Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 079

Akvaplan - niva AS

Laboratoriet

Framsenteret,
Postboks 6606 Stakkevollan
9296 TROMSØ

Telefon: Tlf. 77 75 03 00
E-post: info@akvaplan.niva.no
Hjemmeside: http://www.akvaplan.niva.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Akvaplan - Niva AS
Hjalmar Johansensgt. 14
9007 TROMSØPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Biologisk materiale (fisk/sjømat, bløtdyr, rogn), fiskefôr.
Parameter
Kvikksølv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Hg-b
Merknad
Metode basert på US EPA method 7473. Termisk dekomponering, amalgamering og AAS. deteksjon.
Objekt
Jord og sedimenter
Parameter
Kornstørrelsesfordeling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KORN-s
Merknad
Sikting våt/tørr. Metode basert på Bale, A.J. & Kenny, A.J. 2005. Sediment analysis and seabed characterisation . In: Eleftheriou,A; McIntyre, A.D. “Methods for the study of marine benthos”, 3rd ed. Blackwell Science, Oxford, UK. ISBN 0-632-05488-3, pp. 43-86
Objekt
Sediment
Parameter
Bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
TOC-s
Merknad
Soli-TOC. NDIR-deteksjon. DIN 19539:2016
Objekt
Sediment
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
TS-s
Merknad
Tørking/veiing
Objekt
Sediment
Parameter
Total hydrokarbon (THC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
THC-s-fid
Merknad
GC/FID
Objekt
Sediment
Parameter
Totalt organisk materiale
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
TOM-s
Merknad
Vekttap ved forbrenning. Metode basert på NS 4764 (1980)
Objekt
Sediment
Parameter
Bestemmelse av totalt bundet nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
TNb-s
Merknad
Metode basert på NS-EN 16168:2012. Elektrokjemisk deteksjon (ECD)
Objekt
Sediment
Parameter
PAH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PAH-s-msd
Merknad
GC/MSD. 16 EPA PAHs enkeltforbindelser og sum, dibenzotiofen, 9 metylerte forbindelser (NPD) og sum
P21 Taksonomi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marin bløtbunnsfauna
Parameter
Sortering og artsidentifisering
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
DP Benthoslab - Sortering marine bunndyrsprøver DP Benthoslab - Artsidentifisering og referansesamling
Merknad
Objekt
Marin Litoral og sublitoral hardbunns flora og -fauna
Parameter
Biologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hardbunn
Referansestandard
NS-EN ISO 19493
Intern metode identitet
DP Marin hardbunn
Merknad
Semikvantitativ og kvantitativ metode
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Vurdering av miljøforhold
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
DP Rapportering- Vurdering og fortolkning DP B-undersøkelser- rapportering DP C-undersøkelser- rapportering
Merknad
Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Vurdering av miljøforhold
Referansestandard
M.300:2021
Intern metode identitet
DP Rapportering- Vurdering og fortolkning DP Marin bløtbunn - rapportering
Merknad
Retningslinjer for miljøovervåking fra petroleumsvirksomhet til havs
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Vurdering av miljøforhold
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
DP Rapportering- Vurdering og fortolkning DP Marin bløtbunn - rapportering
Merknad
Vurdering av miljøforhold basert på sammensetning av bløtbunnsfauna og fysikalsk-kjemiske støtteparametere etter Veileder 02:2018, revidert oktober 2020. Vurdering av miljøforhold basert på kjemisk analyse av sedimenter etter Veileder M-608:2016, revidert oktober 2020.
Prøvetaking i felt
P3003 Prøvetaking bunnsediment
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Litoral og sublitoral hard bunn
Parameter
Til marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn
Referansestandard
NS-EN ISO 19493
Intern metode identitet
DP Marine hardbunn- Feltarbeid
Merknad
Semikvantitativ og kvantitativ registrering
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Til sublitoral marin bløtbunnsfauna
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
DP Marin bløtbunn - Feltarbeid
Merknad
Metode basert på prøvetaking med grab eller kjerneprøvetaker
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Til kjemiske, fysiske og geologiske analyser
Referansestandard
NS-EN ISO 5667-19
Intern metode identitet
DP Miljøundersøkelser marint hav- Feltarbeid
Merknad
Kvantitativ metode basert på prøvetaking med grabb og kjerneprøver
Objekt
Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg
Parameter
Til kjemisk, sensorisk, geologisk og biologisk prøving
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
DP- Miljøundersøkelser maritimt hav- Feltarbeid DP- Marin bløtbunn- Feltarbeid DP C-undersøkelse- Feltarbeid DP B-undersøkelse- Feltarbeid
Merknad
Miljøovervåking av oppdrettsanlegg (B- og C- undersøkelser). Metode basert på prøvetaking med grabb eller kjerneprøvetaker.