Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

ETS 002

Ecoxy AS

Grandfjæra 32
6415 Molde

Telefon: 40003656/93175825
E-post: post@ecoxy.no
Hjemmeside: http://www.ecoxy.no
Verifikasjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 14065:2013


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Ecoxy AS
Grandfjæra 32
6415 Molde
Operates: Norway


Merknad: Organisasjonen er akkreditert for verifikasjon av klimautslippsrapporter i henhold til: - Kommisjonens forordning (EU) 601/2012 fra 21. juni 2012 om overvåkning og rapportering av klimagassutslipp - Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/331 fra 19. desember 2018 om verifikasjon av grunnlag for tildeling av vederlagsfrie kvoter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EC. Akkreditert verifikasjon er iht kommisjonens implementerende forordning (EU) 2018/2067 fra 19 desember 2018 om verifisering av data og akkreditering av verifikatør, og er begrenset til følgende aktiviteter i henhold til Anneks I i Kommisjonens forordning (EU) 2018/2067:


Kode
Aktivitet
Kode
1a
Aktivitet
Forbrenning av brensler ved anlegg hvor det utelukkende brukes kommersielle standardbrensler som definert i forordning (EU) nr. 601/2012, eller hvor det brukes naturgass ved anlegg i kategori A eller B
Kode
1b
Aktivitet
Forbrenning av brensler ved anlegg, uten begrensninger
Kode
3
Aktivitet
Produksjon av koks. Røsting eller sintring, herunder pelletisering, av malm (herunder sulfidmalm). Produksjon av råjern eller stål (første- eller andregangs smelting), herunder kontinuerlig støping.
Kode
4
Aktivitet
Produksjon eller behandling av jernholdige metaller (herunder ferrolegeringer) Produksjon av sekundæraluminium Produksjon eller behandling av ikke-jernholdige metaller, herunder produksjon av legeringer
Kode
5
Aktivitet
Produksjon av primæraluminium (utslipp av CO2 og PFK)
Kode
6
Aktivitet
Produksjon av sementklinker Produksjon av kalk eller røsting av dolomitt eller magnesitt Produksjon av glass, herunder glassfibrer Produksjon av keramiske produkter ved brenning Produksjon av isolasjonsmaterialer av mineralull Tørking eller røsting av gips eller produksjon av gipsplater og andre gipsprodukter
Kode
7
Aktivitet
Produksjon av papirmasse av tre eller andre fibermaterialer Produksjon av papir eller papp
Kode
8
Aktivitet
Produksjon av karbonstøv Produksjon av ammoniakk Produksjon av organiske kjemikalier i bulk ved krakking, reformering, delvis eller full oksidasjon eller ved lignende prosesser Produksjon av hydrogen (H2) og syntesegass ved reformering eller delvis oksidasjon Produksjon av natriumkarbonat (Na2CO3) og natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3)
Kode
98
Aktivitet
Annen virksomhet i samsvar med artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF