Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

MSYS 002

DNV Business Assurance Norway AS

Veritasveien 1
1322 Høvik

Telefon: 67 57 99 00
E-post: dnv.certification.norway@dnv.com
Hjemmeside: http://www.dnv.com
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
DNV Business Assurance Norway AS
Veritasveien 1
1322 Høviker akkreditert for sertifisering av styringssystemer i henhold til følgende standarder:
Standard
Betegnelse
Merknad
Standard
NS-EN ISO 3834-2: 2005
Betegnelse
Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer Del 2: Fullstendige kvalitetskrav
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
Sveis
Sveisebedrifter 
Standard
SN-BS OHSAS 18001: 2007
Betegnelse
Occupational health and safety management systems - Specification
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
01.2
Dyrking av flerårige vekster 
02
Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 
03
Fiske, fangst og fiskeoppdrett 
05
Bryting av steinkull og brunkull 
06
Utvinning av råolje og naturgass 
07
Bryting av metallholdig malm 
08
Bryting og bergverksdrift ellers 
09.1
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 
09.9
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 
10
Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 
11
Produksjon av drikkevarer 
13.3
Etterbehandling av tekstiler 
13.9
Produksjon av andre tekstiler 
15.1
Beredning av lær, produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler og beredning og farging av pelsskinn 
16
Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 
17
Produksjon av papir og papirvarer 
18
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 
19
Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 
20
Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 
21
Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 
22
Produksjon av gummi- og plastprodukter 
23
Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 
24
Produksjon av metaller 
25
Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 
26
Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 
27
Produksjon av elektrisk utstyr 
28
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 
29
Produksjon av motorvogner og tilhengere 
30
Produksjon av andre transportmidler 
31
Produksjon av møbler 
32
Annen industriproduksjon 
33
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 
35
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 
36
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 
37
Oppsamling og behandling av avløpsvann 
38
Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 
39
Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 
41
Oppføring av bygninger 
42
Anleggsvirksomhet 
43
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 
45
Handel med og reparasjon av motorvogner 
46
Agentur og engroshandel, unntatt med motorvogner 
47
Detaljhandel, unntatt med motorvogner 
49
Landtransport og rørtransport 
50
Sjøfart 
51
Lufttransport 
52
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 
53
Post og distribusjonsvirksomhet 
58
Forlagsvirksomhet 
59.2
Produksjon og utgivelse av musikk og lydopptak 
60
Radio- og fjernsynskringkasting 
61
Telekommunikasjon 
62
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 
63
Informasjonstjenester 
64
Finansieringsvirksomhet 
65
Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 
66
Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet  
68
Omsetning og drift av fast eiendom 
69
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 
70
Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 
71
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 
72
Forskning og utviklingsarbeid 
73
Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 
74
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 
75
Veterinærtjenester 
77
Utleie og leasingvirksomhet 
78
Arbeidskrafttjenester 
79
Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 
80
Vakttjeneste og etterforskning 
81
Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 
82
Annen forretningsmessig tjenesteyting 
84
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 
85
Undervisning 
86
Helsetjenester 
87
Pleie og omsorgtjenester i institusjon 
88
Sosiale omsorgtjenester uten botilbud 
91
Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 
93.1
Sportsaktiviteter  
94
Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 
95
Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 
96
Annen personlig tjenesteyting 
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 10
Produksjon av koks- og raffinerte petroleumsprodukter 
IAF 11
Kjernefysisk brensel 
IAF 12
Kjemikalier, kjemiske produkter og fibre 
IAF 13
Farmasøytika 
IAF 14
Gummi- og plastprodukter 
IAF 15
Ikke-metalliske mineralprodukter 
IAF 16
Betong, sement, kalk, gips og lignende 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 20
Skipsbygging 
IAF 21
Aerospace 
IAF 22
Annet transportutstyr 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 25
Strømforsyning 
IAF 26
Gassforsyning 
IAF 27
Vannforsyning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 3
Matvarer, drikkevarer og tobakk 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 32
