Du er her:

EU ETS erfaringsmøte 2016

EU ETS erfaringsmøte 2016

23. september 2016 var Miljødirektoratet og verisfikasjonsorganene for EU ETS samlet hos oss i NA for erfaringsutveksling

Referat

1. Introduksjonsrunde

Norsk Akkreditering (NA): Anita Blomberg-Nygård, Cecilie Laake
KPMG: Anette Rønnov, Marco Wisniewski, Frieder Frasch
DNV GL: Thomas Haug
Ecoxy: Håvard Sørheim og Øyvind Rasmussen
Miljødirektoratet: Jannicke Øen, Henrik Norgaard, Åshild Færevåg, André Aasrud

2. Presentasjon av Miljødirektoratets arbeid og funn ved gjennomgang av utslippsrapporter 2015 ved André Aasrud og Jannicke Øen (se egen pdf av presentasjonen)

3. Presentasjon og diskusjon av forhåndsinnsendte spørsmål fra verifikatører ved Jannicke Øen

Punktene er kort oppsummert under, se for øvrig egen pdf av presentasjonen

a) Biodrivstoff/biomasse – dokumentasjon av bærekraftskriterier: Henvisning til Produktforskriften kap. 3 + veileder og frivillige ordninger under EU.

b) Utsatte prosesser/sveising (1 tonns-regelen); Virksomheten må ha kontroll med alleaktiviteter som foregår på anlegget. 

c) Krav til kontroll/godkjenning målere utenfor virksomhets kontroll; Virksomhet må kunne fremlegge dokumentasjon på kontroll og kalibrering.

d) Ulike kraft og metode til rapportering og beregning i samme sektor/standarder; Miljødirektoratet etterstreber likebehandling. MRR gjelder over standarder.

e) Endring av tall i kvoteregisteret – informasjon til verifikatører: Miljødirektoratet skal prøve å innarbeide ny e-postrutine for varsling til verifikatør ved endring av tall.

f) "Midlertidig" testing av leverandører – endring av overvåkingsplan; Overvåkingsplanen må oppdateres til å reflektere faktiske forhold. Ikke nødvendigvis stort problem for anoder; veiing og analyse foregår hos virksomhet, ikke leverandør

g) Nye virksomheter/datasentre i Norge – informasjon til nye kvotepliktige? Ingen egen prosess mot nye kvotepliktige, må selv kontakte Miljødirektoratet for tilgang til skjema + dialog om tildeling (søknad innen ett år etter oppstart av normal drift).

h) Krav til tildelingskompetanse hos verifikatører ved gjennomgang av utslippsrapporter? Henvisning til AV training event; ikke formelt krav om scope 98, men må ha tilstrekkelig kompetanse til å sjekke om virksomhet har overholdt varslingsplikt+ har prosedyre for kapasitetsendringer.

i) Data gaps – prosess mellom virksomhet og myndighet? Artikkel 23 vs. artikkel 65. Miljødirektoratet oppfordrer til at virksomhetene tar kontakt med oss tidlig i verifikasjonsprosessen hvis det avdekkes potensielle/reelle data gaps for videre avklaring av hvordan disse skal håndteres.


4. Presentasjon av verifikatørenes funn ved gjennomgang av utslippsrapporter 2015 ved Thomas Haug (DNV), Frieder Frasch (KPMG) og Håvard Sørheim (Ecoxy) (se egne pdfer av presentasjonene)

Verifikatørene gikk gjennom arbeidsmetode, arbeidsomfang og erfaringer fra verifikasjonene i 2015.

5. Orientering om viktige saker fra Norsk Akkreditering ved Anita Blomberg-Nygård (se egen pdf)

NA informerte fra Networking group meeting for akkrediteringsorganene, pågående arbeid i EU med Maritime Reporting Verification EU 2015/757.

6. Oppsummering/erfaringer fra AV Training Event ved Cecilie Laake (se egen pdf)

NA påpekte viktigheten av AV Training Event i Brussel som et diskusjonsforum for verifikatører, akkrediteringsorganer og myndigheter. Et møtested for å dele erfaringer, og også en mulighet til å få innblikk i rolleforståelsen til de ulike landene.

7. Planlegging av neste kontaktmøte

Foreløpig dato for neste kontaktmøte er satt til 15. eller 22. september 2017 hos Norsk Akkreditering i Lillestrøm.

Møtet bør være etter AV Training event i Brussel (dato ikke satt).

Et møte med Sjøfartsdirektoratet planlegges omtrent samtidig. Uklart om disse møtene skal samkjøres.

Presentasjoner:

 

Les mer :