Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 157

STIM AS

STIM Miljø

Thormøhlensgt. 55
5006 BERGEN

Telefon: Tlf: +47 47 90 72 68
E-post: miljo@stim.no
Hjemmeside: http://www.stim.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
STIM AS, Avdeling for Miljø
Thormøhlensgate 55
5006 BergenPermanent laboratorium
P21 Taksonomi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Littoral og sublittoral hardbunn
Parameter
Marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn
Referansestandard
NS-EN ISO 19493
Intern metode identitet
SF-906
Merknad
Semikvantitativ og kvantitativ registrering
Objekt
Marin bløtbunnsfauna
Parameter
Sortering, artsidentifisering og indekser
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
SF-901
Merknad
Sortering av bløtbunnsfauna
Objekt
Marin bløtbunnsfauna
Parameter
Sortering, artsidentifisering og indekser
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
SF-905
Merknad
Identifisering av bløtbunnsfauna
Den administrative/geografiske enheten:
STIM AS, Avdeling for Miljø inkludert prøvetakningspersonell med ulik geografisk plassering
Thormøhlensgate 55
5006 BergenFeltlaboratorium
P3003 Prøvetaking bunnsediment
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Littoral og sublittoral hard bunn
Parameter
Til marinbiologisk undersøkelse av littoral og sublittoral hard bunn
Referansestandard
NS-EN ISO 19493
Intern metode identitet
SF-812 SF-814 SF-815
Merknad
Semikvantitativ og kvantitativ metoder
Objekt
Littoral og sublittoral hard bunn
Parameter
Til marinbiologisk undersøkelse
Referansestandard
NS 9434
Intern metode identitet
SF-816 og SF-817
Merknad
Miljøovervåking med blåskjell som indikator.
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Til kjemisk og fysisk analyse
Referansestandard
NS-EN ISO 5667-19
Intern metode identitet
SF-807 SF-808
Merknad
Metode basert på prøvetaking med grabb eller kjerneprøvetaking
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Til analyse av sublittoral marin bløtbunnsfauna
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
SF-806
Merknad
Metode basert på prøvetaking med grabb eller kjerneprøvetaking.
Objekt
Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg
Parameter
Til kjemisk, sensorisk, geologisk og biologisk prøving
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
SF-831 og SF-834
Merknad
B og C undersøkelser.
Permanent laboratorium
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marin hardbunn
Parameter
Vurdering og klassifisering av miljøforhold basert på undersøkelser av hardbunnsfauna
Referansestandard
Veileder 02:2018
Intern metode identitet
SF-506 SF-510
Merknad
Biologisk karakterisering
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Vurdering av miljøforhold ved petroleumvirksomhet
Referansestandard
M.300:2015
Intern metode identitet
SF-501 SF-506
Merknad
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Vurdering av miljøforhold ved marine matfiskanlegg
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
SF-501 SF-506
Merknad
Miljøovervåking av oppdrettsanlegg Biologisk, kjemisk og geologisk karakterisering
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Vurdering og klassifisering av miljøforhold basert på kjemisk analyse
Referansestandard
Veileder M608:2016
Intern metode identitet
SF-506
Merknad
Klassifisering av miljøkvaliteter i fjorder og kystfarvann
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Vurdering og klassifisering av miljøforhold basert på undersøkelser av bløtbunnsfauna og miljøgifter
Referansestandard
Veileder 02:2018
Intern metode identitet
SF-501 SF-506
Merknad
Biologisk og kjemisk tilstands klassifisering