Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 050

Havforskningsinstituttet

Postboks 1870 Nordnes
5817 BERGEN

Telefon: Tlf. 55 23 85 00 Faks. 55 90 52 98
E-post: post@hi.no
Hjemmeside: http://www.hi.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017




Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kjemi og fremmedstoff laboratorium
Strandgaten 229
5804 BERGEN



Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Biologisk materiale
Parameter
PAH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
451
Merknad
Metode basert på GC/MS. 11 enkeltforbindelser.
Objekt
Fiskemuskel
Parameter
Metronidazol, hydroxy-metronidazol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
351
Merknad
LC-MS/MS (QQQ)
Objekt
Sediment
Parameter
THC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
453
Merknad
Metode basert på ASE og GC/FID
Objekt
Sediment
Parameter
PAH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
452
Merknad
Metode basert på ASE og GC/MS. 20 enkeltforbindelser.
Objekt
Sjømat
Parameter
Florfenikol (FF), Trimethoprim (Tri), Enrofloxacin (Enro), Ciprofloxacin (Cipro), Flumequin (Flum), Oksolinsyre (Oxo)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
447
Merknad
Screening antibiotika LC-MS/MS (QQQ)
Objekt
Sjømat
Parameter
Leuko malakitt grønt, total malakitt grønn, Leuko krystall fiolett og krystall fiolett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
264
Merknad
LC-MS/MS (QQQ)
Objekt
Sjømat
Parameter
Kloramfenikol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
143
Merknad
LC-MS/MS (QQQ)
Objekt
Sjømat
Parameter
Nitrofuran metabolitter AOZ, AMOZ, AHD, SEM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
144
Merknad
LC-MS/MS (QQQ)
Objekt
Sjømat
Parameter
Praziquantel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140
Merknad
LC-MS/MS (QQQ)
Objekt
Sjømat
Parameter
Emamectin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
237
Merknad
LC-MS/MS (QQQ)
Objekt
Sjømat (eksl. skjell), lever/olje, fôr og fôringredienser
Parameter
Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
262
Merknad
GC-MS/MS (QQQ)
Objekt
Sjømat inkludert lever og olje
Parameter
Påvisning av klorerte pesticider inkl. toxafener
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
444
Merknad
Metode basert på QuEChERS og GC-MS/MS.
Objekt
Sjømat inkludert lever og olje
Parameter
Påvisning av organofosfat pesticider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
444
Merknad
Metode basert på QuEChERS og GC-MS/MS.
Objekt
Sjømat inkludert lever og olje
Parameter
Påvisning av pyretroider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
444
Merknad
Metode basert på QuEChERS og GC-MS/MS.
Objekt
Sjømat inkludert lever/olje og fôr
Parameter
PFAS
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
349
Merknad
LC-MS/MS (HRMS)
Objekt
Sjømat inkludert lever/olje, fôr og fôringredienser
Parameter
Dioxin, furan, PCB og PBDE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
292
Merknad
Felles ekstraksjonsmetode og analyse på HRGC-HRMS (dioksin, furan, non-orto PCB), GC-MS/MS (mono-orto PCB, ikke-dioksinlignende PCB, PBDE)
Objekt
Sjømat, inkludert lever*
Parameter
diflubenzuron, teflubenzuron, lufenuron*, heksaflumeron*, fluazuron*
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
410
Merknad
LC-MS/MS (QQQ), screening. *Ikke akkreditert for lever.
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle metoder innen P12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KH.MET.PRO-11
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Molekylærbiologisk laboratorium
Strandgaten 229
5804 BERGEN



Permanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fisk
Parameter
Påvisning av kvinoloner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
106
Merknad
Bioassay
Objekt
Fisk
Parameter
Påvisning av tetrasykliner og florfenicol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
107
Merknad
Bioassay
Objekt
Fisk
Parameter
Påvisning av sulfonamider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
108
Merknad
Bioassay
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning av sykdomsfremkallende Vibrio-arter
Referansestandard
NMKL 156
Intern metode identitet
129
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterococcus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
116
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
384
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 C
Intern metode identitet
391
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
391
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NS-EN ISO 11290-2
Intern metode identitet
381
Merknad
Tellemetode
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive staphylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
420
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NS-EN ISO 11290-1
Intern metode identitet
421
Merknad
Påvisningsmetode
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Identifisering av Listeria monocytogenes
Referansestandard
Microval 2017LR75
Intern metode identitet
631
Merknad
MALDI-TOF-MS. Konfirmering
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Identifisering av Salmonella
Referansestandard
Microval 2017LR73
Intern metode identitet
631
Merknad
MALDI-TOF-MS. Konfirmering
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
NS-EN ISO 6579-1
Intern metode identitet
422
Merknad
Horisontal metode
Objekt
Næringsmidler, fiskemel og fór
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
383
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Skjell og skalldyr
Parameter
Bestemmelse av beta-glucuronidase-positiv Escherichia coli
Referansestandard
NS-EN ISO 16649-3
Intern metode identitet
296
Merknad
Horisontal metode innen næringsmiddelkjeden
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Flatøsters og blåskjell
Parameter
Påvisning av Marteilia og Bonamia
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
462,463
Merknad
Metode basert på OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, 2016, og Ifremer (OIE-NR/-EURL)
Objekt
Fòr og fòringredienser
Parameter
Prosesserte animalske proteiner (PAP)
Referansestandard
Commission Regulation (EC) No 152/2009
Intern metode identitet
408
Merknad
Real‐time PCR i henhold til EURL-AP "method of reference". Annex VI, punkt 2.2
Objekt
Skjell
Parameter
Bonamia spp og Marteilia spp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
461
Merknad
Histologisk prosessering
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter
Parameter
Alle metoder innen P27
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KH.MET.PRO-11
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle metoder innen P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KH.MET.PRO-11
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Næringsstoff laboratorium
Strandgaten 229
5804 BERGEN



Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fisk og fiskeprodukt inklusiv fiskemel/fôr
Parameter
Histamin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
243
Merknad
NMKL-196-2013. HPLC-UV
Objekt
Fôr og premiks
Parameter
Astaxanthin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
044
Merknad
HPLC-DAD
Objekt
Fôr, vev, olje
Parameter
BHT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
250
Merknad
HPLC-fluorescence
Objekt
Fôr, vev, olje
Parameter
BHA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
294
Merknad
HPLC-fluorescence
Objekt
Næringsmidler, fiskevev, skalldyr, alger, fôr og vitaminpremiks
Parameter
Cobalamain (B12)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
602
Merknad
HPLC-DAD
Objekt
Næringsmidler, fôr, vev og vevsvæsker
Parameter
Vitamin D3 (kolekalsiferol)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
036
Merknad
CEN-NS-EN-12821. HPLC-UV
Objekt
Næringsmidler, fôr, vev og vevsvæsker
Parameter
Total lipider (fettsyresammensetning)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
041
Merknad
GC-FID
Objekt
Næringsmidler, fôr, vev og vevsvæsker
Parameter
Tryptofan
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
158
Merknad
HPLC-UV
Objekt
Næringsmidler, fôr, vev og vevsvæsker
Parameter
Vitamin A
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
049
Merknad
CEN-NS-EN 12823-1HPLC-DAD
Objekt
Næringsmidler, fôr, vev og vevsvæsker
Parameter
Vitamin E: α,β,γ,δ-tokoferol og α,β,γ,δ-tokotrienol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
251
Merknad
CEN-NS-EN 12822 HPLC fluorescense
Objekt
Næringsmidler, fôr, vev og vevsvæsker
Parameter
Total Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
266
Merknad
GC-FID
Objekt
Næringsmidler, fôr, vev, og feces
Parameter
Aminosyrer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
366
Merknad
HPLC-UV
Objekt
Næringsmidler, vev og vevsvæsker
Parameter
Vitamin C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
221
Merknad
HPLC-EI
Objekt
Næringsmidler, vev, alger og fôr
Parameter
Tiamin, Riboflavin, Nikotinsyre, Nikotinamid, Total B3, Pantotensyre, Pyridoksal, Pyridoksamin, Pyridoksin, Total B6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
542
Merknad
Metode basert på ISO 21470:2020 Ekstraksjon ved hjelp av enzymatisk behandling (amylase og sur fosfatase) og syrehydrolyse. Kvantifisering ved hjelp av LC-MS/MS
P25 Biologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler, fôr, vev
Parameter
Vitamin B9 (Folat)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
210
Merknad
Mikrobiologisk bestemmelse (Svenske Nestle AB's Metode nr 71 C-2)
Objekt
Næringsmidler, fôr, vev
Parameter
Vitamin B7 (Biotin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
213
Merknad
Mikrobiologisk bestemmelse (AOAC s 9-12)
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle metoder innen P12 og P25
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KH.MET.PRO-11
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Prøvemottak og fartøylaboratorium
Strandgaten 229
5804 BERGEN



Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fiskefór
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
377
Merknad
Frysetørking
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle metoder innen P12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KH.MET.PRO-11
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Uorganisk kjemilaboratorium
Strandgaten 229
5804 BERGEN



Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fôr og fôringredienser
Parameter
Fluorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
265
Merknad
Ioneselektiv elektrode (ISE)
Objekt
Marint biologisk vev, fôr
Parameter
Uorganisk arsen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
261
Merknad
HPLC-ICP-MS, Metode basert på NS-EN 16802
Objekt
Næringsmidler, fôr og vev
Parameter
Tørrstoff og aske
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
665
Merknad
Thermogravimetrisk analysator (TGA)
Objekt
Næringsmidler, fôr og vev
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
097
Merknad
Basert på NMKL 23 (1991) og UDC 637.5
Objekt
Næringsmidler, fór, vev og vevsvæsker
Parameter
Kalsium (Ca), Natrium (Na), Kalium (K), Magnesium (Mg), Fosfor (P)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
382
Merknad
ICP-MS
Objekt
Næringsmidler, fôr, vev og vevsvæsker
Parameter
Aske
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
099
Merknad
Basert på NMKL 23 (1991) og UDC 637.5
Objekt
Næringsmidler, fôr, vev og vevsvæsker
Parameter
Jod (I)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
198
Merknad
ICP-MS
Objekt
Næringsmidler, fôr, vev og vevsvæsker
Parameter
Arsen (As), Kadmium (Cd), Kobber (Cu), Kvikksølv (Hg), Bly (Pb) Selen (Se) Sink (Zn)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
197
Merknad
ICP-MS, multielement bestemmelse
Objekt
Næringsmidler, fôr, vev og vevsvæsker
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
091
Merknad
Basert på gravimetri
Objekt
Næringsmidler, fôr, vev og vevsvæsker
Parameter
Totalfett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
339
Merknad
EU/EØS RD 98/64 part B
Objekt
Næringsmidler, fôr, vevsprøver, fæces og andre nitrogenholdige matrikser
Parameter
Total nitrogen (Råprotein)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
171
Merknad
Metode basert på forbrenning av nitrogen, Leco
Objekt
Sjømat
Parameter
Tributytinn (TBT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
286
Merknad
GC-ICP-MS
Objekt
Sjømat, sjømatprodukter og fôr
Parameter
Metylkvikksølv (MeHg) og totalkvikksølv (tHg)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
390
Merknad
Isotop fortynning GC-ICP-MS, Metode basert på NS-EN 16801
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Sediment, biota, vann
Parameter
Nuklider som har gammalinjer i energiområdet 279,2-1836,1 keV (sediment, biota); Nuklider som har gammalinjer i energiområdet 46,5-1836,1 keV (vann)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
464
Merknad
Måleprinsipp: gamma-spektroskopi på HPGe-detektor.
Objekt
Sjøvann
Parameter
Cesium - 137
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
460
Merknad
Metode basert på Gamma-spektroskopi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle metoder innen P12 og P22
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KH.MET.PRO-11
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.