You are here:

Documents and forms

Documents and forms issued by NA relevant for clients and external assessors

Documents

 1. Avklaringer angående overføring av Operatør- og Kjelpasser-sertifikater

  Valid from: 22/06/2018
  Revision number: 1.00
  ID: dok00603

  Remarks

  Viser til diskusjon angående overføring av sertifikater under møtet hos DSB den 2. mai 2018. Norsk akkreditering har avklaringer på spørsmål som ble reist under møtet.

  Download Download dok00603.pdf
 2. Conditions for accreditation (unauthorized translation)

  Valid from: 12/01/2017
  Revision number: 4.03
  ID: dok00534

  Remarks

  Version 4.03 is published due to IT issues, when publishing version 4.02 on the website. No changes have been made in this version, but changes in version 4.02 were: NA Dok 52 "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration" is withdrawn as of 01/01/2017 and is replaced by EA-4/02 and ILAC P14.

  Download Download dok00534.pdf
 3. EA-4/02 M: 2013 Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration

  Valid from: 18/10/2013
  Revision number: 2.00
  ID: dok00532

  Remarks

  Nytt dokumentet som sammen med ILAC P14 erstatter tdiligere NA Dok 52 som er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017.

  Download Download dok00532.pdf
 4. Fleksibelt akkrediteringsomfang for prøvingslaboratorier (NA Dok. 50)/Flexible scope for testing laboratories (NA Doc. 50)

  Valid from: 12/05/2016
  Revision number: 3.00
  ID: dok00085

  NA dok 50 Formålet med dette dokumentet er å beskrive NAs ordning med fleksibel akkreditering, og å gi veiledning til prøvingslaboratorier som ønsker å få innvilget denne type akkreditering.

  Remarks

  Formålet med dette dokumentet er å beskrive NAs ordning for fleksibel akkreditering, og å gi veiledning til prøvingslaboratorier som ønsker å få innvilget denne type akkreditering. The purpose of this document is to describe NA's arrangements for flexible scope, and to give guidance to laboratories applying for such accreditations. Nytt tospråkligversjon / New bilingual version

  Download Download dok00085.pdf
 5. Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester (NA Dok. 15) / Directive for accreditation fees (NA Doc 15)

  Valid from: 09/07/2015
  Revision number: 19.02
  ID: dok00069

  Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. / This document describes the fees associated with services provided by Norwegian Accreditation

  Remarks

  Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. This document describes the fees associated with services provided by Norwegian Accreditation

  Download Download dok00069.pdf
 6. ILAC-P14:01/2013 Uncertainty in Calibration

  Valid from: 24/11/2013
  Revision number: 1.00
  ID: dok00533

  Remarks

  Nytt dokumentet som sammen med EA-4/02 erstatter tdiligere NA Dok 52 som er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017.

  Download Download dok00533.pdf
 7. Informasjon om CASCO avklaringer finnes i IAFs nettsiderCASCO clarification process/past clarifications on the IAF website

  Valid from: 29/05/2017
  Revision number: 1.01
  ID: dok00551

  Download Download dok00551.pdf
 8. Informasjonsbrev fra ISO/CASCO (CASCO N590):Revisorkompetanse for sertifisering av miljøstyringssystemer - De nye kravene i ISO 14001: 2015 er tatt i ISO / IEC 17021-2

  Valid from: 07/04/2017
  Revision number: 1.00
  ID: dok00541

  Remarks

  Informasjonsbrev fra ISO/CASCO (CASCO N590) anågende krav til revisor innen sertifisering av miljøstyringssystemer.

  Download Download dok00541.pdf
 9. Krav til kalibrering og kontroll av vekter for akkrediterte prøvingslaboratorier (NA Dok. 26a)/Requirements for calibration and control of balances in accredited testing laboratories (NA Doc. 26a)

  Valid from: 21/03/2017
  Revision number: 4.04
  ID: dok00074

  NA dok 26a Dette dokumentet beskriver de krav som gjelder til kalibrering og kontroll av vekter som brukes ved akkrediterte prøvingslaboratorier. This document provides specific requirements for accredited testing laboratories on calibration and/or control of their balances. Endringer i denne versjonen/changes in this version: Formelen for sammenhengen mellom reell masse og konvensjonell masse i pkt. 5 manglet og er satt inn. The formula for the relationship between the real mass and conventional mass in chap. 5 was missing and is inserted.

