksomhet 
74.9
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet  
77
Utleie og leasingvirksomhet 
78.1
Rekruttering og formidling av arbeidskraft 
78.2
Utleie av arbeidskraft 
79.1
Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet 
80
Vakttjeneste og etterforskning 
81
Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 
82.2
Telefonvakttjenester og telefonsalg 
82.9
Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 
84
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 
85
Undervisning 
86
Helsetjenester 
87
Pleie og omsorgtjenester i institusjon 
88.9
Andre sosialtjenester uten botilbud  
93
Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer  
94
Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 
96
Annen personlig tjenesteyting 
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 12
Kjemikalier, kjemiske produkter og fibre 
IAF 13
Farmasøytika 
IAF 14
Gummi- og plastprodukter 
IAF 16
Betong, sement, kalk, gips og lignende 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 20
Skipsbygging 
IAF 22
Annet transportutstyr 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 25
Strømforsyning 
IAF 26
Gassforsyning 
IAF 27
Vannforsyning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 3
Matvarer, drikkevarer og tobakk 
IAF 30
Hoteller og restauranter 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 32
Finansiell tjenesteyting; eiendom; leie 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 36
Offentlig forvaltning 
IAF 37
Utdanning 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 39
Andre sosiale tjenester 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
IAF 6
Tre- og treprodukter 
IAF 8
Forlagsselskaper 
IAF 9
Trykkerier 
Standard
Forurensningsloven §52c (EMAS)
Betegnelse
Frivillig deltakelse for industriforetak i en mljøstyrings- og miljørevisjonsordning (EMAS-ordningen)
Merknad
Akkreditering nr NO-V-0005
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
03.2
Fiskeoppdrett og klekkerier 
07
Bryting av metallholdig malm 
08
Bryting og bergverksdrift ellers 
09.1
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 
10
Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 
11
Produksjon av drikkevarer 
12
Produksjon av tobakksvarer 
13
Produksjon av tekstiler 
14
Produksjon av klær 
16
Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 
18
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 
20
Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 
21
Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 
22
Produksjon av gummi- og plastprodukter 
23.5
Produksjon av sement, kalk og gips 
23.6
Produksjon av betong-, sement-, og gipsprodukter 
24
Produksjon av metaller 
25
Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 
26
Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 
27
Produksjon av elektrisk utstyr 
28
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 
29
Produksjon av motorvogner og tilhengere 
30.1
Bygging av skip og båter 
30.2
Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei 
30.9
Produksjon av transportmidler ikke nevnt annet sted 
31
Produksjon av møbler 
32
Annen industriproduksjon 
36
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 
37
Oppsamling og behandling av avløpsvann 
38
Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 
41
Oppføring av bygninger 
42
Anleggsvirksomhet 
43
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 
45
Handel med og reparasjon av motorvogner 
46
Agentur og engroshandel, unntatt med motorvogner 
47
Detaljhandel, unntatt med motorvogner 
49
Landtransport og rørtransport 
50
Sjøfart 
51
Lufttransport 
52
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 
53
Post og distribusjonsvirksomhet 
55
Overnattingsvirksomhet 
56
Serveringsvirksomhet 
58
Forlagsvirksomhet 
61
Telekommunikasjon 
62
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 
63
Informasjonstjenester 
68
Omsetning og drift av fast eiendom 
69
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 
70
Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 
71
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 
72
Forskning og utviklingsarbeid 
73.1
Annonse og reklamevirksomhet 
74.3
Oversettelses- og tolkevirksomhet 
74.9
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet  
77
Utleie og leasingvirksomhet 
78.1
Rekruttering og formidling av arbeidskraft 
78.2
Utleie av arbeidskraft 
79.1
Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet 
80
Vakttjeneste og etterforskning 
81
Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 
82.2
Telefonvakttjenester og telefonsalg 
82.9
Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 
84
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 
86
Helsetjenester 
87
Pleie og omsorgtjenester i institusjon 
88.9
Andre sosialtjenester uten botilbud  
94
Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 
95
Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 
96
Annen personlig tjenesteyting 
Standard
NS-ISO 39001:2012
Betegnelse
Styringssystemer for trafikksikkerhet - Krav med brukerveiledning
Merknad
Ihht ISO 39001:2012 Annex tabell A
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
RTS
 
Standard
NS-EN ISO 50001:2011
Betegnelse
Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning
Merknad
ISO 50003:2014. Energiledelsessystemer - Krav til revisjons- og sertifiseringsvirksomheter innenfor energiledelsessystemer
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
EnMS1
Industri - lett til middels 
EnMS2
Tungindustri 
EnMS3
Bygninger 
EnMS4
Byggekompleks 
EnMS5
Transport 
EnMS6
Gruvedrift 
EnMS7
Jordbruk 
EnMS8
Energiforsyning 
Standard
NS-EN ISO 14001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 12
Kjemikalier, kjemiske produkter og fibre 
IAF 13
Farmasøytika 
IAF 14
Gummi- og plastprodukter 
IAF 15
Ikke-metalliske mineralprodukter 
IAF 16
Betong, sement, kalk, gips og lignende 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 20
Skipsbygging 
IAF 22
Annet transportutstyr 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 25
Strømforsyning 
IAF 26
Gassforsyning 
IAF 27
Vannforsyning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 3
Matvarer, drikkevarer og tobakk 
IAF 30
Hoteller og restauranter 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 32
Finansiell tjenesteyting; eiendom; leie 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 36
Offentlig forvaltning 
IAF 37
Utdanning 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 39
Andre sosiale tjenester 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
IAF 6
Tre- og treprodukter 
IAF 8
Forlagsselskaper 
IAF 9
Trykkerier 
Standard
NS-EN ISO 9001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for kvalitet - Krav
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 12
Kjemikalier, kjemiske produkter og fibre 
IAF 13
Farmasøytika 
IAF 14
Gummi- og plastprodukter 
IAF 15
Ikke-metalliske mineralprodukter 
IAF 16
Betong, sement, kalk, gips og lignende 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 20
Skipsbygging 
IAF 22
Annet transportutstyr 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 25
Strømforsyning 
IAF 26
Gassforsyning 
IAF 27
Vannforsyning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 3
Matvarer, drikkevarer og tobakk 
IAF 30
Hoteller og restauranter 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 32
Finansiell tjenesteyting; eiendom; leie 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 36
Offentlig forvaltning 
IAF 37
Utdanning 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 39
Andre sosiale tjenester 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
IAF 6
Tre- og treprodukter 
IAF 8
Forlagsselskaper 
IAF 9
Trykkerier 
Standard
Direktiv 2014/68/EU
Betegnelse
Modul D, H, H1
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
MOD D
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS 
MOD H
CONFORMITY BASED ON FULL QUALITY ASSURANCE 
MOD H1
CONFORMITY BASED ON FULL QUALITY ASSURANCE PLUS DESIGN EXAMINATION 
Standard
NS-ISO 37001:2016
Betegnelse
Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning
Merknad
Ikke bransjespesifikk
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
Anti-korrupsjon
Ikke bransjespesifikk 
Standard
NS-ISO 45001:2018
Betegnelse
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 13
Farmasøytika 
IAF 14
Gummi- og plastprodukter 
IAF 15
Ikke-metalliske mineralprodukter 
IAF 16
Betong, sement, kalk, gips og lignende 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 20
Skipsbygging 
IAF 22
Annet transportutstyr 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 25
Strømforsyning 
IAF 26
Gassforsyning 
IAF 27
Vannforsyning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 3
Matvarer, drikkevarer og tobakk 
IAF 30
Hoteller og restauranter 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 32
Finansiell tjenesteyting; eiendom; leie 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 36
Offentlig forvaltning 
IAF 37
Utdanning 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
IAF 6
Tre- og treprodukter 
IAF 8
Forlagsselskaper 
Standard
NS-EN ISO/IEC 27001:2017
Betegnelse
Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 innbefattet Cor 1:2014 og Cor 2:2015)
Merknad
ISO/IEC 27006:2015 innbefattet Amd 1:2020 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Krav til virksomheter som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer for informasjonssikkerhet
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
ISMS
ISMS kompleksitet 
Standard
NS-EN ISO 50001:2018
Betegnelse
Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning
Merknad
ISO 50003:2014. Energiledelsessystemer - Krav til revisjons- og sertifiseringsvirksomheter innenfor energiledelsessystemer
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
EnMS1
Industri - lett til middels 
EnMS2
Tungindustri 
EnMS3
Bygninger 
EnMS4
Byggekompleks 
EnMS5
Transport 
EnMS6
Gruvedrift 
EnMS7
Jordbruk 
EnMS8
Energiforsyning