Ny utgave av NS 9410

Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg, NS 9410:2007 ble erstattet av NS 9410:2016 den 1.feb 2016. 2007 versjon er tilbaketrukket.

Kravene til miljøovervåking for marine akvakulturanlegg er hjemlet i akvakulturforskriftene og i tillatelsen etter forurensningsloven.

Kravene til prøvetaking er uendret fra den foregående utgaven som ble publisert i 2007, dvs. krav til to parallelle grabbhugg for faunaanalyser på hver stasjon. Imidlertid er ordlyden for analyse av fauna-sammensetningen endret:

8.3 Parametere

Følgende parametere skal inngå i C-undersøkelsen:

- makro infauna i henhold til NS-EN ISO 16665 for stasjonen nærmest akvakulturanlegget (C1) bestemmes makrofaunaen til det taksonomiske nivået som er nødvendig for å beregne miljøtilstanden;

Dette fjerner det kvalitative aspektet gjennom formuleringen som var gitt under ‘Parametere’ i NS 9410:2007.

NS-EN ISO 16665[1] er en ren kvantitativ standard. Dette gjør at for å rapportere analyser brukes kun kvantitative data, for ekesempel antall arter og antall individer. Systemet for vurdering av prøvene for tilordning av tilstandsklasser og tilhørende klassegrenser er imidlertid uendret mellom NS 9410:2007 og -2016 .

Utgåtte standarder kan brukes som utgangspunkt for akkreditering av interne metoder. Dette må  søkes om til NA. NA utsteder ny akkreditering etter søknad.

Det må opplyses til kunder om begrensninger ved bruk av NS 9410:2007 som intern metode i forhold til akkreditering etter gjeldende utgave av NS 9410 i forbindelse med utsendelse av tilbud.[1] Vannundersøkelse. Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2014).