Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 303

Aqua Kompetanse AS

Miljø avdeling

Storlavika 7
7770 Flatanger

Telefon: 74 28 84 30
E-post: post@aqua-kompetanse.no
Hjemmeside: http://aqua-kompetanse.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. Flatanger, inkludert prøvetakningspersonell med ulik geografisk plassering
Havbruksparken, Storlavika 7
7770 FlatangerPermanent laboratorium
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Tilstandslassifisering av marine bunnsedimenter basert på kjemisk analyse
Referansestandard
Veileder M608:2016
Intern metode identitet
ID 1569
Merknad
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Biologisk karakterisering
Referansestandard
Veileder 02:2018
Intern metode identitet
ID1569
Merknad
Normalisert TOC og oksygen som støtteparameter
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Vurdering av miljøforhold ved marine matfiskanlegg
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
ID1569, ID1560
Merknad
Miljøovervåking av oppdrettsanlegg
Prøvetaking i felt
P3003 Prøvetaking bunnsediment
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Til sublitoral marin bløtbunnsfauna
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
ID1560
Merknad
Metode basert på prøvetaking med grab eller kjerneprøvetaker
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
For kjemiske og fysiske analyser
Referansestandard
NS-EN ISO 5667-19
Intern metode identitet
ID1560
Merknad
Objekt
Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg
Parameter
Til kjemisk, sensorisk, geologisk og biologisk prøving
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
ID1560
Merknad
B- og C undersøkelser