Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

ETS 001

DNV Business Assurance Norway AS

Management System Certification

Postboks 300
1363 Høvik

Telefon: 67579900
E-post: ets.certification@dnv.com
Hjemmeside: http://www.dnv.com
Verifikasjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 14065:2013
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Management System Certification
Veritasveien 1
1322 Høvik
Operates: Norway, Iceland


Merknad: Organisasjonen er akkreditert for verifikasjon av klimautslippsrapporter i henhold til: - Kommisjonens forordning (EU) 601/2012 fra 21. juni 2012 og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 fra 19. desember 2018 som endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2085 fra 14. desember 2020 om overvåkning og rapportering av klimagassutslipp i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF. - Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/331 fra 19. desember 2018 om verifikasjon av grunnlag for tildeling av vederlagsfrie kvoter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF. Akkreditert verifikasjon er iht Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067 fra 19 desember 2018 som endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2084 av 14. desember 2020 om verifisering av data og akkreditering av verifikatører i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF, og er begrenset til følgende aktiviteter i henhold til Anneks I i Kommisjonens forordning (EU) 2018/2067:


Kode
Aktivitet
Kode
1a
Aktivitet
Forbrenning av brensler ved anlegg der det utelukkende brukes kommersielle standardbrensler som definert i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, eller der det brukes naturgass ved anlegg i kategori A eller B.
Kode
1b
Aktivitet
Forbrenning av brensler ved anlegg, uten begrensninger
Kode
3
Aktivitet
Produksjon av koks. Røsting eller sintring, herunder pelletisering, av malm (herunder sulfidmalm). Produksjon av råjern eller stål (første- eller andregangs smelting), herunder kontinuerlig støping.
Kode
4
Aktivitet
Produksjon eller behandling av jernholdige metaller (herunder ferrolegeringer) Produksjon av sekundæraluminium Produksjon eller behandling av ikke-jernholdige metaller, herunder produksjon av legeringer
Kode
5
Aktivitet
Produksjon av primæraluminium (utslipp av CO2 og PFK)
Kode
6
Aktivitet
Produksjon av sementklinker Produksjon av kalk eller røsting av dolomitt eller magnesitt Produksjon av glass, herunder glassfibrer Produksjon av keramiske produkter ved brenning Produksjon av isolasjonsmaterialer av mineralull Tørking eller røsting av gips eller produksjon av gipsplater og andre gipsprodukter
Kode
7
Aktivitet
Produksjon av papirmasse av tre eller andre fibermaterialer Produksjon av papir eller papp
Kode
8
Aktivitet
Produksjon av karbonstøv Produksjon av ammoniakk Produksjon av organiske kjemikalier i bulk ved krakking, reformering, delvis eller full oksidasjon eller ved lignende prosesser Produksjon av hydrogen (H2) og syntesegass ved reformering eller delvis oksidasjon Produksjon av natriumkarbonat (Na2CO3) og natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3)
Kode
9
Aktivitet
Produksjon av salpetersyre (utslipp av CO2 og N2O) Produksjon av adipinsyre (utslipp av CO2 og N2O) Produksjon av glyoksal og glyoksalsyre (utslipp av CO2 og N2O) Produksjon av kaprolaktam
Kode
98
Aktivitet
Annen virksomhet i samsvar med artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF