Du er her:

Revisjon av ISO 9001 & 14001

ISO 9001 og 14001 ER er planlagt utgitt i nye versjoner høsten 2015. På denne siden kommer vi til å samle informasjonen vi har om overgangen til ny standard for sertifiseringsorganene og for de sertifiserte. 

Hva kreves for å akkreditere etter de nye standardene?

Se egen sak nederst på siden

IAF overgangsordning

FDIS

"Final Draft International Standard" av ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 ble publisert i Juli 2015. Disse kan kjøpes hos Standard Norge

DIS

Draft International Standard (DIS) ble publisert i 2014

Overgang til ISO 17021-1:2015

ISO 17021-1:2015 ble godkjent 8. juni 2015, og det ble besluttet av generalforsamlingen i IAF i Vancouver 15. oktober 2014 en overgangsperiode på 2 år.

Sertifiseringsorgan må sende inn søknad om utvidelse av sitt akkrediteringsomfang. Norsk akkreditering vil gjennomføre samsvarsvurdering opp mot ISO 17021-1:2015 i forbindelse med de ordinære bedømmelsesbesøkene med mindre sertifiseringsorganet skulle ønske noe annet. Det kan også være forhold som kan åpne for et behov for ekstraordinært besøk. Alle bedømminger vil bli gjennomført mot ny standard etter 1. august 2016.

Norsk akkreditering vil vurdere sertifiseringsorganets plan for effektiv håndtering av overgangen.

For mer informasjon vedrørende overgang til ISO 1701-1:2015, les IAF ID 11.

Overgang til ISO 50003:2014

ISO 50003:2014 spesifiserer kompetansekrav, krav til ensartethet og upartiskhet i revisjon og sertifisering av energiledelse. For å sikre en effektiv revisjon av energiledelse, adresserer ISO 50003:2014 revisjonsprosessen, kompetansekrav for personell som er involvert i sertifiseringsprosessen for energiledelsessystemer, varigheten av revisjoner og multi-site stikkprøver.

ISO 50003:2014 er beregnet på å brukes sammen med ISO 17021:2011 og ISO 17021-1:2015. Gjennomføringen for bruk av standard er satt til tre år fra utgivelsesdato, og er dermed 14. oktober 2017. Norsk akkreditering forventer at sertifiseringsorganer vil utarbeide planer for implementering av denne standarden, og vil starte å bedømme etter standarden fra 2016.

Sertifiseringsorganets plan bør som et minimum inneholde:

 • Identifiserte endringer inkludert spesifiserte tiltak for å gjennomføre endringene
 • Tidsramme for gjennomføring av tiltakene
 • Ansvarlig person
 • Definerte prosesser for å følge utviklingen og gjennomføringen av tiltakene.

Planen sammen med kompetansekrav, endrede rutiner og annen relevant informasjon vil bli vurdert i forbindelse med det ordinære bedømmelsesbesøket så langt det er mulig og med mindre sertifiseringsorganet selv ønsker en vurdering utenfor det ordinære bedømmelsesbesøket. Det må i forkant sendes inn en søknad om utvidelse av akkrediteringsomfanget. 

Det vil bli gjennomført en observasjon av revisjon som vil ligge til grunn for en akkrediteringsbeslutning.

Overgang til sertifiseringsstandardene ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

Det foreligger en publisert planleggingsveileder av IAF for overgang til 2015 versjonene av standardene. Dokumentet gir nyttig informasjon til alle interesseparter om overgangen fra ISO 9001:2008 til ISO 9001:2015.

Norsk akkreditering sitt fokus vil være på de endringer som sertifiseringsorganene må gjennomføre.

Vi vil ta grunnleggende hensyn til konsekvent tolkning kompetanse, rapportering og enhver endring i revisjonsmetodikk. Norsk akkreditering har fulgt endringer i standardene nøye, og har deltatt i internasjonale fora og opplæringer i og utenfor EA og IAF for å håndtere overgangen så effektivt som mulig. Vi har sikret intern kompetanse for kunne tilby de akkrediterte sertifiseringsorganene en rettferdig og likeverdig mulighet til å innlemme de nye standardene i sitt akkrediteringsomfang. Nå som FDIS utgavene er utgitt, er Norsk akkreditering klare til å bistå med bedømmelse av innføringen så snart sertifiseringsorganene er det. Vi ønsker å understreke at en GAP analyse må gjennomføres og samsvar sikres når den endelige utgaven foreligger for å kunne innvilge akkreditering.

