Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 076

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

Seksjon for Vannmiljø, laboratoriet

Postboks 4704, Sofienberg
0506 OSLO

Telefon: 02180
E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no
Hjemmeside: http://www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Bekkelaget RA
Ormsundveien 5
0198 OSLOPermanent laboratorium
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til analyse av Hg og DEHP
Referansestandard
Intern Metode
Intern metode identitet
M302
Merknad
Metode basert på kvalifisert stikkprøve (manuell prøvetaking).
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M302
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra fritt vannspeil
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhøyde
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M302
Merknad
Ultralydmåling i parshallrenne
Den administrative/geografiske enheten:
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Herslebsgt. 5
0561 OSLOPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff, gløderest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M206
Merknad
Metode basert på NS 4760 (1983) og NS EN 872 (2005)
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
M202 O
Merknad
1,0-500 mS/m
Objekt
Avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
M201 O
Merknad
pH 4-10
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
M251-A
Merknad
Spektrofotometrisk
Objekt
Rentvann
Parameter
UV-absorbans og UV transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
M125 O
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
M104 O
Merknad
pH 4 - 10
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
M103 O
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Total hardhet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M243-A
Merknad
Beregning fra resultater for Mg og Ca
Objekt
Rentvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M101 O
Merknad
Metode basert på utgått NS 4754:1981
Objekt
Rentvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
M102 O
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Orto-fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M226
Merknad
Spektrometrisk metode med ammoniummolybdat basert på NS-EN ISO 6878:2004
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Total organisk karbon (TOC)
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
M252-A
Merknad
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
M105 O
Merknad
Nefelometrisk
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Totalnitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M231
Merknad
Intern metode basert på ISO 29441:2010. CFA, spektrofotometri.
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Total fosfor
Referansestandard
NS-EN ISO 15681-2
Intern metode identitet
M231
Merknad
Automatisert analyse (CFA) og spektrometrisk deteksjon
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Ammonium
Referansestandard
NS-EN ISO 11732
Intern metode identitet
M230
Merknad
Automatisert analyse (CFA) og spektrometrisk deteksjon
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av nitritt-nitrogen og nitrat-nitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 13395
Intern metode identitet
M230
Merknad
Automatisert analyse (CFA) og spektrometrisk deteksjon
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Na, K, Mg, Ni, Zn, Pb, Mn, Ca, Cu, Cr, Al, As, Cd, Fe
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
M243-B
Merknad
ICP-MS
Objekt
Rentvann, avløpsvann og slam
Parameter
Kvikksølv, Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M244-B
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 17852:2008
Objekt
Slam
Parameter
Tørrstoff og gløderest
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
M207
Merknad
Objekt
Slam
Parameter
K, Mg, Ni, Zn, Pb, Ca, Cu, Cr, Al, Cd
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
M243-B
Merknad
ICP-MS
Objekt
Vann
Parameter
Bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk etter 5 dager (BOF5)
Referansestandard
NS-EN ISO 5815-1
Intern metode identitet
M253
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
M132
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
M131
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
M130
Merknad
Innstøpning
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
M138
Merknad
MF-metode
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
M137
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)