Du er her:

eInnsyn

Norsk akkreditering skal legge til rette for åpen forvaltning i samsvar med Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 

Hovedregelen i offentleglovas § 3 er at «saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ»

Norsk akkreditering publiserer postjournaler på eInnsyn som er en innsynstjeneste i offentlige dokumenter.

Krav om innsyn skal etter offentleglova § 29 behandles «utan ugrunna opphald». Med «utan ugrunna opphald» menes tre virkedager. Dersom en innsynsbegjæring ikke behandles i løpet av fem arbeidsdager etter at NA mottok kravet, er det å anse som et avslag som kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet, jfr. forvaltningsloven § 28 første ledd.