  Remarks

  Referanser til tidligere NA Dok 52 er endret til EA-4/02 og ILAC P14. References to the former NA Doc 52 is changed to EA-4/02 and ILAC P14.

  Download Download dok00074.pdf
 10. NA Doc. 53: Guidelines for the certification of environmental management systems in forestry management

  Valid from: 01/07/2009
  Revision number: 2.00
  ID: dok00128

  Download Download dok00128.pdf
 11. Områdeinndeling for kalibreringslaboratorier, prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP arrangører/Technical areas for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers (NA Dok. 24a)

  Valid from: 16/04/2016
  Revision number: 5.00
  ID: dok00070

  Remarks

  Dette dokumentet skal sikre en harmonisert beskrivelse av akkrediteringsomfanget for kalibreringslaboratorier/ prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP-arrangører som er akkreditert etter henholdsvis NS-EN ISO/IEC 17025, NS-EN ISO 15189 og NS-EN ISO/IEC 17043. This document shall ensure a harmonized description of accredited scopes for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers, which are accredited according to NS-EN ISO 17025 NS-EN ISO 15189 and NS-EN ISO/IEC 17043 Endret heading, rettet i formattering og fonter, ordnet overskrifter og innholdsfortegnelse. La til referanse. Modified header, corrected formatting and fonts, arranged headings and table of contents. Added references.

  Download Download dok00070.docx
 12. RT-PCR testing (food, feed & water) Guidance for Technical Assessors (NA Doc 62)

  Valid from: 18/04/2016
  Revision number: 2.05
  ID: dok00387

  This document is a guide to the requirements of relevant subjects required standards and reference between the requirements of ISO 17025 and the requirements of the technical standards.

  Remarks

  This document is a guide to the requirements of relevant subjects required standards and reference between the requirements of ISO 17025 and the requirements of the technical standards. There are no other changes in the content in this version than adaptations to automatic on-line publication.

  Download Download dok00387.pdf
 13. Veiledning for organisasjoner som søker om akkreditering/ Guidance for organizations applying accreditation (NA Dok. 4)

  Valid from: 03/06/2016
  Revision number: 8.01
  ID: dok00065

  Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen ved akkreditering og noen av de forpliktelser som følger av akkreditering. This document provides information to applicants about procedure related to handling of application for accreditation and some of the obligations on account of accreditation

  Remarks

  Norsk og engelsk versjon er slått sammen. Det er endret tittel, heading, små skrivefeil, kapitteloverskrifter, innholdsfortegnelse. Det er satt inn noen nye referanser. Norwegian and English versions are merged. There are changes in the title, heading, small typing errors, chapter headings, table of contents, There are inserted some new references

  Download Download dok00065.pdf
 14. Veiledning til akkrediteringskravene for mikrobiologiske laboratorier (Guidelines on accreditation in microbiology) (NA Dok. 57 / NA Doc. 57)

  Valid from: 02/01/2018
  Revision number: 6.00
  ID: dok00092

  Remarks

  Dokumentet er revidert, oppdatert og enkelte krav presisert. Referanser oppdatert.

  Download Download dok00092.docx
 15. Vilkår for bruk av Norsk akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP)Terms for use of Norwegian Accreditation's logo in accreditation marks and for references to accreditation andGLP

  Valid from: 23/03/2016
  Revision number: 10.00
  ID: dok00067

  NA dok 14 ette dokumentet regulerer bruk av Norsk Akkrediterings (NAs) logo i akkrediteringsmerker samt annen henvisning til akkreditering og GLP-registrering. This document regulates the use of Norwegian Accreditations (NA) logo in accreditation marks and other references to accreditation and GLP registrations.

