Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

VV 007

Ernst & Young AS

Postboks 1156 Sentrum
0107 Oslo

Telefon: 24002400
E-post: haavard.sorheim@no.ey.com
Hjemmeside: https://www.ey.com/no/no/home
Verifikasjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17029:2019
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Ernst & Young AS
Stortorvet 7
0155 Oslo


Merknad: Virksomheten er akkreditert for verifikasjon av klimautslippsrapporter i henhold til NS-EN ISO/IEC 17029:2019 med NS-EN ISO 14065:2021 og forordninger (EU) 2018/2067 og (EU) 2018/2066 i de følgende aktivitetsgruppene i henhold til vedlegg I til direktiv (EU) 2018/2067


Kode
Aktivitet
Kode
1a
Aktivitet
Forbrenning av brensler ved anlegg der det utelukkende brukes kommersielle standardbrensler som definert i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066, eller der det brukes naturgass ved anlegg i kategori A eller B.
Kode
1b
Aktivitet
Forbrenning av brensler ved anlegg, uten begrensninger
Kode
2
Aktivitet
Raffinering av mineralolje
Kode
10
Aktivitet
Fangst av klimagasser fra anlegg som omfattes av direktiv 2003/87/EC, for transport og geologisk lagring på et tillatt lagringssted i henhold til direktiv 2009/31/EF Transport av klimagasser i rørledninger for geologisk lagring på et tillatt lagringssted i henhold til direktiv 2009/31/EF
Kode
11
Aktivitet
Geologisk lagring av klimagasser på et tillatt lagringssted i henhold til direktiv 2009/31/EF
Kode
98
Aktivitet
Annen virksomhet i samsvar med artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF
Kode
8*
Aktivitet
*begrenset til: Produksjon av metanol