open mobile menu close mobile menu

Om oss

Illustrasjonsbilde fra laboratorium

Norsk akkreditering, NA, er utpekt av Nærings- og fiskeridepartementet til å utføre teknisk akkreditering. Norsk akkreditering er også inspiserende myndighet i henhold til OECDs regelverk om God Laboratoriepraksis, GLP.

I tillegg har NA ansvar for akkreditering av miljørevisorer på vegne av Miljøverndepartementet. Dette er et ledd i den europeiske ordningen for Environmentalt Management Audit Scheme, EMAS.

Norsk akkreditering er det eneste organ i Norge som utfører teknisk akkreditering. Det er en upartisk og uavhengig organisasjon, etablert som forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet.

Teknisk akkreditering er ett av virkemidlene for å etablere tillit til norske varer og tjenester både nasjonalt og internasjonalt.

Norsk akkreditering har gjensidige godkjenningsavtaler med tilsvarende organisasjoner i store deler av verden. Dette gir internasjonal tillit til norske akkrediterte laboratorieanalyser, sertifikater og inspeksjonsrapporter.