Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 252

Åkerblå AS

7260 Sistranda

Telefon: 72 44 93 77
E-post: post@akerbla.no
Hjemmeside: http://www.akerbla.no.
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017




Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for Miljøtjenester, Trondheim
Vestre Rosten 81
7075 Tiller



Permanent laboratorium
P21 Taksonomi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marin bløtbunnsfauna
Parameter
Sortering, artsidentifisering og indekser
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
B.6
Merknad
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B.6
Merknad
Vurderinger basert på NIVA-rapport 4548 (2002) og veileder 02:2018 ved Direktoratsgruppa for gjennomføring av vanndirektivet
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Klassifisering av miljøkvaliteter i fjorder og kystfarvann
Referansestandard
SFT 97:03
Intern metode identitet
B.6
Merknad
Biologisk og geologisk karakterisering
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Vurdering av miljøforhold ved marine matfiskanlegg
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
Merknad
Biologisk og kjemisk karakterisering
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Klassifisering av miljøtilstand i fjorder og kystfarvann
Referansestandard
TA 2229
Intern metode identitet
B.6
Merknad
Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sediment
Den administrative/geografiske enheten:
v
Blått Kompetansesenter
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda



Feltlaboratorium
P99 Andre tekniske områder
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marine farvann
Parameter
Strømmålinger ved hjelp av ADCP
Referansestandard
NS 9425-2
Intern metode identitet
B.5.1
Merknad
Objekt
Marine farvann
Parameter
Strømmålinger i faste punkter
Referansestandard
NS 9425-1
Intern metode identitet
B.5.1
Merknad
Permanent laboratorium
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Litoral hardbunn
Parameter
Vurdering av miljøforhold
Referansestandard
NS-EN ISO 19493
Intern metode identitet
ID 00174
Merknad
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Vurdering av miljøforhold
Referansestandard
ASC Salmon Standard
Intern metode identitet
ID 00301 og ID 00639
Merknad
Biologisk, kjemisk og geologisk karakterisering
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann
Referansestandard
SFT 97:03
Intern metode identitet
B.6
Merknad
Biologisk og geologisk karakterisering
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Klassifisering av miljøkvaliteter i fjorder og kystfarvann
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B.6
Merknad
Vurderinger basert på NIVA-rapport 4548 (2002) og vurderinger basert på Veileder 02 :2018 ved Direktoratsgruppa for gjennomføring av vanndirektivet.
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Klassifisering av miljøtilstand i fjorder og kystfarvann
Referansestandard
TA 2229
Intern metode identitet
B.6
Merknad
Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sediment
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Vurdering av miljøforhold ved marine matfiskanlegg
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
B.6
Merknad
Biologisk og kjemisk karakterisering
Objekt
Strømmåling i marine farvann
Parameter
Vurdering av strømforhold
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B.5.1
Merknad
Vurderinger basert på NS 9425-1 og NS 9425-2
Objekt
Sublitoral hardbunn
Parameter
Vurdering av miljøforhold
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ID 00174
Merknad
Intern metode basert på NS 19493:2007, men ved bruk av drone i stedet for dykking
Prøvetaking i felt
P3003 Prøvetaking bunnsediment
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Litoral hard bunn
Parameter
Strandsoneundersøkelse
Referansestandard
NS-EN ISO 19493
Intern metode identitet
ID 00174
Merknad
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Til sublitoral marin bløtbunnsfauna
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
B.5
Merknad
Metode basert på prøvetaking med grab eller kjerneprøvetaker.
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
For kjemiske og fysiske analyser
Referansestandard
NS-EN ISO 5667-19
Intern metode identitet
B.5
Merknad
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Til kjemisk, sensorisk, geologisk og biologisk prøving
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
B.5
Merknad
B- og C undersøkelser. ASC-undersøkelse
Objekt
Sublitoral hardbunn
Parameter
Strandsoneundersøkelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ID 00174
Merknad
Metode basert på NS 19493:2007, men ved bruk av drone i stedet for dykking