Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 288

Rådgivende Biologer AS

Edvard Griegs vei 3D,
5059 Bergen

Telefon:
E-post: post@radgivende-biologer.no
Hjemmeside: http://www.radgivende-biologer.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Marin avdeling
Edvard Griegs vei 3d,
5059 BergenPermanent laboratorium
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Vurdering av miljøforhold ved marine matfiskanlegg
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
ID 16
Merknad
Miljøovervåking av oppdrettsanlegg
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Vurdering og klassifisering av miljøforhold basert på bløtbunnsfauna og kjemiske analyser
Referansestandard
Veileder 02:2018
Intern metode identitet
ID 16
Merknad
Biologisk karakterisering i fjorder og kystfarvann. Kjemisk karakterisering av enkeltstoff som inngår i klassifisering av økologisk tilstand. Normalisert TOC som støtteparameter og oksygen som ikke-akkreditert støtteparameter
Objekt
Marine bløtbunnssedimenter
Parameter
Klassifisering av miljøgifter i sedimenter
Referansestandard
Veileder M608:2016
Intern metode identitet
ID 16
Merknad
Kjemisk karakterisering av enkeltstoffer i marine sedimenter
Objekt
Marine bunnsedimenter Litoral og sublitoral hardbunn
Parameter
Beregning av indekser for vurdering av miljøtilstand basert på hardbunnsflora
Referansestandard
Veileder 02:2018
Intern metode identitet
ID 80
Merknad
Biologisk karakterisering.
Prøvetaking i felt
P3003 Prøvetaking bunnsediment
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Litoral og sublitoral hard bunn
Parameter
Til marinbiologiske undersøkelser av litoral og sublitoral hard bunn.
Referansestandard
NS-EN ISO 19493
Intern metode identitet
ID 60
Merknad
Veileder 02:2018 Feltprøving og feltprøvetaking av litoral og sublitoral hardbunn. Semi-kvantitativ og kvantitativ metode
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
For kjemiske, fysiske og geologiske analyser
Referansestandard
NS-EN ISO 5667-19
Intern metode identitet
ID 66
Merknad
Bunnprøver tatt med grabb
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Til analyse av sublitoral marin bløtbunnsfauna
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
ID 66
Merknad
Kvantitative og kvalitative prøver tatt med grabb
Objekt
Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg
Parameter
Til kjemisk, sensorisk, geologisk og biologisk prøving
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
ID 66
Merknad
Bunnprøver tatt med grabb
Den administrative/geografiske enheten:
Taksonomisk laboratorium
Edvard Griegs vei 3d,
5059 BergenPermanent laboratorium
P21 Taksonomi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Litoral og sublitoral hard bunn
Parameter
Marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn
Referansestandard
NS-EN ISO 19493
Intern metode identitet
ID 82
Merknad
Veileder 02:2018 Artsidentifisering av litoral og sublitoral hardbunns-flora og - fauna. Semi-kvantitativ og kvantitativ metode.
Objekt
Marin bløtbunnsfauna
Parameter
Sortering, artsidentifisering og indekser
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
ID 35 ID 36 ID 37
Merknad
Taksonomisk bestemmelse ved mikroskopi.