  Remarks

  Disse elementene er tatt ut av dokumentet (These elements are taken out from the document): Kalibreringsmerket skal ikke innholde noen angivelse av neste kalibreringsdato (Calibration marks shall not imply next date of calibration.) Merket kan kjøpes i standard størrelse av NA, eller det kan trykkes av laboratoriene selv (Marks are available for purchase in standard size from NA. Alternatively laboratories can print their own marks.).

  Download Download dok00067.pdf

Forms

 1. Application for accreditation as certification body for personnel (NA-S20d)

  Valid from: 18/04/2016
  Revision number: 5.00
  ID: dok00337

  Remarks

  There are no other changes in the content in this version rather than adaptations to automatic on-line publication.

  Download Download dok00337.docx
 2. Application for accreditation of inspection body (NA-S20e)

  Valid from: 19/04/2016
  Revision number: 8.01
  ID: dok00338

  NA-S20e: Application for accreditation of inspection body

  Remarks

  Referanse til IAF/ILAC A4:2004 Guidance on the Application of ISO/IEC 17020 is deleted.

  Download Download dok00338.docx
 3. Application for accreditation/extension of accreditation for medical laboratories (ISO 15189) (NA-S20m)

  Valid from: 23/05/2016
  Revision number: 2.00
  ID: dok00340

  Remarks

  Accreditation areas are updated.

  Download Download dok00340.docx
 4. NA-S10: Checklist for laboratories (NS-EN ISO 17025)

  Valid from: 01/08/2016
  Revision number: 5.03
  ID: dok00300

  NA-S10: Checklist for laboratories (NS-EN ISO 17025)

  Remarks

  Repealed password protection.

  Download Download dok00300.docx
 5. NA-S20c: Application Accreditation of certification body for management systems

  Valid from: 03/03/2008
  Revision number: 5.02
  ID: dok00336

  NA-S20c: Application Accreditation of certification body for management systems

  Remarks

  There are no other changes in the content in this version rather than adaptations to automatic on-line publication.

  Download Download dok00336.docx
 6. Report from technical assessor/technical expert for assessment of verification bodies (NA-S2k1)

  Valid from: 24/10/2017
  Revision number: 2.01
  ID: dok00472

  NA-s 2k1

  Remarks

  Satt inn felles tabell på side 1.

  Download Download dok00472.docx
 7. Samsvarsmatrise for ISO/IEC 17025:2017(E)

  Valid from: 19/12/2017
  Revision number: 3.00
  ID: dok00553

  Remarks

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av organisasjoner som søker om, ønsker å opprettholde og eller fornye sin akkreditering. Samsvarsmatrisen dekker kravene i ISO/IEC 17025:2017(E)*. * Engelsk versjon. Standarden er ikke oversatt til norsk.

  Download Download dok00553.docx
 8. Samsvarsmatrise for organer som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer - Del 1: NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

  Valid from: 04/05/2017
  Revision number: 1.00
  ID: dok00549

  Remarks

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av sertifiseringsorgan som søker om, eller ønsker å fornye sin akkreditering. I tillegg skal den fylles ut ved større endringer i kvalitetssystem eller i organisasjonen.

  Download Download dok00549.docx
 9. Scope of application, for calibration laboratories( NA-S18)

  Valid from: 21/11/2017
  Revision number: 4.01
  ID: dok00333

  NA-S18: Summary of procedures for calibration laboratories

  Remarks

  Endret tekst ifm krav om å sende egen liste per fagområde. Satt inn IEC.

  Download Download dok00333.docx
 10. Scope of application, sampling (ISO 17025) (NA-S5b)

  Valid from: 18/04/2016
  Revision number: 1.01
  ID: dok00285

  (ISO 17025) (NA-S5b)

  Remarks

  There are no other changes in the content in this version rather than adaptations to automatic on-line publication.

  Download Download dok00285.docx
 11. Scope of application, testing (ISO 17025) (NA-S5)

  Valid from: 18/04/2016
  Revision number: 7.02
  ID: dok00282

  NA-S5: Scope of application, testing (ISO 17025)

  Remarks

  There are no other changes in the content in this version rather than adaptations to automatic on-line publication.

  Download Download dok00282.docx