Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 019

Intertek West Lab AS

Postboks 139
4056 TANANGER

Telefon: Tlf. 51 94 01 00 Faks. 51 71 85 01
E-post: norway.westlab@intertek.com
Hjemmeside: http://www.intertek.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Intertek West Lab AS
Energiveien 1
4056 TANANGERPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff, gløderest
Referansestandard
NS 4733 tilbaketrukket
Intern metode identitet
K-069
Merknad
Objekt
Avløpsvann og sjøvann
Parameter
BTEX og organiske syrer, Benzen, Toluen, Etylbenzen, Xylen (o, m p), etansyre, propansyre, butansyre, pentansyre, heksansyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-047
Merknad
Headspace-GC-MS
Objekt
Barytt
Parameter
Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn,Ni, Pb, Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
I-1-31
Merknad
Oppslutning etter NS 4770; Metode basert på EPA 200.7
Objekt
Clean water
Parameter
Olje i vann
Referansestandard
NS-EN ISO 9377-2
Intern metode identitet
a-v-003
Merknad
GC-FID; gjelder kun rentvann
Objekt
Naturgass
Parameter
Heksaner +
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
O-017
Merknad
GC-analyse, metoden basert på ASTM D1945
Objekt
Naturgass
Parameter
Komponenter i naturgass: Nitrogen, karbondioksid, metan, etan, propan, i-butan, n-butan, i-pentan, n-pentan, heksan, argon, oksygen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
O-017
Merknad
GC-analyse, Metode basert på ASTM D1945-03
Objekt
Olje og råolje
Parameter
Tetthet og relativ tetthet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
O-052
Merknad
Metode basert på ASTM D 4052 (olje) og ASTM D 5002 (råolje)
Objekt
Produsertvann/Avløpsvann
Parameter
Naftensyrer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
a-v-059
Merknad
metode basert på OSPAR 2005-15/NS-EN ISO 9377-2
Objekt
Rent vann
Parameter
Turbiditet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
a-v-007
Merknad
Nefelometri, Metode basert på NS-EN-ISO 7027
Objekt
Rentvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
a-v-005
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
a-v-007
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann
Parameter
Ca, Cu, Fe, Zn, Mg, Na
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
I-1-32
Merknad
Metode basert på EPA 200.7
Objekt
Rentvann
Parameter
Ca, Cu, Fe, Mg, Na, Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
a-v-033
Merknad
Metode basert på EPA 200.7
Objekt
Rentvann
Parameter
Benzen, Toluen, Etylbenzen, p-Xylen, m-Xylen, o-Xylen, Triklormetan, 1,2-Dikloretan, Trikloreten, Tetrakloreten, Bromdiklormetan, Dibromklormetan, Tribrommetan
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-046
Merknad
Metode basert på EPA 8260B; Headspace GC-MS
Objekt
Rentvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
a-v-005
Merknad
Metode er basert på NS-EN ISO 9963-1 og tilbaketrukket standard NS 4754
Objekt
Rentvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
a-v-006
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
a-v-004
Merknad
Objekt
Rentvann, avløpsvann og sjøvann
Parameter
PAH: 16 i hht US-EPA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-036
Merknad
Metode er basert på Norsk Olje og Gass retningslinjer nr. 85 GC/MS. NPD omfatter komponentene dibenzothiofen, C1-, C2- og C3-alkylerte derivater av naftalen, fenantren og dibenzothiofen
Objekt
Rentvann, avløpsvann og sjøvann
Parameter
Olje i vann
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-039
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 9377-2 og OSPAR 2005-015
Objekt
Rentvann, Sjøvann og avløpsvann
Parameter
Fenol, 2-metylfenol, 3+4-metylfenol, 4-etylfenol, 2,4-dimetylfenol, 3,5-dimetyfenol, 4-n-propylfenol, 2,3,5-trimetylfenol, 4-n-butylfenol, 4-tert-butylfenol, 4-n-pentylfenol, 2-tert-butyl-4-metylfenol, 2,6-diiso-propylfenol, 4-n-heptylfenol, 2,6-dimetyl-4-(1,1-dimetylpropyl)fenol, 4-(1-etyl-1-metylpropyl)-2-metylfenol, 2,4-di-tert-butylfenol, 4-n-nonylfenol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-038
Merknad
Metode basert på Norsk Olje og Gass retningslinjer nr. 85 GC/MS.
Objekt
Råolje
Parameter
TBP-destillasjon/Kokepunktskurve
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
O-033
Merknad
Metode basert på ASTM D 2892
Objekt
Sand, sediment og forurenset grunn
Parameter
Olje C7 - C40
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-040
Merknad
Metode basert på ISO 16703, (GC) og NS-EN 9377-2
Objekt
Sjøvann
Parameter
As, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb-206, Pb-207, Pb-208, Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
a-v-008
Merknad
Metode basert på EPA 200.8
Objekt
Sjøvann og avløpsvann
Parameter
Metansyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K-160
Merknad
Metode basert på ASTM D 5996 Ionekromatografi
Objekt
Slam, sedimenter, barytt og forurenset grunn, rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-020
Merknad
Metode basert på NS-EN 1483
Objekt
Smøreolje
Parameter
Kinematisk viskositet (40 C)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P-003
Merknad
Metode basert på ASTM D-445
Objekt
Smøreolje
Parameter
Totalt syretall/TAN
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
a-o-004
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
a-v-013
Merknad
Membranfilter metode
Objekt
Rentvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
B-022
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
a-v-052
Merknad
Membranfiltreringsmetode
Objekt
Rentvann
Parameter
Telling av Legionella
Referansestandard
NS-EN ISO 11731
Intern metode identitet
a-v-027
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
a-v-050
Merknad
MPN-metode (Colilert)