M-300: 2015 Miljøovervåking av petroleumsvirksomheten

M-300: 2015 Miljøovervåking av petroleumsvirksomheten har erstattet KLIF TA-2586/2009.

Veilederen Miljøovervåking av petroleumsvirksomheten til havs (M-300:2015) ble revidert desember 2016 med følgende sammendrag:

«Operatørene er pålagt å utføre miljøovervåking på norsk sokkel for å ha kunnskap om hvilke miljøeffekter deres virksomhet har eller kan få, og for at miljømyndighetene skal ha et bedre grunnlag for å regulere utslippene. De foreliggende retningslinjene er et resultat av samarbeidet mellom Miljødirektoratet, vår ekspertgruppe, petroleumsindustrien og konsulenter og skal fungere som en mal for hvordan de mer generelle forskriftskravene kan oppfylles. Retningslinjene omfatter forventet omfang av overvåkingsaktivitetene, hvilke parametere som bør analyseres og hvilke metoder som bør benyttes, nødvendig akkreditering og mal for rapportering.»

Følgende er noen av de største endringene som er gjort i denne revideringen av retningslinjene:

  • Arsen er inkludert blant metallene som analyseres i sediment.
  • Det er gjort noen presiseringer med hensikt å forsterke rollen MOD-databasen har som hente- og lagrested for data som genereres i miljøovervåkingen.
  • Henvisning til Miljødirektoratets Veileder 02:2013 er tatt vekk.
  • Vedlegg med tabell over deteksjonsgrenser for metaller er tatt inn i retningslinjene igjen. 

Det er i tillegg gjort en del andre rettelser i dokumentet. Dette gjelder for eksempel skrivefeil og tvetydig språk, henvisning til forskriftsbestemmelser eller nyansering av eksisterende krav.»

Revidert versjon finner du her