Det ble besluttet i IAF sin tekniske komité i Frankfurt i april i år en liste over kriterier som sertifiseringsorganet må demonstrere uavhengig av hvilken overgang som skal gjennomføres. (lenke til IAF-TC-12.3.1-15. (Se kursiv nedenfor)

Overgangen krever at sertifiseringsorganet gjennomgår et bedømmelsesbesøk (med mindre NA beslutter at dette ikke er nødvendig) og observasjon av revisjon etter de nye standardene. Dersom det skulle vise seg at den observerte revisjonen ikke møter kravene tilfredsstillende, vil det mest sannsynlig være nødvendig med ytterligere observasjoner. Dette vil forårsake merkostnader.

Det kreves at sertifiseringsorganet sender en offisiell henvendelse om innlemmelse og bedømming av de nye standardene. Det er ikke nødvendig å søke om utvidelse.
Det forventes at sertifiseringsorganet oversender utfyllende informasjon til Norsk akkreditering vedrørende:

 • Når sertifiseringsorganet ser for seg å revidere første virksomhet etter nye standard(er). Dette må være en revisjon av en virksomhet som har implementert ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015
 • En GAP analyse for overgangen til nye standarder med relatert dokumentasjon.
 • Gjennomførte endringer og forbedringer inklusiv endrede kompetansekrav og kvalifisering til disse, endrede og implementerte rutiner
 • Informasjon vedrørende:
 •    Kundekommunikasjon om nye standarder og overgang til disse
 •    Opplæringsmateriell
 •    Prosess for å verifisere kompetanse

Dersom det er ønskelig med et spesifisert kostnadsestimat for innlemmelse av de nye standardene i det akkrediterte omfanget, vennligst gi beskjed.

Sertifiseringsorganene må sørge for at utløpsdatoer på sertifikater etter førstegangssertifisering og resertifisering som refererer til ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 ikke overstiger de overgangsdatoene. Alle virksomheter som ønsker å bli sertifisert etter 2015-versjonene etter overgangsperiodene, må gjennomgå en fullstendig revisjon.

Lanseringsdato for ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 er i Norge foreløpig satt til 14. oktober 2015.

Annex – List of Criteria to be demonstrated during the Transition Process

Taken from IAF discussion paper IAF-TC-12.3.1-15

It is recognized that ABs methodology may differ; however, the following should be demonstrated:

Each CAB has to demonstrate the ability to deliver effective certification against the requirements of ISO 9001:2015 with the intent to improve the credibility of accredited certification.

This paper defines possible evidence to be obtained by the AB prior to accrediting the CAB to deliver certification to the new standard as well as expectations of the AB throughout the transition process.

The following items should be considered by the AB when transitioning a CAB:

 • Where needed, amended internal procedures and documents of the CAB, which reflects the changed requirements of the standard;
 • Demonstration of appropriate skills and knowledge, as identified by the CAB, based on the requirements of ISO 9001:2015, including evaluation of achieved competence. Skills and knowledge should be tailored and delivered to all relevant functions of the CAB;
 • Ability to audit the application of risk based thinking by the certified client. Understanding of risk analysis techniques (SWOT, FMEA etc.) will be necessary where required by the industry;
 • Ability to verify the identified risks and opportunities, as well as actions to mitigate risks;
 • The style of reporting and the information submitted to decision making;
 • Ensuring consistent process based approach among its audit teams;
 • Ability to analyse whether the management system reflects the context of the organization;
 • Ability to plan audits based on the context of the organization, with more emphasis on stage 1 audit, during initial certification audits and recertification audits (when applicable), which is used to understand organisational context;
 • Alignment of audit program to reflect the requirements of new standard;
 • Understanding by auditors of internal and external factors, needs and expectations of related interested parties;
 • Recognition of organisational boundaries.
 • Time interval between stage 1 and stage 2 audits during initial certification audits and recertification audits (when applicable);

When witnessed audits are completed to ISO 9001:2015, the following should be specifically considered:

 • Evidence of process approach used, e.g. auditing starts from the system up to the standard;
 • Instead of focus on documentation, focus should be on good techniques for interviewing and understanding the method of auditing an organization without a documented system or with a limited documented system.
 • Planning and organising the audit are essential
 • Risks are identified throughout the processes and in the context of the organization;
 • Selection of relevant interviewees to cover leadership;
 • Understanding the implications of the new terminologies in the standard;
 • Interaction between audit team members is vital.

The previous knowledge of AB regarding the performance of CABs should be considered during establishing the approach to transition.

The effective communication between ABs and sharing information on their approaches regarding the transition is welcomed. It is also important to share its transition assessment results on a higher level, not violating confidentiality requirements.

In working with the IAF Informative Document 9, AB’s may have differing transition approaches; however, AB’s are expected to:

 • consider the history of other transitions when developing its transition process
 • have competent resources for the new standard in order to fulfil its transition process
 • have the necessary resources to support CAB’s when ready for transition without causing undue delay
 • consider the history of the CAB when transitioning a given CAB
 • cooperate with other AB’s for a CAB’s transition, when requested and appropriate.