Du er her:

Faktura til Norsk akkreditering

Som statleg verksemd skal Norsk akkreditering krevje at leverandørane våre av varer og tenester sender faktura og kreditnota elektronisk med standardet - Elektronisk handelsformat (EHF).

 

Krav til fakturainnhald

Det eit vilkår at fakturainnhald er i samsvar med gjeldande lover og forskrifter

Fakturaer merkes med namn på bestiller/saksbehandlar, samt ev. saksnummer der det er avtalt.

Faktura i samband med akkreditering skal merkast med saksnummer, jf. kontrakt, og

timespesifikasjon og reiseoppstilling/kvitteringsbilag skal medfølge og vere tydelige å lese.

 

EHF

Vi oppmodar leverandørane våre til å levere elektronisk faktura og kreditnota til Norsk

akkreditering i standardformatet EHF

Den elektroniske adressa til den Norsk akkreditering er organisasjonsnummeret vårt: 986

028 307.

 

Kva er elektronisk faktura?

Elektronisk faktura er ein faktura som blir overført elektronisk frå seljar til kjøpar utan

manuell behandling i overføringa.

I Noreg er det fastsette eit standardformat for elektronisk faktura som er utarbeidt frå eit

europeisk standard. I Noreg heiter formatet Elektronisk Handelsformat – EHF

 

Overføring av fakturafilene skal skje via aksesspunkt. Eit aksesspunkt er ein

meldingsformidlar som har ein avtale om formidling av dokument i eit strukturert oppsett

til andre aksesspunkt.

For meir informasjon om dette, sjå anskaffelser.no

 

Kva må du som leverandør gjere?

Som leverandør må du inngå avtale med eit aksesspunkt. Du kan produsere fakturaene

dine på elektronisk handelsformat (EHF) frå eige fakturasystem, eller nytte ein nettbasert

fakturaportal som er tilknytt eit aksesspunkt

 

For ytterlegare informasjon om: