open mobile menu close mobile menu

Fagråd og klageutvalg

ISO 17011, standarden for organisering og styring av akkrediteringsorgan, setter krav til effektiv involvering av interesserte parter. For å sikre dette har NA etablert et fagråd.

Formålet med fagrådet

Fagrådet skal være en rådgiver for Norsk akkreditering innen;

  • drift av eksisterende akkrediteringsordninger
  • utvikling av nye akkrediteringsordninger
  • kommunikasjon og promotering av akkreditering som et virkemiddel for å dokumentere kompetanse

Oppgaver

Fagrådet skal

  • Presentere synspunkt fra eksisterende kunder og andre interessenter om praktisering av ordningene, med sikte på å kontinuerlig forbedre tilbudene
  • Bidra til langsiktig utvikling av akkrediteringsorganet gjennom deltakelse i strategisk arbeid

  • Bidra til utvikling av nye akkrediteringsordninger

  • Bidra til kommunikasjon og markedsføring av akkreditering som et verktøy som skal brukes av myndigheter og andre parter som har behov for kvalifiserte tjenester

  • Presentere synspunkter på om økonomiske og andre risikoforhold for Norsk akkreditering

  • Informere NA om praksis innenfor virksomhetssektorer / faglige områder som medlemmene representerer

Sammensetning

Norsk akkreditering utpeker medlemmer til fagrådet.

Sammensetningen av fagrådet skal representere de ulike interessenter i områdene akkreditering, uten noen dominerende parter.

Fagrådet skal reflektere nasjonale mål for likestilling og balanse blant medlemmene i rådgivende statlige organer. Hvert kjønn skal som minimum ha representasjon på minst 25 %.

Intereserte parter kan nominere medlemmer til NAs fagråd.