Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 053

Nortic AS

Postboks 1070
1705 Sarpsborg

Telefon: 69877002
E-post: post@nortic.no
Hjemmeside: http://www.nortic.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012




Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Nortic as
Ring gt 4
1727 Sarpsborg



Er akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Trykkluftanlegg
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9.: Temaveiledning om bruk av farlig stoff, del 2. Kapittel 3 Trykkluftanlegg 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Laboratorier samt sentral- gassanlegg for industrigasser Gasstype Brannfarlig gass kategori 1 og 2
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 - Kapittel 4 Diverse forbruksanlegg: Laboratorier og Sentralgassanlegg for industrigasser 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Tankanlegg, Gasstype: LPG LNG
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om oppbevaring av farligstoff - kapittel 2 Tankanlegg - LPG og LNG:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Prosessanlegg
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff, Kapittel 1 Prosessanlegg:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Kulde- og varmepumpe-anlegg
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 - Kapittel 1 Kulde- og varmepumpeanlegg:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Tankanlegg Gasstype: Klor Svoveldioksid Ammoniakk
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff, Kapittel 4 Tankanlegg – Klor, svoveldioksid og ammoniakk.:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Biogass-produksjons-anlegg
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff, Kapittel 2 Biogass-produksjonsanlegg:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Lagertanker
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602). NS 1544 : Vertikale sylindriske tanker av stål for lagring av brannfarlige A-, B- og C-væsker ved internt trykk tilnærmet lik atmosfæretrykk (innbefattet rettelsesblad A1:1992):  
Merknad/metode
Fabrikasjonskontroll/ Ferdigkontroll
Inspeksjonsområde
Trykksatte tanker og sveis
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602). EN 13445-5: Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 5: Inspeksjon og prøving:  
Merknad/metode
Fabrikasjonskontroll/ ferdigkontroll.
Inspeksjonsområde
Metalliske rørsystemer
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602). EN 13480-5: Metalliske industrielle rørsystemer - Del 5: Inspeksjon og prøving:  
Merknad/metode
Fabrikasjonskontroll/ ferdigkontroll.
Inspeksjonsområde
Tankanlegg Atmosfæriske tanker
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff, Kapittel 1 Tankanlegg Atmosfæriske tanker:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul B (produksjonstype): EU-typeprøving - produksjonstype 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-1999-06-09-721)
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul A2: Intern produksjonskontroll og overvåket kontroll av trykkpåkjent utstyr med tilfeldige mellomrom 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-1999-06-09-721)
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul G: Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-1999-06-09-721)
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul F: Typesamsvar på grunnlag av verifisering av trykkpåkjent utstyr 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-1999-06-09-721)
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul C2: Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll og overvåket kontroll av trykkpåkjent utstyr med tilfeldige mellomrom 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-1999-06-09-721)
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul B (konstruksjonstype): EU-typeprøving - konstruksjonstype 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-1999-06-09-721)
Inspeksjonsområde
Transportabelt trykkutstyr
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2010/35/EU on transportable pressure equipment: Directive 2010/35/EU on transportable pressure equipment: Periodisk kontroll, mellomliggende kontroll og ekstraordinær kontroll i hht. ADR/RID kap. 1.8.7.5 6.8- 6.9-6.10 
Merknad/metode
Forskrift om transportabelt trykkutstyr (FOR-2012-11-22-1088) Forskrift om landtransport av farlig gods (FOR-2009-04-01-384)