Finansiell tjenesteyting; eiendom; leie 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 36
Offentlig forvaltning 
IAF 37
Utdanning 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 39
Andre sosiale tjenester 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
IAF 5
Skinn- og lærprodukter 
IAF 6
Tre- og treprodukter 
IAF 7
Papirmasse, papir og papirprodukter 
IAF 8
Forlagsselskaper 
IAF 9
Trykkerier 
Standard
NS-EN ISO 50001:2011
Betegnelse
Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning
Merknad
ISO 50003:2014. Energiledelsessystemer - Krav til revisjons- og sertifiseringsvirksomheter innenfor energiledelsessystemer
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
EnMS1
Industri - lett til middels 
EnMS2
Tungindustri 
EnMS3
Bygninger 
EnMS4
Byggekompleks 
EnMS5
Transport 
EnMS6
Gruvedrift 
EnMS7
Jordbruk 
EnMS8
Energiforsyning 
Standard
NS-EN ISO 14001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 10
Produksjon av koks- og raffinerte petroleumsprodukter 
IAF 11
Kjernefysisk brensel 
IAF 12
Kjemikalier, kjemiske produkter og fibre 
IAF 13
Farmasøytika 
IAF 14
Gummi- og plastprodukter 
IAF 15
Ikke-metalliske mineralprodukter 
IAF 16
Betong, sement, kalk, gips og lignende 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 20
Skipsbygging 
IAF 21
Aerospace 
IAF 22
Annet transportutstyr 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 25
Strømforsyning 
IAF 26
Gassforsyning 
IAF 27
Vannforsyning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 3
Matvarer, drikkevarer og tobakk 
IAF 30
Hoteller og restauranter 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 32
Finansiell tjenesteyting; eiendom; leie 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 36
Offentlig forvaltning 
IAF 37
Utdanning 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 39
Andre sosiale tjenester 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
IAF 5
Skinn- og lærprodukter 
IAF 6
Tre- og treprodukter 
IAF 7
Papirmasse, papir og papirprodukter 
IAF 8
Forlagsselskaper 
IAF 9
Trykkerier 
Standard
NS-EN ISO 9001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for kvalitet - Krav
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 10
Produksjon av koks- og raffinerte petroleumsprodukter 
IAF 11
Kjernefysisk brensel 
IAF 12
Kjemikalier, kjemiske produkter og fibre 
IAF 13
Farmasøytika 
IAF 14
Gummi- og plastprodukter 
IAF 15
Ikke-metalliske mineralprodukter 
IAF 16
Betong, sement, kalk, gips og lignende 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 20
Skipsbygging 
IAF 21
Aerospace 
IAF 22
Annet transportutstyr 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 25
Strømforsyning 
IAF 26
Gassforsyning 
IAF 27
Vannforsyning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 3
Matvarer, drikkevarer og tobakk 
IAF 30
Hoteller og restauranter 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 32
Finansiell tjenesteyting; eiendom; leie 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 36
Offentlig forvaltning 
IAF 37
Utdanning 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 39
Andre sosiale tjenester 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
IAF 5
Skinn- og lærprodukter 
IAF 6
Tre- og treprodukter 
IAF 7
Papirmasse, papir og papirprodukter 
IAF 8
Forlagsselskaper 
IAF 9
Trykkerier 
Standard
PEFC N 02
Betegnelse
Norsk PEFC Skogstandard
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
01
Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 
02
Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 
Standard
NS-ISO 45001:2018
Betegnelse
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 10
Produksjon av koks- og raffinerte petroleumsprodukter 
IAF 11
Kjernefysisk brensel 
IAF 12
Kjemikalier, kjemiske produkter og fibre 
IAF 13
Farmasøytika 
IAF 14
Gummi- og plastprodukter 
IAF 15
Ikke-metalliske mineralprodukter 
IAF 16
Betong, sement, kalk, gips og lignende 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 20
Skipsbygging 
IAF 21
Aerospace 
IAF 22
Annet transportutstyr 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 25
Strømforsyning 
IAF 26
Gassforsyning 
IAF 27
Vannforsyning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 3
Matvarer, drikkevarer og tobakk 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 32
Finansiell tjenesteyting; eiendom; leie 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 36
Offentlig forvaltning 
IAF 37
Utdanning 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 39
Andre sosiale tjenester 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
IAF 5
Skinn- og lærprodukter 
IAF 6
Tre- og treprodukter 
IAF 7
Papirmasse, papir og papirprodukter 
IAF 8
Forlagsselskaper 
IAF 9
Trykkerier 
Standard
NS-EN ISO 50001:2018
Betegnelse
Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
EnMS1
Industri - lett til middels 
EnMS2
Tungindustri 
EnMS3
Bygninger 
EnMS4
Byggekompleks 
EnMS5
Transport 
EnMS6
Gruvedrift 
EnMS7
Jordbruk 
EnMS8
Energiforsyning 
Standard
PEFC N 03
Betegnelse
Norsk PEFC Skogstandard. Krav ved gruppesertifisering
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
01
Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 
02
Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk