Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 311

Sea Eco AS

Tordenskjoldsgate 12,
9404 Harstad

Telefon: 91330130
E-post: tone@sea-eco.no
Hjemmeside: http://www.sea-eco.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Sea Eco AS Engenes
Hamneveien 5
9455 EngenesPermanent laboratorium
P21 Taksonomi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marin bløtbunnsfauna
Parameter
Sortering og indekser
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
2544, 2545
Merknad
Begrenset til sortering av dyregrupper uten artsidentifisering. Indeksering på grunnlag av artsidentifisering.
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Vurdering av miljøforhold ved marine matfiskanlegg
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
1284, 1376, 2450, 2541
Merknad
Biologisk og kjemisk karakterisering. Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg.
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Vurdering og klassifisering av miljøforhold basert på undersøkelser av bløtbunnsfauna og miljøkjemi
Referansestandard
Veileder 02:2018
Intern metode identitet
1284, 1376, 2450, 2541
Merknad
Biologisk og kjemisk tilstandsklassifisering av bløtbunnssedimenter.
Prøvetaking i felt
P3003 Prøvetaking bunnsediment
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Til sublitoral marin bløtbunnsfauna
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
2418, 2428
Merknad
Metode basert på prøvetaking med grabb.
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
For kjemiske og fysiske analyser
Referansestandard
NS-EN ISO 5667-19
Intern metode identitet
2418, 2427
Merknad
Metode basert på prøvetaking med grabb.
Objekt
Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg
Parameter
Til kjemisk, sensorisk, geologisk og biologisk prøving
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
1186, 1179, 2416, 2418
Merknad
B- og C-undersøkelser
Den administrative/geografiske enheten:
Sea Eco AS Harstad
Tordenskjoldsgate 12
9404 HarstadPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
4837
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Surhetsgrad (pH)
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
4843
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
UV-transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
4839
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Fargetall
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
4838
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
4840
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
4830
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
4834
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
4833
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
4832
Merknad
Membranfiltrering