Du er her:

Bunnsedimenter, taksonomi og vurdering

Prøvetaking bunnsediment (P3003), Taksonomi (P21) og tilhørende Vurderinger og fortolkninger (P32)

Det har vært noen revisjoner av veiledere/referansestandarder og nye veiledere innen fagområdene:

  • Prøvetaking bunnsediment (P3003)
  • Taksonomi (P21)
  • Vurderinger og fortolkninger (P32)

I henhold til ISO/IEC 17025:2005 (5.4.2) skal den akkrediterte organisasjonen forvisse seg om at den benytter den siste gyldige utgaven av en standard. Avvik fra metodene skal bare finne sted hvis avviket har blitt dokumentert, teknisk begrunnet, tillatt og godkjent av kunden (5.4.1). 

I henhold til Norsk akkrediterings (NA) vilkår for å være akkreditert (Dok 00072, tidligere NA Dok 25/31) skal NA endre omfanget innen 6 måneder etter at ny versjon av en referansestandard er publisert. Den akkrediterte organisasjonen skal før disse 6 månddene utløper: 

  • Gjennomgå denne nye versjonen
  • Sende NA vurderingen samt verifiseringsdokumentasjon, hvis ny verifisering ble påkrevd etter GAP-analyse. som viser hvordan endringene er implementert. For eksempel vise til hvordan kunder er informert etc. 

Det må beregnes tid for saksbehandling hos NA. Organisasjon anbefales ikke å vente til det siste før dokumentasjon oversendes NA.

Ny utgave av NS 9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg, NS 9410:2007 ble erstattet av NS 9410:2016 den 1.feb 2016. 2007 versjon er tilbaketrukket. Ny utgave av NS 9410
M-300: 2015 Miljøovervåking av petroleumsvirksomheten M-300: 2015 Miljøovervåking av petroleumsvirksomheten har erstattet KLIF TA-2586/2009. M-300: 2015 Miljøovervåking av petroleumsvirksomheten