Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 019

Intertek West Lab AS

Postboks 139
4056 TANANGER

Telefon: Tlf. 51 94 01 00 Faks. 51 71 85 01
E-post: norway.westlab@intertek.com
Hjemmeside: http://www.intertek.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Intertek West Lab AS
Energivegen 1
4056 TANANGERPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff, gløderest
Referansestandard
NS 4733 tilbaketrukket
Intern metode identitet
K-069
Merknad
Objekt
Avløpsvann og sjøvann
Parameter
BTEX og organiske syrer: Benzen, Toluen, Etylbenzen, Xylen (o, m p), etansyre, propansyre, butansyre, pentansyre, heksansyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-047
Merknad
Headspace-GC-MS
Objekt
Barytt
Parameter
Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn,Ni, Pb, Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
I-1-31
Merknad
Oppslutning etter NS 4770; Metode basert på EPA 200.7
Objekt
Naturgass
Parameter
Komponenter i naturgass: Nitrogen, karbondioksid, metan, etan, propan, i-butan, n-butan, i-pentan, n-pentan, heksaner, argon, oksygen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
O-017
Merknad
GC-analyse, Metode basert på ASTM D1945-03
Objekt
Naturgass
Parameter
Heksaner +
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
O-017
Merknad
GC-analyse, metoden basert på ASTM D1945
Objekt
Olje og råolje
Parameter
Tetthet og relativ tetthet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
O-052
Merknad
Metode basert på ASTM D 4052 (olje) og ASTM D 5002 (råolje)
Objekt
Produsertvann/Avløpsvann
Parameter
Naftensyrer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
a-v-059
Merknad
metode basert på OSPAR 2005-15/NS-EN ISO 9377-2
Objekt
Rentvann
Parameter
Turbiditet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
a-v-007
Merknad
Nefelometri, Metode basert på NS-EN-ISO 7027
Objekt
Rentvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
a-v-006
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
a-v-004
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Olje i vann
Referansestandard
NS-EN ISO 9377-2
Intern metode identitet
a-v-003
Merknad
GC-FID; gjelder kun rentvann
Objekt
Rentvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
a-v-005
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
a-v-007
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann
Parameter
VOC (BTEX og Trihalometaner): Benzen, Toluen, Etylbenzen, p-Xylen, m-Xylen, o-Xylen, Triklormetan, 1,2-Dikloretan, Trikloreten, Tetrakloreten, Bromdiklormetan, Dibromklormetan, Tribrommetan
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-046
Merknad
Metode basert på EPA 8260B; Headspace GC-MS
Objekt
Rentvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
a-v-005
Merknad
Metode er basert på NS-EN ISO 9963-1 og tilbaketrukket standard NS 4754
Objekt
Rentvann
Parameter
Ca, Cu, Fe, Zn, Mg, Na
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
I-1-32
Merknad
Metode basert på EPA 200.7
Objekt
Rentvann
Parameter
Ca, Cu, Fe, Mg, Na, Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
a-v-033
Merknad
Metode basert på EPA 200.7
Objekt
Rentvann, avløpsvann og sjøvann
Parameter
Olje i vann
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-039
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 9377-2 og OSPAR 2005-015
Objekt
Rentvann, avløpsvann og sjøvann
Parameter
PAH: 16 i hht US-EPA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-036
Merknad
Metode er basert på Norsk Olje og Gass retningslinjer nr. 85 GC/MS. NPD omfatter komponentene dibenzothiofen, C1-, C2- og C3-alkylerte derivater av naftalen, fenantren og dibenzothiofen
Objekt
Rentvann, Sjøvann og avløpsvann
Parameter
Fenol og alkylerte fenoler: 2-metylfenol, 3+4-metylfenol, 4-etylfenol, 2,4-dimetylfenol, 3,5-dimetyfenol, 4-n-propylfenol, 2,3,5-trimetylfenol, 4-n-butylfenol, 4-tert-butylfenol, 4-n-pentylfenol, 2-tert-butyl-4-metylfenol, 2,6-diiso-propylfenol, 4-n-heptylfenol, 2,6-dimetyl-4-(1,1-dimetylpropyl)fenol, 4-(1-etyl-1-metylpropyl)-2-metylfenol, 2,4-di-tert-butylfenol, 4-n-nonylfenol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-038
Merknad
Metode basert på Norsk Olje og Gass retningslinjer nr. 85 GC/MS.
Objekt
Råolje
Parameter
TBP-destillasjon/Kokepunktskurve
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
O-033
Merknad
Metode basert på ASTM D 2892
Objekt
Sand, sediment og forurenset grunn
Parameter
Olje C7 - C40
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-040
Merknad
Metode basert på ISO 16703, (GC) og NS-EN 9377-2
Objekt
Sjøvann
Parameter
As, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb-206, Pb-207, Pb-208, Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
a-v-008
Merknad
Metode basert på EPA 200.8
Objekt
Sjøvann og avløpsvann
Parameter
Metansyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K-160
Merknad
Metode basert på ASTM D 5996 Ionekromatografi
Objekt
Slam, sedimenter, barytt og forurenset grunn, rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-020
Merknad
Metode basert på NS-EN 1483
Objekt
Smøreolje
Parameter
Kinematisk viskositet (40 C)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P-003
Merknad
Metode basert på ASTM D-445
Objekt
Smøreolje
Parameter
Totalt syretall/TAN
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
a-o-004
Merknad
Metode er basert på ASTM D8045
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
a-v-013
Merknad
Membranfilter metode
Objekt
Rentvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
a-v-052
Merknad
Membranfiltreringsmetode
Objekt
Rentvann
Parameter
Telling av Legionella
Referansestandard
NS-EN ISO 11731
Intern metode identitet
a-v-027
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
B-022
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
a-v-050
Merknad
MPN-metode (Colilert)